Beste masterstudenter ved Institutt for teknologi og sikkerhet i 2019

05.06.20 Trine Lydersen

Ingrid Dahl Åssveen og Asbjørn Reinertsen Liaøy har fått utmerkelsen «beste masterstudent 2019» ved Institutt for teknolog og sikkerhet. Det er høye krav for å få tildelt denne utmerkelsen; Masteroppgaven må ha fått karakter A og studenten må ha best gjennomsnittskarakter på emnene i masterprogrammet. I tillegg må studieprogrammet være fullført på normert tid.

Ingrid Dahl Åssveen har skrevet masteroppgave om «Lean Production og sikkerhet i forsvarsindustrien». Åssveen er masterkandidat i samfunnssikkerhet.

Lean production er en utbredt og populær ledelses- og virksomhetsfilosofi. I studien har Dahl Åssveen sett nærmere på hvordan Lean Production påvirker sikkerheten i forsvarsindustrien sett i lys av fire ulike teoretiske perspektiver på sikkerhet og tidligere forskning.

Funnene i studien tyder på at Lean Production kan bidra til økt kommunikasjons- og informasjonsflyt vedrørende sikkerhet og en oppfattelse av HMS som et felles ansvarsområde uavhengig av avdeling eller stilling. Studien tyder videre på at Lean Production har potensial til å styrke organisatorisk sikkerhetsforståelse, sikkerhetskultur og resiliens, og bidra til økt sikkerhet i forsvarsindustrien.

Les oppgaven her.

Ingrid Dahl Åssveen Foto: xxx
Asbjørn Reinertsen Liaøy Foto: xxx

Tittelen på masteroppgaven til Asbjørn Reinertsen Liaøy er “Helhetlig planlegging av innfartsparkeringer». Reinertsen Liaøy er masterkandidat i Technology and safety in the High north.

Innfartsparkeringer er et virkemiddel for å nå nullvekstmål for personbiltrafikk og klimagassutslipp og skal bidra til bedre trafikkavvikling og luftkvalitet. Hensikten med masteroppgaven er å identifisere suksessfaktorer for helhetlig planlegging av innfartsparkeringer.

Funn fra studiet viser at en må planlegge ut i fra grundig kartlegging av nåværende og fremtidig bruk, brukere, arealutnyttelse, transportnett og regulering av personbiltrafikk og parkeringsmuligheter. Innfartsparkeringer bør lokaliseres lengst mulig fra sentrum, nært innfartsveg og høyfrekvente kollektivtilbud og bør ikke bidra til byspredning, regenerert trafikk, fortrenging av sentral utbygging eller utkonkurrering av mer miljøvennlige transportmetoder. Tiltakets effekter bør vurderes, og være målbare, i et større tids- og geografisk perspektiv.

Les oppgaven her.

På Twitter   #norgesarktiske