ME-pasientenes stemme skal høres


Det er trolig første gang i verden at et forskningsprosjekt tar for seg hvordan ME-pasienter opplever kvaliteten på helsetilbudet de tilbys.

Olaug Lian.jpg (Bredde: 180px)
Forsker Olaug Lian ved Helsefak
har fått 5 millioner kroner fra
Norges forskningsråd.
Foto: Elisabeth Øvreberg

– Hensikten med prosjektet er å forstå hvordan ME-pasienter opplever tjenestetilbudet og dermed forbedre tjenestene til denne pasientgruppen, utdyper forsker Olaug Lian ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Hun har i flere år deltatt i helsedebatten med et kritisk blikk til måten dagens helsevesen styres og finansieres.

– Helsevesenet har beveget seg bort fra pasientenes behov til hvilke pasienter som er mest lønnsomme, forklarer Lian som kritiserer bruken av stykkpris på pasienter.

– Som utdannet sosiolog er jeg opptatt av folks egne virkelighetsoppfatninger, i forhold til kvalitet, rettferdighet og likhet. Det er viktig å ha et rettferdig helsetilbud som ikke har fokus på mengde men på kvalitet, utdyper hun.

Kvalitet, tilgjengelighet og koordinering

Derfor gir hun seg i kast med  en pasientgruppe som er alvorlig syke men som kanskje har blitt sviktet av helsevesenet de siste årene.

ME-pasientene skal for første gang få komme med sine synspunkter på helsetilbudet i en vitenskapelig studie.

– Dette er kronikere som har vært i kontakt med helsetjenesten gjentatte ganger. Hvordan opplever de tilbudet som tilbys? undrer Lian.

Kjernen i  prosjektet er: Hvordan er kvaliteten, tilgjengeligheten og koordineringen av helsetjenesten sett fra brukerens ståsted?

Les hele nyhetsartikkelen her

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content