Inger Dagsvold har disputert for ph.d.-graden i Helsevitenskap.

Vi i Senter for samisk helseforskning gratulerer Inger Dagsvold med ph.d.-graden i helsevitenskap. Inger disputerte den 18. oktober 2019 med avhandlingen “Cultural adaption of mental health services to the Sami. A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services.” 

Melhus, Marita
Publisert: 24.10.19 11:18 Oppdatert: 24.10.19 12:43
Tromsø

Resultatene i denne doktorgraden indikerer at hensynet til samisk språk og kultur er lite integrert i helsevesenet. Det er ikke systematisk kartlegging av pasienters språk eller tilbud om språkvalg før konsultasjonen. Noen institusjoner eller avdelinger gir opplæring til ansatte, men betydningen av språk og kultur som helsefaglige tema er i liten grad en del av institusjonenes fagmøter og faglige vurderinger. Det synes å være få intervensjoner som er vurdert og validert i lys av samisk språk og kultur. Språklig og kulturell tilrettelegging er i stor grad overlatt til den enkelte terapeut, som får liten støtte fra institusjonelle systemer og tilpassede metoder. Tilbudet som gis blir derfor tilfeldig. Resultatene viser også at det i siste hånd er pasienten som må få fortelle om sin opplevelse av psykiske plager, på den måten som passer for ham/henne. Noen pasienter foretrekker å snakke samisk, andre velger å snakke norsk selv om de får et samiskspråklig tilbud, og noen opplever tapet av det samiske språket som vanskelig. Språklig og kulturell tilrettelegging er komplekst. Språk og kulturelle normer har betydning for hva man snakker om, på hvilket språk, på hvilken måte, og med hvem.

Dagsvold presiserer at helsepersonell må ta inn over seg at det ikke bare er én måte å være samisk pasient på. Hun understreker at det er et stort behov for mer kunnskap og videre forskning om dette temaet.

Doktoranden omgitt av komitéen. Fra venstre: Åshild Fause, Per Axelsson, Inger Dagsvold og Kari Dyregrov.
Doktoranden omgitt av komitéen. Fra venstre: Åshild Fause, Per Axelsson, Inger Dagsvold og Kari Dyregrov.

Inger Dagsvold er nå ansatt som prosjektleder ved Senter for samisk helseforskning, der hun har ansvaret for å planlegge og gjennomføre fokusgrupper og individuelle intervju i forbindelse med første fase av helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3. I tillegg til at intervjuene og fokusgruppene vil inngå i et eget kvalitativt prosjekt, vil resultatene også bli brukt til å forbedre spørreskjema og velge ut hovedsatsningsområder for den kvantitative datainnsamlingen.

Vi gratulerer Inger så mye med doktorgraden og ser fram til et godt samarbeid i årene som kommer!

Vi anbefaler