Klar for SFU-finale


IPEX - Centre for Excellence in Interprofessional Education er en av sju finalister som fremdeles er med i kampen om å bli nytt Senter for fremragende utdanning (SFU). Finalerunden starter 2. september.

Det er planlagt tre til fire nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) i Norge.

Da søknadsfristen gikk ut tidligere i år var det kommet inn 22 søknader, og disse har nå blitt redusert til sju finalister. En av dem er fra Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT: IPEX – Centre for Excellence in Interprofessional Education. 

– 2. september kommer en internasjonal komite på besøk til oss ved UiT for å ha samtaler med oss og våre samarbeidspartnere. Vi er godt forberedt og gleder oss, sier dosent i helsefag, Bente Norbye, som ledet søknadsprosessen på vegne av HelPed (Senter for helsefaglig pedagogisk utdanning). 

15 profesjoner skal samhandle

Utgangspunktet for IPEX er ønsket om at studentene på alle de 15 helsefaglige profesjonsutdanningene ved universitetet skal lære å samarbeide – på tvers av profesjonene – for å gi pasientene den beste helsehjelpen. 

Det er kanskje en selvfølge at de skal kunne det når de går ut i arbeid, men inntil for noen få år siden var det ikke en selvfølge at de skulle lære det mens de studerte.

– De lærer nå å jobbe over sin egen profesjonsgrense. Mange tror de vet en del om de andre profesjonene, men feil kan skje når vi antar – og ikke vet. Det kan være en kommunikasjonsfeil mellom en sykepleier og en lege, eller det kan være feil mellom nivåer i organisasjonen, eller på tvers av organisasjoner, forteller Bente Norbye.

Alle jobber med samme pasient, men fra hvert sitt faglige ståsted: medisinere, sykepleiere, paramedisinere, fysioterapeuter, bioingeniører, ergoterapeuter, radiografer, vernepleiere, ernæringsfysiologer, tannpleiere, psykologer, tannleger, jordmødre, farmasøyter og helsesykepleiere. 

– Vi jobber for lite sammen om pasienter. Men nå får studentene trening i dette før de går ut i jobb, for de jobber sammen også i praksisperiodene. Å jobbe sammen og sette behovene til pasienten først - det er slik framtidens helsepersonell jobber, legger hun til.

Mange har vært involvert i å jobbe fram en god søknad om SFU til IPEX, og her er noen av dem. Fra venstre Nanna Hauksdottir (Lektor HelPed), Anita Iversen (leder HelPed), Susanne Solheim Kravik, (student bioingenørutdanning), Laksha Ranshon, (student legeutdanning), Bente Norbye, Dosent HelPed/ IHO. Foto: Privat

Pasientfokus

– Hva vil det bety for dere å få et SFU?

– Det vil i så fall bli landets første SFU innen helsefaglig profesjonsutdanning. Det vil bety en unik mulighet til å jobbe systematisk og forskningsbasert med tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis. Vi gjør dette fordi pasientene trenger det, de trenger helsearbeidere som ikke bare forstår hvorfor det er viktig at flere profesjoner jobber i team. De skal også kunne hva som skal til for å lykkes, sier Bente Norbye.

Et SFU vil også bety et tettere samarbeid med praksisfeltet. Målet er å bygge opp robuste praksisplasser som vil bidra til tverrprofesjonell praksis. For å få det til vil det nye senteret investere i fagfolk som blant annet skal bidra med økt kompetanse på praksisplassene, samt koordinere et tettere samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet.
– Vi kommer også til å jobbe med nye måter å tenke samarbeid på og utvikle nye innovative løsninger for å få dette til, for eksempel virtuell læring, sier Nordbye. Hun forteller videre at IPEX i dag også samarbeider med andre universiteter om å bli bedre på tverrprofesjonell samarbeidslæring. Blant annet med Universitetet i Lindkjøping, som var ett av de første som startet med dette.

– Vi samarbeider også med University of Otago på New Zealand. Der jobber de spesielt med tverrprofesjonelt samarbeid og forståelse av kultur og kulturforståelse. Det er veldig spennende det de gjør, og aktuelt for oss også. 

Fikk nest høyeste skår

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har ansvar for å velge SFU, og 17.-18. juni var ekspertkomiteen for SFU samlet for å gjøre en grundig evaluering av søknadene.

Komiteen opererer med karakterer fra 1-7, der 7 er det høyeste. Ingen fikk høyeste karakter denne gang, men fire søknader fikk 6, og IPEX var en av disse.

– Det betyr at vi ligger nært opp mot det de vil ha. Nå skal vi gå igjennom søknaden med et kritisk blikk og finne ut hvor vi kan styrke oss. Så vi skal stå på videre og klargjøre oss for fase to som er besøk av komiteen nå i september, sier Norbye.

Alle som får karakteren 5 eller 6 får et slikt besøk , og i år var det sju som oppnådde disse karakterene. Etter besøket utarbeider ekspertkomiteen en innstilling for tildeling, deretter vil styret i Diku ta en endelig beslutning om tildeling av SFU innen utgangen av 2019. 

Så langt har søkernes engasjement imponert komiteen.

­– Kvaliteten på den eksisterende utdanningen i sentrene kommer veldig tydelig frem, sier Stephanie Marshall, leder for komiteen.

Her er de andre finalistene til SFU. Siden listen ble publisert har LEAD - Centre for Excellent Journlism Education trukket seg.

Her kan du se en film om hvor mange profesjoner som kan være involvert i samarbeidet rundt en pasient.

UiT helseblogg: Et samarbeid for kvalitet og innovasjon

 
På Twitter   #norgesarktiske