DEKANENS SOMMERHILSEN

18.06.14 Vibeke Os

Kjære alle sammen!
Vårsemesteret 2014 går mot slutten og det er tid for en oppsummering.

Jeg starter med to rekorder: Den ene er søkertallene til UiT og vårt fakultet.  UiT er det universitetet i Norge som øker mest. Det er svært gledelig.  For NT-fak viser tallene også i år en økning i forhold til i fjor.  I løpet av de siste 5 årene har fakultetet doblet antallet studenter.  Det bidrar til Regjeringens mål om flere studenter i realfag og teknologi.  Det er vi meget fornøyd med. Den andre rekorden er avlagte mastergradseksamener studieåret 2013/14.  Til sammen 88 studenter har gjennomført.  Mer enn 60 av disse fylte det største auditoriet i MH-bygget i en stilfull avslutningsseremoni sammen med familie, ektefeller og kjærester, slik at det var helt fullt der.  Til neste år trenger vi et større auditorium.  Prisen for beste mastergradseksamen ble delt ut og den gikk til Daniel Selnes Sortland ved Institutt for fysikk og teknologi.  Gratulerer! 

Det har også vært gjort en flott innsats når det gjelder rekruttering av nye studenter.  Fagfolk på instituttene har tatt i mot mange elever fra grunnskolen og videregående skole.  Flere av arrangementene har vært i regi av skolelaboratoriet og også i samarbeid med Nord Norsk Vitensenter.  Kontaktene mot elever i skolen er viktig og vi ser fruktene av dette arbeidet i form av de gode søkertallene.

Vi har også hatt økt fokus på studiekvalitet og gjennomstrømning i vårsemesteret. Det ble arrangert et eget utdanningsseminar i januar.  Det er startet et arbeid for å se på hvordan vi kan øke gjennomstrømningen.  Det har vært et spesielt fokus på begynnerundervisningen i matematikk.  Årets utdanningspris gikk til Kjell Øystein Netland fra Institutt for fysikk og teknologi for arbeidet med å fornye begynnerundervisningen i fysikk.  Gratulerer!

Olje og energiminister Tord Lien åpnet det nye petroleumssenteret ARCEX (Research Centre for Arctic Petroleum Exploration) 25. februar. Dette er et viktig kompetansebyggende prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og 7 oljeselskap.  Senteret har deltakelse fra de beste fagmiljøene nasjonalt innen geologi og marinbiologi.  Det har som mål å bidra til med forskning og utdanning for en bærekraftig utnyttelse av petroleumsressursene i nord.

Våre fagfolk kan vise til stor innsats når det gjelder søknader om eksternfinansierte forskningsprosjekter.   Hele fire søknader til Forskningsrådets virkemiddel Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er sendt inn, to fra Institutt for kjemi og en fra Institutt for informatikk og en fra Institutt for fysikk og teknologi.  Mye tid, krefter og kreativt tankearbeid er lagt ned i disse søknadene – vi krysser fingrene.

Teknologibygget nærmer seg fullførelse.  I disse dager koples Realfagbygget og Teknologibygget fysisk sammen med en gangbru.   Dette symboliserer mer enn bare slutten på en byggeperiode.  Det symboliserer den endelige realiseringen av fusjonen mellom ingeniør/profesjonsutdanningene og resten av fakultet. Mulighetene for faglig integrasjon og betydelig økt samarbeid kan nå realiseres.  Dette bygget vil gi et løft for forskning og utdanning innen et område der samfunnet har store, udekkede behov.

 

Regjeringen har satt fart på arbeidet om kvalitet og strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren.  Alle er bedt om å vurdere om sammenslåing med andre institusjoner kan styrke kvaliteten. Det som skjer innen teknologifeltet er særlig viktig for vårt fakultet. Spørsmålet er om vi skal ha ett sammenslått teknologimiljø i nord, eller om vi skal fortsette med to (Narvik og Tromsø).  Jeg mener at en sammenslåing av teknologimiljøene i Nord Norge vil gi de beste mulighetene for å etablere og videreutvikle robuste, konkurransedyktige forskningsmiljø. Det gir også et grunnlag for å gi et bedre studietilbud innen ingeniørfag i Nord Norge.  Stikkord her er, bedre koordinering og arbeidsdeling, flere professorer blant faglærere, effektiv ressursbruk og økt strategisk handlingsrom. Sammenslåinger er krevende prosesser og det er en forutsetning at begge miljøene kommer styrket ut.

Til slutt en oppfordring til de som vil og kan om å ta sykkelen i bruk til jobben. Halvdan Sivertsen definerte en gang våren i byen ved at “gatan e bar” i sin vakre “Vårvisa”.   Og nå er det ikke bare gatene som er bare, det er også lysløypa på Tromsøya. Og der er det fint å sykle og du slipper parkeringsproblemene i Breivika.

Takk for innsatsen til alle og god sommer!

Morten Hald

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content