Ingen store overraskelser i forslaget til statsbudsjett


– Det er et relativt lite spenstig forslag, uten noen store overraskelser enten den ene eller andre veien, sier prorektor ved UiT Kenneth Ruud. 

Mandag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019 

I budsjettforslaget foreslår regjeringen en totalbevilgning til UiT Norges arktiske universitet på 3,29 milliarder kroner. Det er drøyt 116 millioner kroner mer enn i fjor, og en nominell økning på 3,7 prosentHovedårsaken til denne økningen er lønns- og prisvekst (2,9 %).  

For femte år på rad foreslår regjeringen et effektiviseringskutt for statlig sektor. De siste årene har kuttene vært mellom 0,6 – 0,8 prosent, og i forslaget for 2019 er kuttet på 0,5 prosent. For UiT tilsvarer dette en reduksjon i bevilgningen på 16 millioner kroner.  

– UiT har iverksatt en rekke tiltak for å rasjonalisere og effektivisere driften for å spare inn et samlet budsjettkutt på 85 millioner kroner de siste fire årene. Et ytterligere kutt på 16 millioner kroner i 2019 er krevende og overraskende, sier prorektor for forskning Kenneth Ruud.  

– Tidligere har kuttet vært dekt inn gjennom andre tiltak, men så synes ikke å være tilfelle i år, mener Ruud.  

Denne gjengen har jobbet hardt for at UiT skal utdanne leger i Finnmark. Foto: Elin Svendsen
Økt satsnings for helsefag i Finnmark 

I 2018 etablerte UiT et studietilbud i Finnmark for de to avsluttende årene av legestudiet, for å bedre legedekningen i fylket. Sykepleierutdanningen er også styrket gjennom tildeling av 20 nye studieplasser innen sykepleie i Alta, med oppstart i januar 2019.   
Regjeringen foreslår en samlet råneramme på 1 893 millioner kroner til bygging av et nytt sykehus i Hammerfest. UiT skal være en av leietakerne i det nye bygget. UiTs areal utgjør 200 millioner kroner og gis 50 prosent husleiekompensasjon for å dekke husleien av lokalene i det nye sykehuset på Rossmolla i Hammerfest.  

fjor ble det tildelt 400 000 kroner til tiltak for å bedre legesituasjonen i Finnmark. Tiltakene inngår i “Kompetanseløft 2020” og foreslås videreført i 2019.  

Nybyggingen fortsetter i 2019 

Statsbygg får 10 millioner kroner til prosjektering Tromsø Museums nybygg, mens arbeidet med prosjektering av nybygg til lærerutdanningen videreføres.  

I tillegg er det satt 118 millioner kroner til avslutning og reklamasjonsfase for MH2.  

Penger til Kronprins Haakon og “Helmer Hanssen” 

Det nye isgående forskningsfartøyet “Kronprins Haakon” ble levert i 2018. Det eies av Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet, de har også ansvar for den daglige driften.  

UiT er den største brukeren av fartøyet, og i regjeringens forslag til statsbudsjett er det bevilget 85,7 millioner kroner for dekning av Norsk Polarinstitutt og UiTs andel av lønns- og driftskostnader. 

Regjeringen foreslår også å videreføre bevilgningen på 20 millioner kroner til oppgradering av forskningsfartøyet “Helmer Hanssen”.  

Dobling til Tromsøundersøkelsen  

Driftsmidlene til Tromsøundersøkelsen økes fra tre til seks millioner kroner. Dette er svært gledelig og bidrar til å sikre Tromsøundersøkelsen som en av våre nasjonale befolkningsundersøkelser. 

– Dette er svært positivt, og bra for folkehelsen til hele landet, sier Ruud.  

Videreføring av sentrale tiltak: 

  •  Oppgradering av forskningsfartøyet “Helmer Hanssen” - 20 millioner kroner  

  • Prosjektet “Arven etter Nansen” - 30 millioner kroner årlig i prosjektets periode

På Twitter   #norgesarktiske