Foredrag ved OD-direktør Bente Nyland

28.04.15 Kai Mortensen

Institutt for geologi fikk 20. april besøk av en delegasjon fra Oljedirektoratet med oljedirektør Bente Nyland i spissen. Sammen med oljedirektøren deltok letedirektør Sissel Eriksen og underdirektør Stig-Morten Knudsen som også er leder for ODs kontor i Harstad. Bente Nyland holdt et foredrag for ansatte og studenter med fokus på status og muligheter for petroleumsressurser på norsk sokkel. Bare dager etter 50-årsdagen for den kongelige resolusjonen for de første konsesjonsreglene på norsk sokkel ble fastsatt, kunne Nyland blant annet berette om «all time high» virksomhet i Barentshavet siste år.

Olje og gass er viktig for Norges økonomi, petroleumssektoren bidrar med 27 prosent til statens inntekter og utgjør 46 prosent av den norske eksporten. Norge, med sin utstrakte bruk av vannkraft, er en liten forbruker av olje og gass. I 2013 lå Norge på 17. plass blant de største oljeproduserende landene i verden, og på 7. plass blant de gassproduserende.

Oljedirektoratets hovedoppgave er å skape størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. Rammene for virksomheten er gitt av Stortinget og det betyr at OD arbeider med fire viktige oppgaver:
-Legge til rette for åpning av nytt areal
-Lete i allerede åpne områder
-Bygge ut nye funn
-Øke utvinningen fra dagens felt

Det er i dag 81 felt i produksjon og åtte felt under utbygging, 94 funn er under vurdering. Man anslår at 44 prosent av de samlede petroleumsressursene på norsk sokkel er solgt og levert. Mens det er beregnet til at ni prosent av Nordsjøens ressurser er uoppdaget, er dette beregnet til hele 67 prosent i Barentshavet. I perioden fra 2014 til 2019 skal det årlig investeres rundt 250 milliarder kroner, av dette utgjør ca. 10 prosent letevirksomhet.

Barentshavet – utfordringer og muligheter

Fra Barentshavet sør ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1979, har virksomheten økt i årene fram til i dag.  Det første funnet, Askeladd, ble gjort i 1981 og tre år senere Snøhvit som kom i produksjon i 2007. I år 2000 ble Goliat påvist, og i år – 15 år senere – starter produksjonen. Antallet letebrønner nådde rekord i 2014 med 13 brønner, hvorav ni med funn.

Hovedutfordringer med virksomhet i de nordlige områdene går på å opprettholde strenge miljøkrav til utslipp, sameksistens med fiskerier, logistikk i forhold til lange avstander og beredskap, mørke og klimatiske forhold som kulde og polare lavtrykk. Samtidig regnes området for å være enklere med hensyn til havbunnsforhold og havstrømmer. Nøkkelen til utvikling i området ligger i ny teknologi: landbaserte anlegg, havbunnsinstallasjoner og flerfasetransport over lange avstander. Eksempelvis er det 320 km fra Hammerfest til Wisting-feltet, og 240 km til Johan Castberg. En samordnet aktivitet mellom aktørene kan sikre beredskapen over lange avstander og store områder.

Fokus på miljø

Alle nye utbygginger skal utrede muligheten for elkraft fra land, og Oljedirektoratet er en pådriver for at utredningene holder kvalitet. Flere felt, blant annet Goliat, skal drives med elkraft. Det er ikke tillatt å fakle på norsk sokkel. Til sammenligning fakler Nigeria tilsvarende norsk gassproduksjon i løpet av et år. Potensiale for hav-vind og CO2-lagring er til stede. OD har kartlagt lagringsplasser for CO2 på sokkelen, men det er i dag ingen utslippskilder i Norge som er store nok til å lagre, og import av CO2 er foreløpig ikke aktuelt.


Samarbeid med UiT

Oljedirektoratet har en langsiktig horisont for kartlegging av Barentshavet og Arktiske områder, og en tilstedeværelse der hvor aktivitetene pågår er viktig. Tromsø har et sterkt og anerkjent miljø knyttet til mange fasetter av arktiske aktiviteter, et godt universitet i Nord-Norge er viktig for petroleumsnæringen.  Åtte av ni geologer ved OD sitt kontor i Harstad er utdannet fra Tromsø, også flere av geologene som jobber i Stavanger kommer fra IG.

Delegasjonen fra OD og instituttledelsen diskuterte muligheten for å utvikle felles aktiviteter og dermed styrke samarbeidet mellom institusjonene i fremtiden. I tillegg hadde Oljedirektoratet også møte med universitetsdirektør Anne Husbekk og dekan ved NT-fakultetet, Morten Hald.

Oljedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Olje- og energidepartementet, opprettet i 1972. Hovedkontoret er i Stavanger (227 årsverk), mens avdelingskontoret i Harstad har12 årsverk.


Norsk petroleumsvirksomhet på et sted:
www.norskpetroleum.no



Foredrag ved oljedirektør Bente Nyland i Naturfagbygget.
Foto: Kai Mortensen

Petroleumsressursene på norsk sokkel.
Illustrasjon: Oljedirektoratet



Produksjon og gjenværende ressurser fordelt på felt.
Illustrasjon: Oljedirektoratet



Antallet letebrønner i Barentshavet 1980-2014.
Illustrasjon: Oljedirektoratet
På Twitter   #norgesarktiske