Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet åpner igjen / The Arctic University Museum and The Polar Museum to re-open


Kommuneoverlegen i Tromsø har godkjent at museene kan sette i gang en gradvis åpning for publikum. Det planlegges for åpning 1. juni. 

Direktør Lena Aarekol gleder seg til å ta imot besøkende på Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet igjen fra og med 1. juni. Foto: UiT

(Scroll down for English version)

– Vi er veldig glade for at vi nå kan åpne publikumsdelen av våre museer igjen etter å ha holdt stengt i mer enn to måneder. Nå ser alle de ansatte fram til å ønske publikum velkommen tilbake, sier direktør Lena Aarekol.

Risikovurderinger og smitteverntiltak

For at publikum og ansatte skal ivaretas på best mulig måte har vi gjort risikovurderinger og det er utarbeidet en rekke smitteverntiltak for Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet. Blant annet er det satt maksantall for hvor mange som kan besøke museene samtidig, renholdet forsterkes, det settes opp stasjoner for hånddesinfeksjon, det tilrettelegges for at publikum skal kunne holde avstand til hverandre og man fjerner løse gjenstander som flere besøkende kan ta på i løpet av en dag.

– I tillegg gjelder selvsagt vanlige smittevernregler – syke personer skal holde seg hjemme, man må holde minst én meters avstand til hverandre og praktisere god hånd- og hostehygiene, påpeker Aarekol.

Alle smitteverntiltak til tross – publikum inviteres igjen til å ta med feriegjester eller legge familiesøndagene til museene hvor de kan utforske nordnorsk og høypolar historie.

Jobber med nye utstillinger

Det var etter en risikovurdering av universitetsdirektøren at publikumsdelen av museene ble stengt 12. mars. Det ble gjort som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset, covid-19. Museenes øvrige virksomhet (forskning, samling og forvaltning) har ikke vært stengt.

– Vi har brukt tida godt i perioden har vi holdt stengt. En av våre utstillinger er revet og vi er godt i gang med grunnarbeidet til en ny utstilling som skal åpne til høsten. Vi jobber også med en ny språkutstilling og en kartutstilling.

Det forteller Lena Aarekol og legger til:

– Vi jobber på spreng, men alt blir ikke klart til gjenåpningen. Nå gleder vi oss mest av alt til å se publikum igjen i våre utstillingslokaler!

---------------------------------------------------------------------

The Head Physician of Tromsø has allowed the museums to start a gradual re-opening for the public. The opening is scheduled for June 1.

–We are very pleased that we can now open up the public spaces of our museums again after being closed for more than two months. Our employees are all looking forward to welcoming back our guests, says director Lena Aarekol.

Risk assessment and infection control measures

To ensure that the public and employees are taken care of in the best possible way, we have carried out risk assessments and several infection control measures have been prepared for The Arctic University Museum and The Polar Museum. Among other things, a maximum number has been set for how many people can visit the museums at the same time, the cleaning is intensified, stations have been put up for hand disinfection, and we have made sure that the audience can keep away from each other and we have also removed loose objects that several visitors might touch during a day.

– In addition to this – usual infection control guidelines will also be in effect – sick people are to stay home, everyone needs to keep a distance of at least meter to each other, and keep a good routine in terms of hand- and cough hygiene, Aarekol points out.

All infection control measures aside – the public is again invited to bring their holiday guests or spend their family Sundays at the museums, where they can explore both North Norwegian and High-Polar history.

New exhibitions are in the works

The museum spaces open to the public had to close on March 12, following a risk assessment done by the university director. This was done as a preventive measure to help stop the spread of the coronavirus, COVID-19. Other parts of the museums’ activities (research, collection, and management) has not been shut down.

– We have made good use of the period while closed down. One of our exhibitions has been taken down, and we are well ahead with the planning of a new exhibition that will open this autumn. We are also working on a new language exhibition and a map exhibition.

– We are hard at work, but not everything will be in place in time for the re-opening. Right now we are mainly looking forward to once again seeing our audience in our exhibition facilities, Lena Aarekol adds.

På Twitter   #norgesarktiske