Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Samarbeider om innsamling av personlige historier om fornorskingen i sørsamisk område

Sannhets- og forsoningskommisjonen og det sørsamiske språk- og kultursenteret Aajege har inngått avtale om samarbeid i forbindelse med Stortingets gransking av fornorskning og urett mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Aajege vil fremover samle inn personlige historier og foreta intervju på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen. (sørsamisk versjon i saken)

Samarbeider: Aajege skal bidra til sørsamisk språk og kulturkompetanse i Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Foto: Tove Mette Wigdahl Jåma
Samarbeider: Aajege skal bidra til sørsamisk språk og kulturkompetanse i Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Foto: Tove Mette Wigdahl Jåma Foto: Tove Mette Wigdahl Jåma

Samarbeidet medvirker til at kommisjonen får oppfylt sitt mandat overfor sørsamer og særlig sørsamiskspråklige. Aajege bidrar blant annet med sørsamisk språkkompetanse i forbindelse med innsamlingen av personlige historier, som er en del av kommisjonens mandat.

– Kommisjonen bruker syv språk i granskingen og vi ser et særlig behov for å innhente sørsamisk språkkompetanse. Aajege har sørsamisk kompetanse, og vi er veldig fornøyde med å kunne inngå dette samarbeidet med en sentral sørsamisk institusjon, sier sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad.

Aajege er et samisk språk- og kultursenter lokalisert i Røros med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Aajege driver ulike opplæringstiltak, arenaer, møteplasser, aktiviteter, arrangement, rådgivning og kobling mot andre kompetansemiljø. Aajege har som formål til å bidra til økt forankring i samisk språk, kultur og identitet for enkeltmennesker og grupper i det sørsamiske området.

– Aaajege er beæret og stolt over å kunne bidra til dokumentasjonen av den sørsamiske røsten. Vi ønsker at historiene ikke glemmes, men i stedet gir kraft til å påvirke fremtiden. Vi håper at mange nå benytter denne muligheten til å belyse sørsamenes historie og erfaringer, sier Toini Bergstrøm, leder ved Aajege.

Kommisjonen er nå i ferd med i gi opplæring til de ansatte på Aajege basert på metoden kommisjonen bruker i forbindelse med innsamling av personlige historier.

– Dette samarbeidet bidrar til å anerkjenne det mangfoldet som kommisjonen berører med tanke på historie, kultur, språk og de ulike gruppenes erfaringer med fornorskning og urett. Kommisjonsarbeidet angår alle og vi vil sammen med Aajege arbeide aktivt for å fremme likeverd under granskingen, sier Ramstad.

Samarbeidet er i tråd med Stortingets mandat som åpner for å benytte eksterne samarbeidspartnere, og virker til at kommisjonen i enda sterkere grad kan ta utgangspunkt i gruppenes egen forståelse av sin historie. Det vil fortsatt være mulig for personer, institusjoner og organer i det sørsamiske området å ta direkte kontakt med kommisjonen dersom de ønsker det.

..................................................................................................................................

Sørsamisk versjon: 

Laavenjosteminie åålmegi soptsesh tjöönghkedh daaroedehtemen bïjre åarjelsaemien dajvesne

 

Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne ektine Aajege, saemien gïele- jïh maahtoejarnge, latjkoem dorjeme guktie laavenjostedh, dam goerehtallemem daaroedehtemen bïjre. Aajege edtja båetijen biejjien mïnnedh bïjre jarkan, soptsesh tjöönghkedh Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovnen åvteste.

Daate ektiebarkoe sjædta numhtie guktie kommisjovne åadtjoeji juktie sijjen mandaate galhkasovvedh. Aajege edtja viehkiehtidh juktie almetjh maehtieh jïjtse gïelem nuhtjedh.

– Kommisjovne tjïjhtje gïelh dejnie goerehtallemen nuhtjie. Sjïere daerpiesvoete åarjelsaemien gïelemaahtoem fihkedh. Aajegen lea dagkeres kompetanse, dannasinie mijjieh libie madtjeles daan laavenjostemen åvteste, sekretariaaten åvtehke Liss-Ellen Ramstad jeahta.

 

Aajege lea saemien gïele- jïh maahtoejarnge Plaassjan luvnie, man joekoen dïedte gïelen, kultuvren jïh vuekiemaahtoen åvteste. Aajege ovmese ööhpehtimmieh, tjåanghkoesijjieh, öörnemh jïh darjomh gïehteleminie. Aajege jeatjah maahtoeseabredahkine laavenjostoe. Aajege edtja saemien gïelem, kultuvrem jïh identiteetem nænnoestidh, dovne fïere guhten almetjasse jïh dåehkide åarjelsaemien seabradahkesne.

– Stoerre earoe mijjese jïh mijjieh libie madtjeles maehtebe viehkiehtidh åarjelsaemien gïelem vïhtesjidh. Mijjieh vaajtelibie dah soptsesth eah åajaldovvh, bene faamoem buakta båetijen biejjide. Mijjieh håhkesjibie gellieh almetjh daelie dam hillem nuhtjieh, juktie mijjien soptsesh govlesuvvieh, Aajegen åvtehke Toini Bergstrøm jeahta.

 

Kommisjovne daelie Aajegen barkijh sijjien vuekiem leerehteminie guktie edtja aalmogen soptsesh tjöönghkedh.

– Daate ektiebarkoe jååhkesje gellievoetem histovrijen, kultuvren, gïelen jïh dej såemies almetjedåehkien dååjrehtimmieh, daaroedehtemen jïh ovrïektesvoeten gaavhtan. Kommisjovnen barkoe gaajhkide dijpedieh, dannasinie sijhtebe barkedh juktie seammavyörtegsvoetem evtiedibie, Ramstad jeahta.

 Laavenjosteme lea sïemes Stoerredigkien mandaate, ektiebarkoen bïjre, jïh numhtie kommisjovne buerebe almetjedåehkiem guarka. Datne jïjtje, jallh dov organisasjovne, maahta læjhkan rïekte kommisjovnese soptsestidh.Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 07.01.2022 14:07

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø