Utvalg anbefaler navnebytte for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

”Norges arktiske universitetsmuseum” foreslås som nytt navn på museet.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 02.05.18 14:00 Oppdatert: 07.05.18 13:22

Tromsø Museum - Universitetsmuseet (TMU) er satt under lupen av et eksternt utvalg. Foto: Randi Solhaug

Det kommer fram i en ny rapport, ”Mulighetsstudie for Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU)”, som ble lagt fram 2. mai.

Du kan lese rapporten i sin helhet her.

Et springbrett for UiT og Tromsø

Eksternt arbeidsutvalg

Universitetsstyret ved UiT bestemte før jul i 2017 at et eget utvalg skulle nedsettes for å gjøre en mulighetsstudie av Tromsø museums funksjon og plass ved universitetet. Som ledd i dette arbeidet skulle gruppen også vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet. Utvalget leverte sin rapport 2. mai 2018.

Utvalget har vært ledet av sjef ved Hålogaland Teater, Inger Buresund, og har i hovedsak bestått av eksterne medlemmer:

·      Ole Gustavsen, rektor ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

·      Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim

·      Ørjan Hattrem, universitetslektor ved Nord universitet

·      Jérémie McGowan, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum

·      Katarina Pierre, sjef ved Bildmuseet, Umeå Universitet

·      Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet

·      Meera Manjit Kaur, masterstudent ved OsloMet

Arbeidsgruppens sekretariat har vært Inger Kaisa Bækø og Julia Holte Sempler.

Utvalget påpeker at et nytt museumsnavn kan være et springbrett for å promotere både universitetet og Tromsø by. Navnet ”Norges arktiske universitetsmuseum” vil i større grad få fram tilhørigheten til UiT, samt fremheve fokuset på det arktiske.

Utvalget trekker også fram at universitetsmuseet skal være definerende for byen, regionen, landsdelen og nasjonen i lang tid. Med et nytt navn og sin nye plassering i Tromsø sentrum, kan museet få anerkjennelse som ”Den arktiske hovedstads” museum.

Det sies også at det er en fordel at universitetsmuseet og det kunstfaglige miljøet ved UiT plasseres i et eget kulturkvartal, med umiddelbar nærhet til Hålogaland Teater, Polaria, Tromsø Kunstforening, det planlagte Klangens hus (med Musikkonservatoriet), forskningsinstitusjonen Framsenteret og Nordnorsk Kunstmuseum. Det vil skape store muligheter for nye samhandlingsarenaer for museet og UiT.

Utvalget anbefaler derfor at alle disse aktørene vurderer å etablere et felles forum for samarbeid, og at Tromsø kommune bør ha en aktiv rolle i etableringa og utviklinga av kulturkvartalet.

Et utstillingsvindu

Videre anbefaler utvalget at man benytter denne muligheten til å bruke universitetsmuseet som et utstillingsvindu for hele universitetet. For å få det til bør museets formidlingsoppdrag i større grad ses i sammenheng med UiTs samlede formidlingsressurser.

Videre bør det legges til rette for skiftende utstillinger fra alle fagmiljø ved UiT, museets magasin bør åpnes for publikum og peer review-utstillinger bør utredes. I tillegg mener utvalget at UiT bør vurdere å legge ansvaret for å synliggjøre formidlingsområdet i én av prorektorenes porteføljer.

Utvalget påpeker også at museet i større grad enn i dag bør benyttes i undervisnings- og praksisøyemed. Det nye universitetsmuseet  bør utvikles til å bli en arena der studenter opplever tverrfaglig læring og utfordres til kritisk tenkning.

Inger Buresund, forteller at det har vært svært fint å lede TMU-utvalget, blant annet fordi det har bestått av selvstendig meningsbærende personer med mye relevant kompetanse:

– Mulighetene for det nye museet som formidlingsarena for hele universitet med fokus på det arktiske vil gi Tromsø, Nord-Norge og Norge nye viktige historier å fortelle både nasjonalt og internasjonalt, sier Buresund.

