Kommisjovne galka meadtide saemiej, kveeneladtji/ daaroen-soemeladtji vööste goerehtalledh. Åvtehke lea Dagfinn Høybråten jïh 11 faagealmetjh leah aaj mealtan. Stoerredigkie leah dejtie moenedamme.

Goerehtallemen ulmie lea våaromem laetjedh guktie buerebelaakan guarkedh guktie saemiej jïh kveeneladtji /daaroen-soemeladtji dååjrehts lea orreme Nöörjen byjjes politihkeste, jïh guktie dah dååjrehts leah sijjide dijpeme goh dåehkie jïh indivijde.

Mandaate golme råajvarimmieh guvvede, mejtie kommisjovne galka tjïrrehtidh:

  1. Kommisjovne galka histovrijem goerehtalledh guktie Nöörjen politihke jïh råajvarimmieh saemide jïh kveeneladtjide/daaroen-soemeladtjide orreme dovne gietskies-byjreskinie, dajvesne jïh rïjhkedaltesisnie.
  2. Dam maam daaroedehteme-politihkeste båateme, galka goerehtalledh. Kommisjovne galka vuartasjidh guktie daaroedehtemepolitihke leah jienebelåhkoealmetji vuajnoem dijpeme saemiej bïjre, kveeneladtji bïjre/daaroensoemeladtji bïjre jïh aaj goerehtalledh guktie daaroedehtemepolitihke lea almetjidie dijpeme eevre daej biejjiej raajan.
  3. Råajvarimmieh raeriestidh guktie almetjh edtjieh buektiehtidh båetije biejjide liktedh.

Kommisjovne galka sijjen barkoem illedh åvteli ruffien 1. biejjien 2023 jïh jïjtse reektemem Stoerredigkien presidentide geelkedh.

Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne sekretariaate lea UiT Nöörjen arktijsen universiteetesne.

UTSTILLINGSÅPNING «ALLTID EN FREMMED»

Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum

Gaajhkh tjåanghkoeh

Minngemes saernie


52942615535_466039c0b9_k.jpg

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – et grunnlag for oppgjør med fornorsking

– Fortsatt opplever folk urett og negative virkninger som har sine røtter i den lange historien med fornorskingspolitikk. Nå er det tid for et oppgjør med nasjonens urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner, sier kommisjonsleder Dagfinn Høybråten. 

31.05.2023

Sannhets- og forsoningskommisjonen nett2.jpg

Overlevering av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

1. juni kl. 12.00 vil Sannhets- og forsoningskommisjonen levere sin rapport til Stortinget. Programmet finner du her.

26.05.2023

Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte

Innspill Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte om forsoning

Sannhets- og forsoningskommisjonen har fått mange innspill til forsoning i forbindelse med høringsmøtet 6. mars 2023. Her finner du innspillene.

07.03.2023


    Årromesijjie

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø