Snusing kan forårsake dødfødte barn

Det er ingenting som tyder på at snusing under svangerskapet er mindre farlig for fosteret enn røyk.

Publisert: 08.06.12 00:00 Oppdatert: 08.06.12 09:32

Tekst: Jørn Mikael Hagen 

Prof. Maja-Lisa Løchen advarer gravide mot å bruke
snus som alternativ når de skal slutte å røyke.
Snus kan være like skadelig for fosteret.
Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com

- Snus er helseskadelig, men forskning gjort i Sverige viser at under graviditet er den mer helseskadelig enn vi trodde. Det sier professor Maja-Lisa Løchen ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Les også: Snusens farer

Snusing hos gravide øker faren for dødfødsel. Det øker faren for prematur fødsel og svangerskapsforgiftning. For tidlig fødsel var dobbelt så vanlige blant snusere sammenlignet med gravide som ikke brukte tobakk. I tillegg viser forskningen at barn av snusere veier mindre enn barn fra kvinner som ikke bruker tobakk.

- Dette viser hvor viktig det er å få denne informasjonen kjent, for det er jo en oppfatning blant mange at snus ikke er like skadelig som røyking, sier Løchen, og erkjenner at resultatet fra forskningen var mer dramatisk enn det også hun på forhånd hadde trodd.

Flere kvinnelige snusere

To viktige forklaringer på at det er forsket lite på snusing under graviditet er at det er forskning som må gjøres av svenske og/eller norske forskere. Ettersom det stort sett er i disse to landene folk snuser.

En annen, og kanskje den største forklaringen, er at for bare 10-15 år siden eksisterte det knapt kvinnelige snusere.

Statistikk fra tidlig 90-tall over snusbruk blant unge voksne i Norge viste at fire prosent av unge menn snuste daglig. Kvinneandelen var derimot så lav at man ikke kunne telle prosenter.

I dag snuser mer enn en fjerdedel av unge norske menn og én av åtte unge kvinner.

Les også: Nikotin hemmer sexlivet

Og risikoen for kreft i bukspyttkjertelen - en av de alvorligste kreftformene som finnes - er like stor hos snusere som hos røykere. I tillegg kan snusing forårsake kreft i munnhulen og i spiserøret og gir økt risiko for død av hjertesykdom.

Ikke kjent med skader

- Da jeg nylig snakket til en gruppe jordmødre ble det tydelig at mange av skadevirkningene snusing kan påføre fosteret var ukjent for dem, sier Løchen.

Prof. Maja-Lisa Løchen leder Nasjonalt
råd for tobakksforebygging, et faglig
uavhengig organ oppnevnt
av Helsedirektoratet.
Foto: Privat 

Ble du overrasket over det?

- Ja, litt. Men samtidig var det jo ukjent også for meg for kort tid siden. Men det understreker viktigheten av at snusing hos gravide må registreres på samme måte som man i dag registrerer røyke- og alkoholvanene deres. Og at det blir gitt informasjon om risikoen ved snusing. Det bør bli obligatorisk ved alle sykehus.

Og Løchens bønner er på vei til å bli hørt. For skadevirkningene snus kan påføre det ufødte barnet begynner og nå frem også til stadig flere jordmødre.

Studieleder ved jordmorutdanninga ved Universitetet i Tromsø, Kari Bjerck, sier at jordmødrene har begynt å kartlegge gravide snusere, og at det er på trappene til å bli et obligatorisk felt for registrering av snusbruk på Helsekortet for gravide. I dag registreres det i Partus (elektronisk journalsystem felles for svangerskapsomsorg, og alle fødesteder ved UNN). Der føres det opp snusvaner ved svangerskapets begynnelse, i uke 36 og ved fødsel.

Snusende jordmødre

Jordmorutdanninga synes det er på tide å sette fokus på dette. Hva som tas opp på svangerskapskontrollene har vært noe tilfeldig når det gjelder snus, men det har bedret seg de siste par årene, forklarer Bjerck.

- Jordmødrene spør om rus og nytelsesmidler generelt. Det er ikke alle gravide som oppfatter snus som rus eller nytelsesmiddel. Men noen opplyser om snusing når det snakkes om røyking. Temaet er relativt nytt, men kunnskapen sprer om seg, sier hun.

Men ved jordmorutdanninga har de fortsatt en vei å gå. For Bjerck bekrefter at det også finnes jordmorsstudentene som snuser.

- Og det er klart at først må disse slutte å snuse. Det er motstridende å ha jordmødre som advarer gravide mot snusing under svangerskapet mens de selv snuser.

Også hun påpeker at det har vært en generell oppfatning av at snusing ikke har vært ansett som like skadelig som røyking.

- Men når vi forteller om skadevirkningene, skjønner både jordmødre og gravide alvoret, forklarer hun, og sier det bør være nulltoleranse for snus hos gravide.

- Dette understreker også at snusing ikke bør være et alternativ for folk som forsøker å slutte å røyke, sier Løchen.

- Det finnes nikotinerstatningsprodukter som er mindre skadelige. Det er plaster, tyggegummi eller sugetabletter. Helst bør man selvsagt også unngå disse, men de er tross alt mindre skadelige.

Mange kvinner stumper røyken når de finner ut at de er gravid. Men snus er ikke noe alternativ, advarer professor. Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com
Vi anbefaler