Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Vil du dele din personlige historie med kommisjonen?

Kommisjonen har fått over 500 personlige historier som belyser fornorskning og urett. 1. mars er siste frist for å dele historiene muntlig med kommisjonen.  For informasjon på nordsamisk, kvensk, sørsamisk, lulesamisk og finsk les i saken. 

Samarbeider: Aajege skal bidra til sørsamisk språk og kulturkompetanse i Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Foto: Tove Mette Wigdahl Jåma
Samarbeider: Aajege skal bidra til sørsamisk språk og kulturkompetanse i Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Foto: Tove Mette Wigdahl Jåma Foto: Tove Mette Wigdahl Jåma

Stortinget har bedt kommisjonen samle personlige historier for å belyse fornorskningspolitikken og hvilke konsekvenser den har hatt.  

1. mars 2022 avslutter kommisjonen inntak gjennom narrative intervju, men vil fortsette å ta imot personlige historier skriftlig ut året 2022. Bakgrunnen for fristen er at kommisjonen må ha tid til å bearbeide materialet og innarbeide historiene i rapporten til Stortinget. Kommisjonen skal levere sin rapport til Stortinget 1. juni 2023.  

Dersom du ønsker å avtale intervju, ta kontakt med utreder Anna-Kaisa Räisänen på telefon +47 776 23 265 evt. send en mail til kommisjonen@uit.no 

Her finner du informasjon om hvordan personlige historier benyttes i granskingen.  

SØRSAMISK: 

Sïjth jïjtjedh soptsesem joekedidh kommisjovnine? 

 Kommisjovne jienebe goh 500 almetji jïjtsh soptsesh dååsteme mah daaroedehtemem jïh meadtah vååjnesasse biejieh. Njoktjen 1. b. lea minngemes aejkiemierie njaalmeldh soptsesh joekedidh kommisjovnine.  

 

Stoerredigkie kommisjovnem stilleme almetji jïjtsh soptsesh tjöönghkedh juktie daaroedehtemepolitihkem vååjnesasse bïejedh  jïh vuesiehtidh magkeres illeldahkh destie båetieh. 
Njoktjen 1. b. 2022 kommisjovne orreje goerehtallemh dåastodh, men læjhkan sæjhta tjaaleldh almetji jïjtsh soptsesh dåastodh abpe jaepien 2022. Kommisjovnen aejkiemierie dan gaavhtan goh aejkiem daarpesje gïetedalledh dah soptsesh jïh daejtie reektehtsem sïjse bïejedh mij galka Stoeredægkan. Kommisjovne galka jïjtje reektehtsem seedtedh Stoerredægkan ruffien 1. b. 2023.  

 Jis datne sïjhth goerehtallemisnie meatan årrodh, gaskesadth goerehtallijasse Anna-Kaisa Räisänen, sov telefovne +47 776 23 265  jallh seedth e-påastem kommisjonen@uit.no 

Daesnie bïevnesh gaavnh guktie almetji jïjtsh soptsesh åtnasuvvieh barkosne.  

KVENSK: 

Halluutko jakkaat sinun persunallisen histooriin kommisuunin kans?  

Kommisuuni oon saanu yli 500 persunallista histooriita jokka annethaan syvemän kuvan norjalaistamisesta ja vääryyestä. 1. marsi oon viiminen fristi ette jakkaat histooriit suulisesti kommisuunin kans. 

Isotinka oon pyytäny kommisuunilta kovota persunallissii histooriita niin ette anttaat syvemän kuvan norjalaistamispolitikista ja sen konsekvensiista. 
1. marsikuuta 2022 kommisuuni ei ennää ota vasthaan narratiivissii intervjyyita, mutta se ottaa vielä vasthaan kirjotettui persunallissii histooriita kiini vuoen 2022 lopphuun saakka. Fristin syy oon ette kommisuuni tarvittee aikkaa käsitellä materiaaliita ja tehä histooriit osaksi raporttii Isotingale. Komminsuuni anttaa raportin Isotingale 1. juunikuuta vuona 2023.  

Jos halluut soppiit intervjyyista, ota kontaktii selvittääjä Anna-Kaisa Räisäsen kans numerolla +47 776 23 265 tahi lähätä mailin tähän adresshiin: kommisjonen@uit.no
Tästä löyät informasuunii siitä, millä tavala persunallissii histooriita piethään tutkimuksessa.

LULESAMISK: 

Sidá gus juohket ietjat persåvnålasj subttsasav kommisjåvnåjn?

