Disse fikk årets priser ved Helsefak

21.06.16 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

For første gang ble det utdelt hele fem priser under sommerfesten til Det helsevitenskapelige fakultet. Formidlingspris, utdanningspris, undervisningspris, forskningspris og forskningspris til yngre forsker.

Årets prisvinnere ved Det helsesvitenskapelige fakultet: Fra venstre: Utdanningspris: Bertil Bjerkan (fraværende: Frode Svartdal). Formidlingspris: Astrid Strandbu. Forskningspris til yngre forsker: Eelke Snoeren. Forskningspris: Natasha Skalko-Basnet (forskningsgruppe: Drug Transport and delivery). Undervisningspris: Beate Hennie Garcia (her representert ved instituttleder Thrina Loennechen). Foto: Elisabeth Øvreberg

– Det helsevitenskapelige fakultet utgjør 40 prosent av UiT, og dere er selve grunnstammen til universitetet. Det har dere vært helst siden oppstarten. Dere utdanner nyttige kandidater – kandidater som er etterspurte i arbeidsmarkedet. Som fakultet er dere en nyttig samfunnsaktør i Nord-Norge, og vil være det også i fremtiden, sa rektor ved UiT, Anne Husebekk, før den høytidelige utdelingen av årets priser satte i gang ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Hvert år deler fakultetet ut priser til ansatte som har utmerket seg spesielt det siste året. Tradisjonen har vært tre priser: formidlingspris, undervisningspris og forskningspris, men i år var det også duket for å gi utdanningspris og forskningspris til yngre forsker.

Her er årets vinnere:

Formidlingspris: Astrid Strandbu (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord)

Komteens begrunnelse: Astrid Strandbu har gitt barn i en vanskelig livssituasjon  i Norge en tung faglig klar og tydelig stemme.
Hun er synlig i nasjonalmedia, kanskje til og med mer i nasjonal media enn i lokal media. Hun får mye oppmerksomhet med sine forskningsprosjekter, som også er basis for det som formidles til allmenheten, men også andre tema som gagner barn rettigheter, er effekt av disse forskningsprosjektene.

Astrid Strandbu har høy formidlingskvalitet, stor grad av tilgjengelighet for media og allsidig bruk av kommunikasjonskanaler gjennom intervjuer i blant annet Aftenposten oppvekst, God Helg Fædrelandsvennen, NRK Sørlandet, kunnskapsmagasiner med mere. Hun har skrevet flere kronikker i aviser og deltatt i TV-program- som TV2 God morgen Norge.

Astrid Strandbu har utstrakt populærvitenskapelig formidlingsvirksomhet innen tre forskningsområder: barns deltakelse i barnevernet, barns deltakelse i mekling ved samlivsbrudd/ foreldrekonflikter og bruk av musikk i arbeid med barn og unge i risiko. Hun har skrevet bok, hun kurser både domstoler, meklere og andre og har bidratt til lovendring innenfor sitt fagfelt.
Dette har igjen ført til at andre land ser til Norge når dert gjelder barn og deres rettigheter. Derfor kan man si at hennes bidrag til å gi barn en stemme gjelder ikke bare nasjonalt men også internasjonalt.

Undervisningspris: Beate Hennie Garcia, Institutt for farmasi

Komteens begrunnelse: Årets vinner av undervisningsprisen hedres av både sine kollegaer og studenter som dyktig foreleser og for sin politisk arbeid mot sykehusavdelingene.

Hun utfører jobben sin med glede, dedikasjon og kreativitet, samt at hun markerer seg gjennom meget gode pedagogiske evner. Alt dette gjenspeiler seg i et godt læringsmiljø.

Beate tegner ansvarlig for oppbygging og gjennomføring av to nye emner, på hhv. bachelor- og masternivå ved innføring av 3+2 modell ved IFA. Emnene inkluderer problembasert læring og undervisningsopphold i klinikk.

Med stort engasjement og et utrettelig pågangsmot er hun en pådriver i tverrprofesjonell samarbeidslæring og integrasjon mellom biologisk teori og klinisk praksis.

