Meedije

Kommisjovnen tjåanghkoeh

Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen sisnjeles-tjåanghkoeh leah daahpeldihkie jis ij leah kommisjovne maam joem jeatjah nænnoestamme.

Gaahpoeh tjåanghkoeh

Kommisjovnen tjåanghkoeh leah gaahpan almetjidie. Tjåanghkojne kommisjovne jïjtse barkoen jïh mandaaten bïjre soptseste, jïh almetjh åadtjoeh dellie komisjovnem gihtjedidh. Meedije tjoevere jïjtsh latjkoeh kommisjovnine sjïehtesjidh.

Kommisjovnen tjaatsegh jïh våarhkoe

Kommisjovnen tjaatsegh tjöönghkesåvva sjïere våarhkose, maam sekretariaate reerie. Tjöönghkeldihkie materijaale våarhkoe-vearhkan geelkedåvva gosse komisjovne barkoem illeme.

Guvvieh

Guvvieh mah kommisjovnen kanaalide bïejesuvvieh, maehtieh åtnose vaeltedh gosse kommisjovnen barkoen bïjre tjaeledh. Mujhtieh, tjaelieh gïeh guvviedamme.

Jeatjah

Kommisjovnen barkoe lea mandaateste jïh Stoerredigkien tjåanghkoenjoelkedasseste §19 stuvrelgamme. Ektievoete kommisjovnen jïh meedijen gaskem lea nænnoestamme daejstie «Pressens etiske retningslinjer» jïh ”Vær varsom-plakaten (VVP)“.

Håalomh, jiehtegh jïh bööremh

Dagfinn Hoybråten på riddu.jpg

Velkommen til Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møter i Varanger

Sannhets- og forsoningskommisjonen holder fem åpne møter i september i Varanger. Befolkningen i Bugøynes, Vadsø, Varangerbotn, Neiden og Kirkenes ønskes velkommen til møtene.

26.08.2019

Riddu kvadrat.jpg

Sannhetskommisjonen besøker Riddu Riđđu

Sannhets- og forsoningskommisjonen gjester urfolksfestivalen Riddu Riđđu denne uke. Liv Inger Somby, Marit Myrvoll, Anne Kalstad Mikkelsen og Dagfinn Høybråten vil møte festivaldeltakere.

08.07.2019

AKR kvadrat.jpg

Blir utreder i sekretariatet

 Anna-Kaisa Räisänen (39) blir utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet blir dermed fire personer fra august 2019.

12.06.2019

Sannhets- og forsoningskommisjonen nett2.jpg

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil møte folk

Åpne møter, deltakelse på ulike arenaer, nettside med kontaktskjema er noen av metodene Sannhets- og forsoningskommisjonen vil benytte.

15.05.2019

47015640551_4ad107871d_k.jpg

Møteplan for 2019

Sannhets- og forsoningskommisjonen har vedtatt møteplan for 2019. Se her når de møtes.

11.03.2019

IMG_4155.jpg

Learning from other commissions

The Norwegian truth and reconciliation commission meets Jens Heinrich. The purpose was learning from the work done in Greenland.

29.03.2019

Sekretariatet.jpg

Sannhets- og forsoningskommisjonen etablert på Handelshøgskolen

Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen er nå etablert på Handelshøgskolen i Tromsø. Sekretariatet som i dag består av tre personer er på plass og har fått kontorer på Handelshøgskolen i Tromsø.

11.03.2019

39037114162_ec0f87d74b_k.jpg

Her finner du innstillingen fra Stortinget

Stortingets presidentskap har avgitt innstilling til Stortinget om en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

11.03.2019

Bïeljelh mijjide
Inger Elin Utsi
Tlf. 776 46 105
Mob. 907 90 626
Gaajhkh mijjen tjåanghkoeh jïh arrangementh

    Årromesijjie

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø