Felles nordisk master i miljørett er klar


Det juridiske fakultetet ved UiT kan nå tilby studenter fra hele verden en nordisk mastergrad i miljørett, i samarbeid med Universitetet i Uppsala og Universitetet i Øst-Finland. Studentene får studere ved tre forskjellige universiteter på to år.

Det ærverdige Universitetet i Uppsala er første stoppested for studentene som skal ta den splitter nye felles nordiske masteren i miljørett. De to andre semesterne skal de tilbringe ved Universitety of Eastern Finland og ved Det juridiske fakultetet på UiT. Foto: Colourbox

Det nye engelskspråklige masterprogrammet – Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL) – tilbyr et unikt opplegg, med et semester på hvert av de tre nordiske universitetene.

Programmet har fått økonomisk støtte fra Nordisk ministerråd, som også ga svært gode tilbakemeldinger på programmet. Universitetsstyret godkjente opprettingen av masterprogrammet i slutten av oktober.

– Vi har jobbet med dette i flere år, og kjempeglade for at vi nå kan tilby dette masterprogrammet med gode samarbeidspartnere, som vil styrke UiTs internasjonale profil, sier professor Tore Henriksen ved Det juridiske fakultetet på UiT.

Henriksen har hatt det faglige ansvaret for programmet ved UiT.

Tredje semester skal studentene ta ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, etter først å ha vært et semester Uppsala og i et i Joensuu. Foto: Stig Brøndbo, UiT Norges arktiske universtet.

Det skal fra høsten 2019 tas opp 25 studenter – som kan komme fra hele verden – i året på programmet. Studentene skal lære om miljørett på tre forskjellige nivåer; internasjonalt, innen EU og innen de forskjellige nordiske landene. Målet er å skape gode vilkår for de som ønsker juridiske jobber innen miljø, nasjonalt eller internasjonalt, eller for de som ønsker å ta en doktorgrad innen miljørett.

– Utfordrende og spennende 

Programmet skal benytte både eksperter innen feltet fra de tre institusjonene, samt gjesteforelesere fra praksisfeltet. I tillegg skal studentene få besøke bedrifter, domstoler og andre organisasjoner hvor miljørett brukes.

– Vi kan tilby utenlandske studenter et spennende og utfordrende masterprogram innen miljørett, der de får den beste ekspertisen fra tre nordiske universiteter. I tillegg blir de kjent med nordisk kultur og samfunnsliv i tre forskjellige land, sier jussprofessoren.

Han legger til at det ligger et faglig, forskningsbasert samarbeid mellom de tre universitetene i grunnen for programmet, som kan avføde mer samarbeid i framtida.

Får studere ved tre universiteter

Studentene skal ta det introduksjonskurset til masteren ved det juridiske fakultetet ved Nordens eldste universitet, ærverdige Uppsala Universitet grunnlagt i 1477, som regnes som et topp-universitet innen forskning og rangeres som et av verdens 100 beste universiteter.

Jussprofessor Tore Henriksen ved UiT Norges arktiske universitet er glad for å kunne tilby en helt ny, felles nordisk master i miljørett. Foto: T. H. Moe.

Siden får de et semester ved det juridiske fakultetet ved University of Eastern Finland i Joensuu, som i likhet med UiT er et yngre universitet, med kompetanse på miljø og naturressurser. Studentene avslutter med et semester ved det juridiske fakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet, som har spesialkompetanse innen havrett og arktiske spørsmål.

Kompetanse på miljø stadig viktigere

Tore Henriksen mener kompetanse innen miljørett bare blir viktigere og viktigere.   

– Klima og miljø får stadig mer oppmerksomhet, og behovet for miljørett blir samtidig mer sentralt. Det skjer hele tiden nye ting innen miljø og bærekraft – her til lands for eksempel Erna Solbergs satsning mot plastforurensning i havet, sier jusprofessoren.

– Med kompetanse innen miljørett, kan du sette ord på normene man må ta hensyn til når det gjelder miljø. Både det offentlige og næringslivet trenger folk som kjenner de rettslige rammene for miljø og klima, utdyper Henriksen.

Miljørett går på tvers av alle områder

– Miljørett går på tvers av de tradisjonelle områdene innen jussen, som for eksempel erstatningsrett, forvaltningsrett, statsrett og folkerett. Her ser man sammenhengene på en ny og annen måte, forklarer Henriksen, som selv er en av verdens ledende forskere innen havrett.

 

 

Hva er miljørett? 

 

Faget miljørett omhandler rettsspørsmål knyttet til ivaretakelsen av miljøet og langsiktig forvaltning av naturressurser. Ordet miljø forstås i denne sammenheng som de ytre omgivelser, det vil si naturmiljøet som omgir oss mennesker slik som luft, vann, hav, jordsmonn, planter, dyr og andre levende organismer.

Internasjonal miljørett er en samlebetegnelse på den delen av folkeretten som omhandler statenes rettigheter og forpliktelser til å bevare miljøet og forvalte naturens ressurser. Mange miljøproblemer er av internasjonal karakter og må løses av statene i fellesskap. Den internasjonale miljøretten er derfor nødvendig for å løse globale spørsmål eller grenseoverskridende problemer slik som klimaendringer som følge av utslipp av klimagasser, forurensning eller tap av det biologiske mangfold. 

Kilde: Ingvild Ulrikke Jakobsen, UiT/ Store Norske Leksikon.

Felles nordisk master i miljørett ved universitetene i Uppsala, UiT og Eastern Finland:

Tar opp 25 studenter årlig fra og med våren 2019.

Søknadsfrist 15. januar 2019.

Opptakskrav: bachelorgrad inkludert 90 studiepoeng i juss.

Kontakt studierådgiver Line Merete Skarvik for mer informasjon! 

På Twitter   #norgesarktiske