Kommisjåvnnå la vuosstájválldám badjel 500 persåvnålasj subttsasijt ma vuojnnusij bukti dárojduhttemav ja vierredagojt. Snjuktjamáno 1.b. la maŋemus ájggemierre juogátjit subttsasijt ságájdahttema baktu kommisjåvnåjn.


Stuorradigge la vájnnodam kommisjåvnåv tjoahkkit persåvnålasj subttsasijt vaj vuojnnusij bukti dárojduhttempolitihkav ja makkir vásádusá siján li.
Snjuktjamáno 1.b. jagen 2022 låhpaduvvá kommisjåvnå tjoahkkimbarggo ságájdahttema baktu, valla huoman joarkká vuosstájválldet persåvnålasj subttsasijt tjálalattjat gitta 2022 jage gæhtjáj. Vuodon ájggemierijda la gå kommisjåvnnå viertti sisanojn barggat ja subttsasijt gárvedit kommisjåvnå árvvalussaj Stuorradiggáj. Árvvalusá galggi Stuorradiggáj biehtsemáno 1.b. jagen 2023.

Jus sidá lagáp diedojt ja sjiehtadit ságájdahttemav, válde aktijvuodav guoradallijn Anna-Kaisa Räisänen telefåvnnå +47 776 23 265 jali rája mejlav kommisjonen@uit.no
Dánna gávna diedojt gåktu persåvnålasj subttsasa aneduvvi guoradallamin.

 

NORDSAMISK: 

Muitalivččetgo iežat persovnnalaš historjjá kommišuvdnii? 

Kommišuvdna lea ožžon badjelaš 500 persovnnalaš historjjá dáruiduhttima ja boasttuvuođaid birra. Njukčamánu 1.b. lea loahpalaš áigemearri njálmmálaččat muitalit historjjáid kommišuvdnii.

 

Stuoradiggi lea bivdán kommišuvnna čohkket persovnnalaš fearániid čuvgen dihte dáruiduhttinpolitihka ja mot dat lea váikkuhan.

Njukčamánu 1.b. 2022 kommišuvdna loahpaha narratiiva jearahallamiid bokte viežžat fearániid, muhto váldá ain vuostá historjjáid čálalaš hámis 2022 lohppii. Áigemearri lea biddjon vai kommišuvnnas lea áigi gieđahallat materiála ja lasihit historjjáid raportii mii galgá Stuoradiggái. Kommišuvdna galgá sáddet iežas raportta Stuoradiggái geassemánu 1.b. 2023.

Jus háliidat šiehtadit jearahallanáiggi, de váldde oktavuođa čielggadeddjiin Anna-Kaisa Räisäneniin telefuvnna bokte +47 776 23 265, dahje sádde e-poasta kommisjonen@uit.no
Dás oainnát mot persovnnalaš historjját gieđahallojit guorahallamis.  

 

 

FINSK: 

Haluatko jakaa kokemuksesi komission kanssa?

Komissio on saanut yli 500 kokemusta norjalaistamisesta ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. 1. maaliskuuta on viimeinen päivä jakaa kokemukset komissiolle suullisessa muodossa.

 

Suurkäräjät on pyytänyt komissiota keräämään henkilökohtaisia kokemuksia norjalaistamispolitiikasta ja sen vaikutuksista.
1. maaliskuuta 2022 komissio lopettaa kokemusten keräämisen suullisten haastattelujen kautta, mutta kokemuksia kerätään kirjallisesti vielä vuoden 2022 loppuun saakka. Aikaraja perustuu siihen, että komissio tarvitsee riittävästi aikaa materiaalin läpikäyntiin ja työstämiseen raportiksi Suurkäräjille. Komission tulee jättää raporttinsa Suurkäräjille 1. kesäkuuta 2023.


Jos haluat sopia haastattelun, ota yhteyttä tutkija Anna-Kaisa Räisäseen puhelimitse +47 776 23 265 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen kommisjonen@uit.no 
Täältä löydät tietoa, miten henkilökohtaisia kokemuksia käytetään selvityksessä.

MOTTAR: Kommisjonsmedlemmene mottar og anerkjenner de personlige historiene. Her snakker Per Oskar Kjølaas med mennesker som ønsker å snakke med kommisjonen. Foto: Inger Elin Utsi
MOTTAR: Kommisjonsmedlemmene mottar og anerkjenner de personlige historiene. Her snakker Per Oskar Kjølaas med mennesker som ønsker å snakke med kommisjonen. Foto: Inger Elin Utsi Foto: Inger Elin UtsiAnsvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 07.01.2022 14:05

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø