Kuttene i statlig sektor fortsetter

07.10.19 Inger Lise Næss

Mandag 7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020.
– Forslaget innebærer ytterligere kutt for UiT, men det finnes lyspunkter, sier prorektor Kenneth Ruud.

I budsjettforslaget for 2020 foreslår regjeringen en totalbevilgning til UiT Norges arktiske universitet på 3,4 milliarder kroner. Det er 112 millioner kroner mer enn i fjor, og en nominell økning på 3,4 prosent. 

For sjette år på rad foreslår regjeringen et effektiviseringskutt for statlig sektor. Det samlede effektviseringskuttet i sektoren utgjør etter dette 1,25 milliarder kroner. For UiT innebærer forslaget en reduksjon i bevilgningen på 16,6 millioner kroner.

– UiT har iverksatt en rekke tiltak for å rasjonalisere og effektivisere driften for å spare inn et samlet budsjettkutt på 101 millioner kroner de siste fem årene. Et ytterligere kutt på over 16 millioner kroner i 2020 vil bli krevende, sier prorektor for forskning og utvikling, Kenneth Ruud.

Vi er inne en tid med økt fokus på kvalitet innenfor høyere utdanning og forskning og økte investeringsbehov innen digitalisering og regjeringens ambisjoner knyttet til åpen vitenskap. Ytterligere kutt kan gå ut over det faglige tilbudet vårt, siden vi allerede nærmer oss smertegrensen for kutt i administrasjon og drift, sier Ruud.
Kenneth Ruud
Prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet, Kenneth Ruud. Foto: Tommy Hansen

Nye studieplasser og økt støtte til mobilitet

Det finnes lyspunkter, blant annet regjeringens foreslåtte bevilgning på 11,1 millioner kroner til å opprette om lag 250 nye studieplasser for 2020. Av de nye studieplassene får UiT ti nye studieplasser årlig i fire år innen teknologi og det grønne skiftet.

For å styrke og utvide mobilitetsordningen «north2north» for studenter og ansatte gjennom University of the Arctic (UArctic), slik at ordningen også kan omfatte de sørnorske universitetene, foreslår Kunnskapsdepartementet å tildele 4 millioner kroner til UiT.

Forskning på helse og petroleum

Driftsmidlene til Tromsøundersøkelsen opprettholdes med seks millioner kroner.
– Dette er svært gledelig og bidrar til å sikre Tromsøundersøkelsen som en av våre nasjonale befolkningsundersøkelser, sier Kenneth Ruud.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) videreføres med et tilskudd på 4,9 millioner kroner.

Det foreslås videre totalt 30 millioner kroner til nasjonale forskningssentre for petroleum (PETROSENTER). Et av disse er forskningssenteret ARCEx, med UiT som vertsinstitusjon. Gjennom en tverrfaglig tilnærming har ARCEx som mål å fremskaffe ny kunnskap om og metodikk for miljøvennlig leting, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og med petroleumsindustrien.

– Tverrfaglig forskning som denne er viktig for UiT. Vi må utfordre vitenskapelige problemstillinger og sette dem inn i en større sammenheng, sier Ruud.

Infrastruktur og fagsystem

I tråd med innspill fra UiT foreslår regjeringen følgende:

  • Det bevilges 23 millioner kroner til prosjekteringen av et nybygg til Norges arktiske universitetsmuseum.
  • Bevilgningen til nybygg for lærerutdanninga i Tromsø foreslås videreført med 42 millioner kroner i 2020.
  • UiT i Narvik får en tildeling på 141,7 millioner kroner til rehabilitering av lokalene.
  • Finansieringen av fagsystemet SPREK (database for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) foreslås økt til 3,6 millioner kroner.

Ikke forlenget tildeling til forskningsfartøy

I 2018 og 2019 tildelte Kunnskapsdepartementet 20 millioner kroner til UiT til oppgradering av forskningsfartøyet «Helmer Hanssen». Oppgraderingen er nå avsluttet og midlene flyttes tilbake til Norges forskningsråd i tråd med omtale i statsbudsjettene for 2018 og 2019.

Bedre rammebetingelser for studentene

Regjeringen foreslår at det i 2020 skal gjennomføres en levekårsundersøkelse blant studentene. Her skal de faktiske økonomiske levekårene til studentene, som arbeid, bidrag fra familien, gjeld og forbruksvaner undersøkes. I tillegg fremkommer det at 11 måneders studiestøtte blir en realitet, og det skal innføres fullt foreldrestipend også for de som får barn i overgangen mellom studiene og jobb.

Regjeringen foreslår også å bevilge 822,4 millioner kroner til bygging av 2200 nye studentboliger.

Dette er gledelige nyheter for våre studenter. Det er viktig å få et godt kunnskapsgrunnlag for å ivareta og forbedre studentvelferden. At studentene får lån og stipend alle månedene de studerer, og etablering av foreldrestipend bidrar til økt økonomisk forutsigbarhet for våre studenter. Vi forventer også at noen av de nye studentboligene havner i Tromsø, hvor det er stort press i boligmarkedet, avslutter Ruud.

Se pressemeldinger om Statsbudsjettet 2020 fra Kunnskapsdepartementet:

250 nye studieplassar innan helse, teknologi og grønt skifte
Regjeringa vil gjere det enklare å vera student
Meir pengar til IKT-forsking, omstilling i næringslivet og kvalitet i høgare utdanning

På Twitter   #norgesarktiske