Kommisjovne galka meadtide saemiej, kveeneladtji/ daaroen-soemeladtji vööste goerehtalledh. Åvtehke lea Dagfinn Høybråten jïh 11 faagealmetjh leah aaj mealtan. Stoerredigkie leah dejtie moenedamme.

Goerehtallemen ulmie lea våaromem laetjedh guktie buerebelaakan guarkedh guktie saemiej jïh kveeneladtji /daaroen-soemeladtji dååjrehts lea orreme Nöörjen byjjes politihkeste, jïh guktie dah dååjrehts leah sijjide dijpeme goh dåehkie jïh indivijde.

Mandaate golme råajvarimmieh guvvede, mejtie kommisjovne galka tjïrrehtidh:

  1. Kommisjovne galka histovrijem goerehtalledh guktie Nöörjen politihke jïh råajvarimmieh saemide jïh kveeneladtjide/daaroen-soemeladtjide orreme dovne gietskies-byjreskinie, dajvesne jïh rïjhkedaltesisnie.
  2. Dam maam daaroedehteme-politihkeste båateme, galka goerehtalledh. Kommisjovne galka vuartasjidh guktie daaroedehtemepolitihke leah jienebelåhkoealmetji vuajnoem dijpeme saemiej bïjre, kveeneladtji bïjre/daaroensoemeladtji bïjre jïh aaj goerehtalledh guktie daaroedehtemepolitihke lea almetjidie dijpeme eevre daej biejjiej raajan.
  3. Råajvarimmieh raeriestidh guktie almetjh edtjieh buektiehtidh båetije biejjide liktedh.

Kommisjovne galka sijjen barkoem illedh åvteli skïereden 1. biejjien 2022 jïh jïjtse reektemem Stoerredigkien presidentide geelkedh.

Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne sekretariaate lea UiT Nöörjen arktijsen universiteetesne.

Rábas čoahkkin Kárášjogas/Åpent møte i Karasjok

Hvor: Kárášjohka/Karasjok

Rábas čoahkkin Deanus/Åpent møte i Tana

Hvor: Deatnu/Tana

Rábas čoahkkin Guovdageainnus/Åpent møte i Kautokeino

Hvor: Guovdageaidnu/Kautokeino

Gaajhkh tjåanghkoeh

Minngemes saernie


Møte Børselv.jpg

Sannhets- og forsoningskommisjonen utsetter møtene i Kautokeino

Sannhets- og forsoningskommisjonen har bestemt å utsette det åpne møtet i Kautokeino på grunn av korona-situasjonen. Møtet skulle arrangeres 29.01.2021.

12.01.2021

Lars Magne Andreassen og Anna-Kaisa Raisanen.jpg

Kommisjonen samarbeider med Árran

Árran tjoaggá persåvnålasj subttsasijt Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå åvdås. Árran samler inn personlige historier på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

05.01.2021

Dagfinn Hoybråten på riddu.jpg

– Hets og diskriminering er et samfunnsproblem

Leder Dagfinn Høybråten sier at hets, mobbing, diskriminering i Norge er et samfunnsproblem. Mange av de personlige historiene kommisjonen får inn, handler ofte om dette.

10.12.2020


    Årromesijjie

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø