Dekanatet vil videreføre russlandsstudier

08.11.16 Stig Brøndbo
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Dekanatet ved HSL ønsker et fokus på utvikling og fornyelse i stedet for nedleggelse, og foreslår å videreføre BA-programmene i russlandsstudier, arkeologi, filosofi og kunstvitenskap.

Dekan Sonni Olsen ønsker å videreføre flere av BA-programmene som SUV-utvalget foreslår å legge ned. Saken behandles i fakultetsstyret onsdag 9. november og i universitetsstyret 24. november. Foto: Stig Brøndbo

– Vi kan ikke bare se på tall og la de avgjøre hvilket studietilbud UiT skal ha. Samtidig kan vi ikke se bort fra at vi sliter med rekruttering og har et høyt frafall på flere av våre BA-programmer. Det må vi gjøre noe med, sier dekan Sonni Olsen.

 

Stor forståelse

Nærmere 20 studietilbud ved HSL-fakultetet ble vurdert i en rapport fra Strategisk utdanningsutvalg. I sin høringsuttalelse har dekanen fokusert på de åtte BA-programmene som ble foreslått nedlagt grunnet få søkere og høyt frafall.

– Jeg har stor forståelse for flere av de kritiske innspillene SUV-rapporten har skapt, og er sterkt opptatt av de humanistiske fagenes bidrag til universitetets og landsdelens egenart, sier Olsen. Forslagene fra SUV har skapt mye uro i de berørte fagmiljøene, og fredag sendte dekanen ut sin høringsuttalelse til samtlige ansatte ved HSL-fakultetet. I høringsuttalelsen skriver hun blant annet at UiT er et breddeuniversitet med en arktisk profil der humanistiske fag og studietilbud må ha en helt sentral plass. Humaniora er både avgjørende for å sikre et bredt spekter av fag og for å kunne gi innhold til den nordlige og arktiske dimensjonen.

 

Innlysende

I høringsuttalelsen viser dekanen til et fakultetsstyrevedtak fra 2015 hvor det er slått fast at det bør være innlysende at UiT Norges arktiske universitet skal ha studietilbud som formidler grunnleggende kunnskaper om språk, kultur, samfunnsforhold, arkeologi og historie i den (sub-)arktiske regionen.

– Vedtaket poengterer at man ut fra både befolkningsgrunnlag og faglige forhold må være forsiktig med å bruke standardiserte måltall fra departementet for hvor mange studenter man skal ha per kull, sier Olsen. Flere fagmiljøer har i debatten som har fulgt i kjølvannet av fremleggelsen av SUV-rapporten påpekt at det er begrenset hvor mange studenter det er realistisk å kunne rekruttere til små humanistiske fag i Nord-Norge.

– Det nordnorske arbeidsmarkedet vil ha stor nytte av kandidater med spesiell kompetanse, selv om disse ikke uteksamineres i store kull, skriver dekanen i sin høringsuttalelse.

 

Positive innspill

I høringsuttalelsen er dekanen samtidig opptatt av at fakultetet må ta på alvor at flere av studietilbudene i sin nåværende form har for få studenter og/eller sliter med et svært høyt frafall.

– I de tilfellene der så godt som alle studieplassene står tomme og det knapt nok uteksamineres kandidater, er samfunnsmandatet vårt ikke oppfylt – og de få studentene som er igjen får ikke et godt studiemiljø, mener dekanen. Hun er glad for at det i høringsprosessen fra instituttene har kommet mange positive innspill som inneholder både nytenkning og omprioriteringer for å bedre rekrutteringen og få ned frafallet. Det er også hennes fokus i fakultetets høringsuttalelse.

 

Kunstvitenskap

–  Vi mener det blir feil å legge ned flere av studietilbudene, men foreslår å fryse studentopptaket til neste år, slik at fagmiljøene får tid til å utvikle nye, attraktive BA-programmer, sier Sonni Olsen. Hun vil at dette skal gjelde fagene russlandsstudier, arkeologi og filosofi, og hun er uenig i SUV-rapportens forslag om å legge ned kunstvitenskap.

– Kunstvitenskap kom godt ut av en NOKUT-evaluering i 2014 og brukte samtidig innspillene fra evalueringa på en særdeles konstruktiv måte. De siste årene har det skjedd en rekke endringer og forbedringer, skriver dekanen og viser til at det blant annet er innført praksisavtaler med sentrale kulturinstitusjoner i nord og en obligatorisk praksis for studenter i tilknytning til bacheloroppgaven.

 

Tredje gang

I høringsuttalelsen er det kun ett fag som dekanen ikke kommenterer inngående.

– Det fremkommer ingenting nytt i rapporten fra SUV angående teologi, og dekanen ønsker derfor ikke å be fakultetsstyret om å ta stilling til saken for tredje gang på ett år. I stedet vil dekanen i tilbakemeldingen til universitetsdirektøren vise til det endelige vedtaket fakultetsstyret fattet tidligere i år, der tilbudet i teologi ble anbefalt videreført, skriver Sonni Olsen. Høringsuttalelsen behandles i fakultetsstyret onsdag 9. november, endelig frist for høringen er 11. november. Saken skal behandles i universitetsstyret 24. november.

På Twitter   #norgesarktiske