Sekretariaate

Sekretariaaten lea golme mieltiebarkijh, jïh dah lea UiT Nöörjen arktihke universiteetesne barkeminie (Tromssa).

Liss-Ellen Ramstad
Sekretariaatenåvtehke

liss-ellen.ramstad@uit.no
+47 776 46 091
+47 958 09 451

Cathrine Baglo
Goerehtæjja

cathrine.baglo@uit.no
+47 776 46 241

Inger Elin Utsi
Raeriestæjja

inger.e.utsi@uit.no
+47 776 46 105
+47 907 90 626

Anna-Kaisa Räisänen
Goerehtæjja

anna-kaisa.raisanen@uit.no
+47 776 23 265

Påastesijjie
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Handelshøgskolen
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

    Årromesijjie

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø