Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Påmelding til Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars 2023

På denne siden finner du informasjon om Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte 6. mars 2023. Høringen er et ledd i å forankre Kommisjonens arbeid i berørte miljøer, og for å gi berørte parter mulighet til å komme med synspunkter på hva forsoning kan innebære i vårt samfunn. (Påmeldingen gjaldt til 05.02.23)

Foto: Stortinget

Lenke til strømmingen via YouTube 6. mars kl. 10.00 finner du her: 

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Høringsmøte 6. mars 2023 - YouTube

Her kan du se hvem som deltar på høringen: 

Disse har meldt seg på Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte på Stortinget | UiT

Stortinget oppnevnte den 14. juni 2018 jf. Innst. 408 S (2017-2018) en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett. Kommisjonen er i ferd med å avslutte arbeidet med historisk kartlegging, oversikten av konsekvenser og innsamlingen av personlige historier fra samer, kvener, norskfinner og skogfinnene. Fremover vil kommisjonen utarbeide sine vurderinger, konklusjoner og aktuelle tiltak.

Kommisjonen skal avgi rapport til Stortinget den 1. juni 2023.  I den forbindelse har Sannhets- og forsoningskommisjonen høringsmøte 6. mars kl. 10.00-16.00 i Stortingets lokaler i Oslo. Høringen er et ledd i å forankre Kommisjonens arbeid i berørte miljøer, og for å gi berørte parter mulighet til å komme med synspunkter på hva forsoning kan innebære i vårt samfunn.

Kommisjonen ber særskilt om synspunkter på hva en forsoningsprosess bør inneholde for å få til en forsoning i samfunnet i kjølvannet av fornorskingspolitikk og urett. Kommisjonen ber videre om aktuelle forslag til tiltak for forsoning.

Påmelding

Dette nettskjemaet skal benyttes for påmelding:

https://nettskjema.no/a/314824

Privatpersoner kan ikke møte på høringsmøtet.

Påmeldingsfrist 15. Februar.

Offentlige organ, organisasjoner, foreninger og institusjoner som representerer berørte miljø kan melde seg på, og begrunne deltakelsen i påmeldingen. På bakgrunn av påmeldingene vil kommisjonen vurdere deltakelse, fastsette tidspunkt for høringsmøtet, fordele taletid og rekkefølge. 

De som skal møte vil få en bekreftelse på deltakelsen, tidspunkt for oppmøte og vil få tilsendt et høringsnotat i forkant av høringen den 6. mars. Det er viktig at navnene på de som skal delta på høringsmøtet blir riktig registrert for å få tilgang til høringslokalet. Øvrige kan følge høringsmøtet på stream.

Gjennomføringen av høringen

Med høringsmøte menes et møte i Sannhets- og forsoningskommisjonen der den mottar muntlige synspunkter og forslag fra de som den selv inviterer til å komme, eller andre som søker om å få legge frem opplysninger for kommisjonen.

De som inviteres til høringsmøtet møter frivillig, og avgjør selv om de vil besvare kommisjonens spørsmål.

Alle som skal overvære høringsmøtet skal vært påmeldt på forhånd, og fått bekreftelse og tidspunkt for oppmøte. De skal møte opp på Stortinget i Oslo i Prinsens gate 26 i god tid for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og komme seg på plass i høringslokalet N-202.

Høringen ledes av kommisjonsleder Dagfinn Høybråten. Høringsmøtet starter med en muntlig innledning fra kommisjonen. De som deltar på høringsmøtet, vil deretter få ordet for korte innlegg. Kommisjonen ber om at synspunktene og forslagene som legges frem muntlig følges av en skriftlig oppsummering som skal leveres til Kommisjonen i forbindelse med fremleggingen. Kommisjonsmedlemmene vil så få anledning til å stille oppklarende spørsmål.

Høringen er offentlig og vil bli streamet, og vil i etterkant være tilgjengelig på kommisjonens YouTube-kanal. Høringsmøtet vil bli tolket til norsk.

//

Diededibme Sádnesvuoda- ja såbaduskommisjåvnå guláskuddamtjåhkanibme snjuktjamáno 6. biejve 2023

Stuorradigge nammadi biehtsemáno 14. Biejve 2018 Innst. 408 S (2017-2018) milta kommisjåvnåv guoradalátjit dárojduhttempolitihkav ja vieredagov. Kommisjåvnnå la låhpadime ietjas bargov histåvrålasj dárkástusáv, gåvvå konsekvensajs ja persåvnålasj subtsastjoahkkim sámijs, guojnasj, vuodnasuobmelattjajs ja miehttsesuobmelattjajs. Åvddålijguovlluj sjaddá kommisjåvnnå barggat árvvaladdamij, konklusjåvnåj ja hiebagis dåjmaj.

Kommisjåvnnå galggá buktet rappårtåv Stuorradiggáj biehtsemáno 1. Biejve 2023. Dan aktijvuodan tjadát Sádnesvuoda- ja såbaduskommisjåvnnå guláskuddamtjåhkanimev snjuktjamáno 6. Biejve kl. 10.00-16.00 Stuorradikke huodnahin Oslon. Guláskuddam la oasse Kommisjåvnå bargov tjadnat birrasijda, ja vaj vaddet máhttelisvuodav dajda gudi vájkkuduvvi buvtátjit vuojnojt mij såbadusá sisadno galggá liehket mijá sebrudagán.

Kommisjåvnnå sihtá sierraláhkáj oadtjot vuojnojt mij bierri liehket såbadusprosæssa sisadno vaj såbadus sjaddá sebrudagán dárojduhttempolitihka ja vierredagoj maŋŋel. Kommisjåvnnå sihtá oadtjot guoskavasj ævtodusájt såbadusdåjmajda.

Diededibme

Dát næhttasjiebmá galggá aneduvvat diededibmáj:

https://nettskjema.no/a/314824

Sahtealmatja e máhte boahtet guláskuddamtjåhkanibmáj.

Diededimájggemierre guovvamáno 15. biejve.

Almulasj orgána, organisasjåvnå, siebre ja ásadusá gudi åvdåsti guoskavasj birrasijt máhtti ietjaska diededit, ja vuododit ietjas diededimev. Diededimij duogátjijn kommisjåvnnå árvval oassálasstemav, mierret guláskuddamtjåhkanime ájgev, juohká hållamájgev ja vuorov.   

Da gudi galggi oassálasstet tjåhkanimen oadtju diededimduodastusáv, oassálasstem ájgge ja oadtju guláskuddam notáhtav åvddål guláskuddam snjuktjamáno 6. biejve. La ájnas jut namá dajda gudi galggi oassálasstet tjáleduvvi riekta vaj oadtju boadáldagáv guláskuddam ladnjaj. Iehtjáda máhtti tjuovvot guláskuddamtjåhkanimev strijma baktu.  

Guláskuddama tjadádibme

Guláskuddamtjåhkanibme la tjåhkanibme Sádnesvuoda- ja såbaduskommisjåvnåjn gånnå kommisjåvnnå oadtju njálmálasj vuojnojt ja ævtodusájt dajs gejt iesj gåhttju, ja iehtjáda gudi iesj sihti åvddånbuktet diedojt kommisjåvnnåj.

Da gudi gåhtjoduvvi guláskuddamtjåhkanibmáj li iesj válljim oassálasstet ja vállji ietja jus sihti vásstedit kommisjåvnå gatjálvisájt.

Gájka gudi galggi tjuovvot guláskuddamtjåhkanimev galggi åvddågiehtaj diededuvvat, ja oadtjom diededimduodastusáv ja oassálasstemájgev. Da galggi boahtet Stuorradiggáj Oslon adræssaj Prinsens Gate 26 ájgebále tjadádittjat oaggásvuodakontrållav, ja sajev gávnnat guláskuddam lanján N-202

Guláskuddam jådeduvvá kommisjåvnåjådediddjes Dagfinn Høybråten. Guláskuddamtjåhkanibme álggá kommisjåvnnå sáhkavuorojn. Da gudi oassálassti guláskuddamtjåhkanimen, maŋenagi oadtju oanegis sáhkavuorov. Kommisjåvnnå vájnnot jut njálmálasj ájádusá ja ævtodusá båhti tjálalattjat kommisjåvnnåj åvddånbuktema aktijvuodan. Kommisjåvnnåájrrasa oadtju máhttelisvuodav gatjálvisájt buktet vaj tjielggasabbo boahtá åvddån.

Guláskuddam la almulasj ja sjaddá strijmmiduvvat ja maŋŋela sjaddá almulasj kommisjåvnå YouTube-kanálan. Guláskuddam dålkkuduvvá dárogiellaj. 

