Annonsering for innspill til strategisk fond, 2022

Tildelinger fra Fond for strategisk utvikling for 2022 omfatter midler til forskning, utdanning, formidling og vitenskapelig utstyr. Innspill til fondet skal klareres med enhetens ledelse for å sikre strategisk forankring og prioritering. Avklaringen gjelder også budsjett for innspill.  De forskjellige fakultetene har litt ulike prosesser og regimer for prioritering av innspill og prosjektforslag.   

UiT-logo
Frist for innspill: 3. mai 2021 kl. 13:00 Foto: UiT
Portrettbilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver forskningsfinansiering og innovasjon
Publisert: 25.03.21 13:40 Oppdatert: 29.04.21 08:23
Om UiT

Bakgrunn 

UiTs Fond for strategisk utvikling utgjør sammen med fond for rekrutteringsstillinger den strategiske komponenten i UiTs budsjett. Fond for strategisk utvikling utgjør 4,7 % av den totale bevilgningsøkonomien (KD). Midlene fordeles til tiltak innen forskning, utdanning, formidling og vitenskapelig utstyr, og fordeles med 1/5 til vitenskapelig utstyr og 4/5 til undervisnings-, forsknings- og formidlingsaktivitet. 

Overordnede føringer for bruk av fondet 

Alle tildelinger fra strategisk fond skal finansiere tiltak som bidrar til at UiT når målsetninger som er fastsatt i gjeldende strategidokument. 

Midlene i strategisk fond skal spesielt benyttes til: 

 • å bygge opp fagmiljø av høy kvalitet som kan lykkes på eksterne konkurransearenaer og i program for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • å videreutvikle eksellente fagmiljø innenfor alle deler av kjernevirksomheten (forskning, utdanning, utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon)
 • å stimulere til økt tverrfaglig samarbeid, bl.a. innenfor universitetets tematiske satsingsområder
 • å finansiere strategisk viktig utstyr og teknisk utrustning i tilknytning til faglige satsinger 
 • å fremme innovasjon og nyskapning basert på vitenskapelig aktivitet, forskningsresultat og utvikling

Midler til forskning, utdanning og formidling  

Følgende generelle kriterier benyttes ved vurdering av innspill: 

 • alle innspill må knyttes til tematiske eller gjennomgående faglige strategier i UiTs strategidokument 
 • prosjekter som er i en tidlig fase og som har et strategisk viktig utviklingspotensial skal vies spesiell oppmerksomhet
 • ved prioritering skal det vektlegges om fagmiljøet og/eller prosjektet det søkes finansiering til kan vise til gode fagfellebaserte evalueringer og/eller tildeling av midler fra eksterne finansieringskilder
 • det skal også telle positivt om fagmiljøet kan vise til gode resultater målt ut fra sentrale sektormål
 • alle tiltak skal ha en tidsavgrenset varighet på inntil 4 år 
 • tiltak søkt fra enhetene skal ha en egenfinansiering som utgjør minimum 50 % av totalbudsjettet

Midler til vitenskapelig utstyr 

Innkjøp og drift av vitenskapelig utstyr dekkes normalt over fakultetenes budsjettrammer. Det er besluttet at kostbart vitenskapelig utstyr skal kunne søkes om og dekkes over det strategiske fondet. Søknaden må sannsynliggjøre at infrastrukturen vil styrke fagmiljøets evne til å vinne frem i konkurranser om ekstern finansiering, og at infrastrukturen har potensiale for anvendelse utover egne prosjekter. Midlene til vitenskapelig utstyr gis normalt som en engangstildeling. Minimumsrammen for omsøkt investeringsobjekt er 1,5 millioner kroner. Det skal beregnes en finansieringsandel fra egen enhet på 50 % av investeringens totalkostnad. Driftsutgifter dekkes over fakultetenes egne budsjettrammer. 

Midler Aurora Centres satsing 

Denne ordningen har egen utlysning for prosjektforslag– se her.  

Finansiering av tiltakene 

Finansieringsplanen skal gjenspeile et like stort bidrag (50:50) mellom institusjons- og fakultetsnivå.  

Følgende elementer kan inngå som egenbidrag i prosjektene: 

 • kontanter
 • rekrutteringsstillinger. Satser for rekrutteringsstillinger er angitt i budsjettmal
 • in-kind. Normalt skal ikke hele eller deler av årsverkene til ansatte benyttes som egenbidrag inn i prosjekter under strategisk fond. Kun faglige eller tekniske stillinger der det rekrutteres ansatte med ny kompetanse/profil kan regnes som egenbidrag fra enhetene.

 Fondet har lite handlingsrom for nye forskningsprosjekter i 2022 - anslagsvis NOK 5 mill. 

Prosess for innspill  

Alle innspill skal være avklart med ledelsen ved fakultet/enhetProsessen for nominering av innspill kan variere avhengig av fakultetet/enhetens strategiske plan. Dermed er ingen retningslinjer for prioritering av innspill skissert som en del av utlysningen.  

Endelige innspill blir drøftet i et rådgivende organ/utvalg forut for styrebehandling. 

Levering av innspill

Klarerte innspill med tilhørende budsjett leveres her. 

Frist for innspill: 03.05.21 kl. 13:00 CET.  

Kun innspill sendt inn via nettskjema vil bli akseptert. Benytt følgende budsjettmalBudsjettet lastes opp i nettskjemaet og skal være akseptert av fakultet/enhet.   


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Ræder, Inger Lin Uttakleiv inger.l.rader@uit.no Seniorrådgiver forskningsfinansiering og innovasjon