Beate skal ha ære for hennes politiske arbeid ovenfor sykehusavdelingene slik at farmasistudentene som den siste blant gruppene helsefagstudenter nå får undervisning i klinikk. Det betyr at farmasistudenter blir forberedt på legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang i reelle kliniske situasjoner.  Klinisk farmasi er et viktig felt med mange muligheter og stor betydning for pasientene. Det er et stort behov for dyktige farmasøyter med klinisk erfaring om man skal få til god og sammenhengende medikamentell behandling til de som trenger det.

 

Utdanningspris: Bertil Bjerkan og Frode Svartdal, Institutt for psykolog

Komiteens begrunnelse: Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT feirer i 2016 sitt 25-årsjubileum, og Bertil Bjerkan og Frode Svartdal er hovedarkitektene bak studiet.

Bertil både planla og igangsatte studiet og har de siste 3 år ledet arbeidet med revisjon av alle studieprogram i psykologi ved UiT. Han hedres for oppbygging og revisjon av profesjonsstudiet i psykologi ved UiT gjennom mer enn 30 år, samt for nasjonale faglige bidrag til psykologifaget i form av lærebøker, og til forståelse av studentatferd gjennom utdanningsforskning.

Frode planla og igangsatte studiet og har også bidratt i revisjonen. I tillegg har Frode skrevet lærebøker, jobbet med nettbasert læring, samt bidratt til forståelse av studentatferd gjennom forskning på prokrastinering.

Psykologi er et komplekst profesjonsstudiet og at de to har vært med til både å utvikle, gjennomføre og nå revidere programmet er en imponerende prestasjon. At de samtidig har bidratt med utvikling av læringsressurser og utdanningsforskning viser en helhet, en bredde og en soliditet i arbeidet med utdanning av psykologer som bør verdsettes og markeres.

 

Forskningspris til yngre forsker, Elke Snoeren, Institutt for psykologi

Komiteens begrunnelse: Årets vinner har utmerket seg som en fremragende ung forsker og en miljøbygger på sitt institutt. Snoeren har målbevisst studert seksualatferd hos rotter fra starten av sin karriere. Hun kom til UiT som post.doc. i 2010 og har siden da hatt en høy forskningsproduksjon og er førsteforfatter på 13 av 19 artikler i gode tidsskrift.

Snoeren vant både FriPro Young Researcher Grant fra NFR og Forskerprosjekt fra Helse Nord i 2015. I disse prosjektene skal hun studere grunnlagsspørsmål knyttet til hjernemekanismene for belønning, samt effekten av SSRI på hjernefunksjon hos avkom av deprimerte mødre.

 

Forskningsprisen: Forskningsgruppen Drug Transport and delivery, IFA

Komiteens begrunnelse: Årets vinner av forskningsprisen er en forskningsgruppe som publiserer på høyt internasjonalt nivå og får gode evalueringer på søknadsfronten om ekstern finansiering, både fra NFR, Helse Nord og Horizon2020. Forskningsgruppa forsker på legemiddelteknologi og har fokus på transport av legemidler over biologiske barrierer samt utvikling av ulike system for transport av legemidler i kroppen. Gruppa har et sterkt internasjonalt og nasjonalt nettverk og samarbeider både med farmasøytisk industri, sykehus, sykehusapotek, Nofima og Norut. Alle i forskningsgruppen har full undervisningsforpliktelse og stiller som EU-evaluatorer, referee for flere vitenskapelige tidsskrifter og i komiteer for vurdering av forskningssøknader. Forskningsgruppa fremheves også for god formidling til allmennheten.

Forskningsgruppeleder: Natasha Skalko-Basnet.

Årets jubilanter

25-årsjubilanter ved Helsefak
25 års ansettelse ved Det helsevitenskapelige fakultet. Foto: Elisabeth Øvreberg

40-årsjubilanter, Helsefak
40 års ansettelse ved Det helsevitenskapelige fakultet. Foto: Elisabeth Øvreberg

På Twitter   #norgesarktiske