Diehto sámegiellaj ja guojnajgiellaj boahtá maŋŋela mijá næhttabielijda.

//

Ilmoittautuminen Totuus- ja sovintokomission kuulemistapaamiseen 6. maaliskuuta 2023

Suurkäräjät nimitti 14. kesäkuuta 2018 asiakirjan Innst. 408 S (2017-2018) mukaisesti komission selvittämään norjalaistamispolitiikkaa ja vääryyttä. Komissio on nyt saamassa valmiiksi historiallisen kartoitustyön, katsauksen seurauksiin ja henkilöhistorioiden keräämisen saamelaisilta, kveeneiltä, norjansuomalaisilta ja metsäsuomalaisilta. Tämän jälkeen komissio laatii arvioinnit, tekee johtopäätökset ja päättää ajankohtaisista toimenpiteistä.

Komission on määrä luovuttaa raportti suurkäräjille 1. kesäkuuta 2023.  Tähän liittyen totuus- ja sovintokomissio pitää kuulemistapaamisen 6. maaliskuuta klo 10.00-16.00 suurkäräjien tiloissa Oslossa. Kuuleminen on osa komission työn kiinnittämistä sidosryhmiin ja sen tarkoituksena on antaa asiaan liittyville osapuolille mahdollisuus esittää näkökohtia siitä, mitä sovinto voi merkitä yhteiskunnallemme.

Komissio pyytää erityisesti näkökohtia siitä, mitä sovintoprosessin tulee sisältää, jotta yhteiskunnassa saadaan aikaan sovinto norjalaistamispolitiikan ja vääryyden jälkeen. Komissio pyytää lisäksi ajankohtaisia ehdotuksia sovintotoimenpiteistä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiseen tulee käyttää tätä verkkolomaketta:

https://nettskjema.no/a/314824

Yksityishenkilöt eivät voi osallistua kuulemistapaamiseen.

Ilmoittautuminen viimeistään 15. helmikuuta.

Julkiset elimet, järjestöt, yhdistykset ja laitokset, jotka edustavat sidosryhmiä, voivat ilmoittautua ja perustella osallistumisensa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen perusteella komissio arvioi osallistumisen, määrittää ajankohdan kuulemistapaamiselle, jakaa puheenvuorot ja vuorojärjestyksen.

Ne, jotka saavat osallistua tapaamiseen, saavat osallistumisvahvistuksen, tapaamisajankohdan ja lähetyksenä kuulemismerkinnän ennen kuulemista 6. maaliskuuta. On tärkeää, että kuulemistapaamiseen osallistuvien nimet merkitään muistiin oikein, jotta he pääsevät kuulemistiloihin. Muut voivat seurata kuulemistapaamista suoratoistettuna.

Kuulemisen suorittaminen

Kuulemistapaamisella tarkoitetaan totuus- ja sovintokomission tapaamista, jossa komissio ottaa vastaan suullisesti esitettyjä näkökohtia ja ehdotuksia itse paikalleen kutsumiltaan tahoilta tai tietojen esittämismahdollisuutta anoneilta.

Ne, jotka kutsutaan kuulemistapaamiseen, osallistuvat vapaaehtoisesti ja päättävät itse, haluavatko he vastata komission kysymyksiin.

Kaikkien, joiden on määrä osallistua kuulemistapaamiseen, on ilmoittauduttava etukäteen ja heillä on oltava saatuina tapaamisen vahvistus ja tieto sen ajankohdasta. Heidän on saavuttava tapaamiseen suurkäräjille Osloon osoitteeseen Prinsens gade 26 hyvissä ajoin etukäteen turvatarkastusta varten ja asetuttava paikoilleen kuulemistilaan N-202.

Kuulemista johtaa komission päällikkö Dagfinn Høybråten. Kuulemistapaaminen alkaa komission suullisella johdannolla. Kuulemistapaamiseen osallistuvat saavat sitten pitää lyhyen puheenvuoron. Komissio pyytää, että suullisesti esitettäviä puheenvuoroja seuraa kirjallinen yhteenveto, joka toimitetaan esityksen yhteydessä komissiolle. Komission jäsenillä on täten mahdollisuus esittää selvittäviä kysymyksiä.

Kuuleminen on julkinen ja se suoratoistetaan, ja se on jälkeen päin nähtävissä komission YouTube-kanavalla. Kuulemistapaaminen tulkataan norjaksi.Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 02.03.2023 11:17

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø