Forhandler om kunst- og filmhøgskolen

Universitetsstyret har godkjent at UiT inngår intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune om en mulig virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg. 

Studenter ved kunst- og filmhøgskolen filmer
UiT og Nordland fylkeskommune forhandler om en mulig virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst- og filmhøgskole. Foto: Nordland kunst- og filmhøgskole
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 28.06.21 13:52 Oppdatert: 28.06.21 14:00
Kunst og kultur Om UiT

Spørsmålet om en mulig virksomhetsoverdragelse av Nordland kunst og filmhøgskole (NKFS) til UiT, har vært drøftet i universitetsstyret ved flere anledninger. Det har i de siste vært ført samtaler mellom UiT og Nordland fylkeskommune som altså nå foreløpig har munnet ut i en intensjonsavtale mellom partene.  

Nært samarbeid over år

Skolen har i en årrekke hatt et nært og forpliktende samarbeid med Kunstakademiet på UiT, og er en institusjon med stor betydning for film- og kultursektoren i Nord-Norge. Fra UiT-styrets side er det lagt til grunn at det faglig sett er interessant og relevant å vurdere en innlemmelse av NKFS i UiT Norges arktiske universitet.  

Avtalen forplikter UiT til sammen med Nordland fylkeskommune å fremme søknad til Kunnskapsdepartementet om tildeling av studieplasser til bachelor-programmet i bevegelige bilder. Samtidig stiller UiT i avtalen betingelser som må være oppfylt før en eventuell overdragelse kan finne sted.  

Krever studieplasser

Tildeling av studieplasser er fra UiT-styret en absolutt forutsetning for at UiT skal kunne overta NKFS, og er også tatt inn som punkt i intensjonsavtalen. Imidlertid vil ikke en tildeling av midler til studieplasser i seg selv være tilstrekkelig for å kunne dekke alle kostnadene forbundet med å drive studietilbudet og skolen i sin helhet. Det har derfor vært stilt som en absolutt forutsetning fra universitetsstyrets side at det, uavhengig av størrelse, ikke er UiT som skal dekke «utgiftsgapet» gjennom interne omprioriteringer fra andre studietilbud/studiesteder på UiT, noe som også er tatt høyde for i et eget punkt i avtaleteksten.  
Et annet sentralt vilkår fra universitetets side har vært at UiT må ha en forsikring om at selve virksomhetsoverdragelsen ikke forutsettes gjennomført før det foreligger avklaringer og garantier rundt de økonomiske forholdene. 

Gode søkertall

Nordland kunst- og filmhøgskole ble etablert i Kabelvåg i 1997 under navnet Nordland kunst- og filmskole. Skolen ønsket etter hvert å utvikle seg fra fagskole til høgskole/universitet, og fikk i 2017 NOKUT-godkjenning for bachelorstudiet bevegelige bilder. Fylkeskommunen har imidlertid ikke hatt mulighet til å drifte skolen videre, men fylkesrådet har gitt garantier som sikrer drift i en overgangsperiode. Det gjør at det kan tas opp nye studenter i 2021. 
Ved søknadsfristens utløp 15. april hadde skolen mottatt 73 søknader til sitt bachelorstudium, et antall som tilsvarer 4,9 søkere per studieplass. Størstedelen av søkerne er fra Norden. Søkertallene var nesten like gode som rekordåret 2020, da skolen mottok 79 søknader.  

Vedtaket om inngåelse av en intensjonsavtale ble gjort under universitetsstyrets møte 14. juni.  


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver