UiT på lederjakt

10.08.17

UiT Norges arktiske universitet skal ansette seks nye dekaner.

Dekan er øverste leder av et fakultet, rettet mot undervisning og forskning, innen ett eller flere beslektede fagfelt. Dette innebærer ivaretakelse av fakultetets samlede virksomhet, i en sentral lederposisjon, sammen med prodekan og fakultetsdirektør.   

– Vi ser etter personer som har både ledererfaring og relevant vitenskapelig kompetanse, noe som gjør kvalifikasjonskravene til disse stillingene helt spesielle, poengterer konstituert universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT.

Se de ledige stillingene her 

Administrasjonsbygget ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Henriette Leine Wangen

Omorganisering

Fra 1. januar 2018 består UiT av seks fakultet: Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og Det juridiske fakultet. Det utlyses én dekanstilling ved hvert av fakultetene, der det søkes etter en person med «vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innenfor et fagområde som er relevant for fakultetet».

– Kravene som stilles i utlysningen er et sett av gode allmenne lederegenskaper kombinert med evnen til å kunne utvikle universitetets faglige kjernevirksomhet, sier Fossland.  

– Hva er hovedutfordringene i en slik stilling? 

– Noen utfordringer vil være spesielle for det enkelte fakultet, men alle dekanene skal arbeide for at UiT når de ambisiøse strategimålene og i tillegg bidra til videreutvikling av institusjonen. I tillegg skal de lede den samlede faglige og administrative aktiviteten på egen enhet. Det er krevende, men også svært spennende oppgaver, forteller universitetsdirektøren.

Høye kvalifikasjonskrav

I 2013 ble Sonni Olsen ansatt som dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet). En rolle hun synes er og har vært både spennende og givende, men også utfordrende.

– Det mest utfordrende har angått nedleggingen av studieprogrammer. Vi ønsker å ha et bredest mulig tilbud, derfor er det med veldig tungt hjerte at noe har bitt nedlagt i denne perioden, sier Olsen.

Dekan Sonni Olsen ved HSL-fakultetet. Foto: UiT Norges arktiske universitet

Før hun ble ansatt som dekan, arbeidet hun som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT siden 2009. Før dette var hun rektor ved Høgskolen i Finnmark (2000-2007), der hun også var ansatt som høgskolelektor og førstelektor fra 1983.

Det kan nevnes at man som dekan tilsettes på åremål for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to fireårsperioder.

– Kommer du til å søke på nytt?

– Ja, det skal jeg. Jeg trives veldig godt i denne rollen og føler at jeg har noe å bidra med.

Et av kvalifikasjonskravene som blir nevnt i utlysningsteksten til stillingen som dekan ved HSL-fakultetet er «en inkluderende lederstil preget av samarbeid, kommunikasjon og medvirkning». Dette kravet står i stil med hvilke egenskaper Olsen selv mener må til for å fylle en slik stilling.

– Du må være motivert til å lede et stort og mangfoldig fakultet, som stadig er i vekst, og på best mulig måte ivareta ansatte og studenter. Det viktigste er nok å legge til rette for og inspirere til samarbeid i fagmiljøene, slik at den gode faglige utviklingen kan fortsette. Det er også viktig å skape gode lederteam, for et så stort fakultet ledes ikke av en dekan alene, mener hun.

        

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content