Styrking av de utøvende kunstfagene

Kunstakademiet. Foto: Lars Åke Andersen

En del av oppdraget til utvalget har vært å se på hvordan det framtidige forholdet mellom TMU og de skapende og utøvende kunstfagene ved UiT kan utvikles. Utvalget mener at samarbeidet mellom disse bør styrkes med tanke på å utvikle et fremtidig kulturkvartal, og at UiTs ledelse må ha en aktiv rolle i å utvikle dette samarbeidet.

Men utover formidlingsorienterte og publikumsrettede aktiviteter, kan ikke utvalget se at Det kunstfaglige fakultet og TMU har noen overlappende virksomhet. Slik utvalget ser det vil det derimot ligge store fordeler knyttet til en nærmere kobling mellom kunstfagene og de humanistiske fagene ved UiT.

Utvalget anbefaler derfor å samorganisere Kunstfak med dagens Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), subsidiært en samorganisering med museet.

”En slik organisering forutsetter at kunstfagene synliggjøres i navnet for det nye fakultetet, at dagens kunstakademi og musikkonservatorium får et synlig navn for lokaliseringa i kulturkvartalet, samt at det vurderes å opprette tverrfaglig kunstutdanninger innenfor humanioraområdet med spesielt fokus på det arktiske”, står det i rapporten (s.12).

Utvalget foreslår derfor nytt navn på HSL: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og kunstfag.

TMUs nye bygg

At Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) skal flytte inn i nytt bygg i 2025 har blitt møtt med stor jubel i fagmiljøet. Den siste tiden har det imidlertid vært stor debatt rundt Statsbyggs valg av anbudskonkurranse for byggeprosjektet, i stedet for en internasjonal arkitektkonkurranse.

Utvalget anbefaler i den forbindelse at ”…ledelsen ved UiT sikrer at arkitekturen og prosessen for nytt museumsbygg ivaretas på en slik måte at visjonen for og samfunnsrollen til det nye museet kan møtes”. Videre anbefaler utvalget ledelsen om å be om en arkitektkonkurranse.

– Jeg vil gjerne takke arbeidsgruppen for rapporten. Det trekkes opp spennende muligheter som vil vurderes i fagmiljøene og endelig avgjøres av universitetsstyret. Det er Statsbygg som styrer byggeprosessen av det nye museet, og vi vil selvsagt gjøre hva vi kan for å få et spennende bygg på Strandveien, sier rektor Anne Husebekk.

Rapporten sendes nå ut på høring i organisasjonen med høringsfrist 4. juni. Den sendes også på høring til Tromsø kommune. Universitetsstyret vil få endelig sak til behandling i sitt møte 19. juni.

Planer for nybygg. Foto: illustrasjon

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 02.05.18 14:00 Oppdatert: 07.05.18 13:22

Eksternt arbeidsutvalg

Universitetsstyret ved UiT bestemte før jul i 2017 at et eget utvalg skulle nedsettes for å gjøre en mulighetsstudie av Tromsø museums funksjon og plass ved universitetet. Som ledd i dette arbeidet skulle gruppen også vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet. Utvalget leverte sin rapport 2. mai 2018 (lenke).

Utvalget har vært ledet av sjef ved Hålogaland Teater, Inger Buresund, og har i hovedsak bestått av eksterne medlemmer:

·      Ole Gustavsen, rektor ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

·      Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim

·      Ørjan Hattrem, universitetslektor ved Nord universitet

·      Jérémie McGowan, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum

·      Katarina Pierre, sjef ved Bildmuseet, Umeå Universitet

·      Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet

·      Meera Manjit Kaur, masterstudent ved OsloMet

Arbeidsgruppens sekretariat har vært Inger Kaisa Bækø og Julia Holte Sempler.

Vi anbefaler