Kommisjåvnnå mij galggá guoradallat vierredagojt sámij, guojnaj ja vuonasuobmelattjaj vuosstij jådeduvvá Dagfinn Høybråtenis ja dåppe li 11 ietjá fáhkaulmutja. Stuorradigge la sijájt nammadam.

Guoradallama ulmme la dilev láhtjet dåhkkidibmáj sámij ja guojnaj/vuonasuobmelattjaj vásádusájs vuonarijka oajválattjaj politihkas, ja daj vásádusáj vájkkudusájda sidjij juohkusin ja ájnegis ulmutjin.

Mandáhtta gåvvit gålmmå dahkamusá majt kommisjåvnnå hæhttu tjadádit:

  1. Kommisjåvnå galggá histåvråv guorrat ja gåvvidit vuona oajválattjaj politihkav ja dåjmajt sámij ja guojnaj/vuonasuobmelattjaj vuosstij bájkálattjat, guovlulattjat ja rijkkadásen.
  2. Dárojduhttema vájkkudusá galggi guoradaláduvvat. Kommisjåvnnå galggá gehtjadit gåktu dárojduhttempolitihkka la vájkkudam ieneplåhkoálmmuga vuojnnuj sámij ja guojnaj/vuonasuobmelattjaj vuoksjuj ja guoradallat gåktu dárojduhttempolitihkka la vájkkudam gitta udnásjga bæjvváj.
  3. Oajvvadit dåjmajt ma lulun åvddålijguovlluj såbadit.

Kommisjåvnnå galggá ållit bargostis åvddål ragátmáno 1. biejve 2022 ja gálggit ietjasa rapportav Stuorradikke presidentajda.

Duohtavuohta- ja såbadimkommisjåvnå sekretariáhtta la UiT Vuona arktalasj universitehtan.

Ordinært møte i kommisjonen

Hvor: Digitalt

Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Sametinget

Hvor: Sametinget, Karasjok

Gájka ásadime

Maŋemus ådåsa


Aajege.JPG

Samarbeider om innsamling av personlige historier om fornorskingen i sørsamisk område

Sannhets- og forsoningskommisjonen og det sørsamiske språk- og kultursenteret Aajege har inngått avtale om samarbeid i forbindelse med Stortingets gransking av fornorskning og urett mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Aajege vil fremover samle inn personlige historier og foreta intervju på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen. (sørsamisk versjon i saken)

08.09.2021

Anne Gurak mote Oslo.jpg

Vil du dele din personlige historie med kommisjonen?

Kommisjonen har fått over 500 personlige historier som belyser fornorskning og urett. 1. mars er siste frist for å dele historiene muntlig med kommisjonen.  For informasjon på nordsamisk, kvensk, sørsamisk, lulesamisk og finsk les i saken. 

05.01.2022

Møte SFKOMM Trondheim.jpg

Sannhets- og forsoningskommisjonens mandatperiode forlenges

Stortingets presidentskap har besluttet å forlenge Sannhets- og forsoningskommisjonens frist for å overlevere sin rapport til Stortinget til 1. juni 2023.

24.06.2021


    Poasstaadræssa

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø