Har undersøkt tiltak for de minste

RKBU Nord har gått igjennom 31 tiltak for barn mellom 0-6 år og har funnet ut at det er stor variasjon i hvor god dokumentasjon som finnes for effekten av tiltakene.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 27.11.18 13:22 Oppdatert: 28.11.18 10:10

Ny rapport på oppdrag fra Helse Nord
På samme måte som i tidsskriftet Ungsinn, presenterer RKBU Nord tiltakene enkeltvis i denne rapporten. For hvert av de inkluderte tiltakene er det gjort en vurdering av evidens. Altså om det finnes studier som støtter antakelsen om at tiltaket har den tiltenkte effekten.

Tiltakene som er inkludert i oppsummeringen er psykososiale intervensjoner for barn i alderen 0-6 år der målet er å bedre den psykiske helsen eller å forebygge plager hos barn. Oversikten inneholder både forebyggings- og behandlingstiltak.

Rapporten viser at for denne målgruppen ble det funnet tilsammen 31 tiltak som er godt beskrevet og tilgjengelige i Norge. Av disse var 16 forebyggingstiltak, fem behandlingstiltak, mens ti var begge deler. De vanligste målsetningene for tiltakene var å bedre foreldreferdigheter, bedre samspill mellom foreldre og barn og å bedre barnets evne til emosjonsregulering.

Totalt syv tiltak ble funnet å ha god dokumentasjon på effekt, mens 14 hadde noe dokumentasjon og ti av dem hadde ingen dokumentasjon.

De tiltakene som ble funner godt dokumentert i oppsummeringen er: De utrolige årene (DUÅ): Førskolealderprogrammet og Universalprogrammet, The Mother Infant Transaction Program (MITP) etter Vermont-modellen, Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), PMTO, TIBIR rådgiving, og Mamma Mia, som alle er foreldreveiledende intervensjoner.

Rapporten er gjort på oppdrag fra Helse Nord.

Les mer i rapporten"Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn". 

Vi anbefaler