Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Plan for innhenting av kilder

Sannhets- og forsoningskommisjonen har en egen plan for innhenting av kilder, og en egen intervjuguide som benyttes. Her kan du lese hvordan kommisjonen jobber.

Grafikk
Metoder: Sannhets- og forsoningskommisjonen benytter seg av ulike metoder i granskingsarbeidet. Grafikk

Plan for innhenting av kilder bygger på Sannhets- og forsoningskommisjonens drøftinger på kommisjonsmøtene. Metodene for innhenting av kilder innebærer:

-          Innsamling av materiale

-          Mottak av personlige historier

-          Intervju

-          Arkivgransking

-          Eksterne utredninger

-          Åpne møter og arrangement

 

Her er Plan for innhenting av kilder.

Kommisjonen har en egen intervjuguide, og den er oversatt til alle språk som benyttes i møte med enkeltpersoner. Guidene ligger på kommisjonens hjemmeside og linket på de ulike språk her: 

Sørsamisk 

Kvensk 

Lulesamisk 

Nordsamisk 

Finsk 

Norsk 

 

Her er hovedpunktene i planen for innhenting av kilder:

Innsamling av materiale:

Kommisjonen skal legge til rette for at privatpersoner, organisasjoner og institusjoner kan sende inn de opplysningene de ønsker til kommisjonen.

Innsendt materiale kan bli brukt på følgende måter:

  • i kommisjonens kartleggings- og utredningsarbeid
  • i kommisjonens formidling og rapport/er
  • som grunnlag for intervju
  • i fremtidig forskning

 

Mottak av personlige historier
Sannhets- og forsoningskommisjonens dokumenterer historiene til berørte personer som ledd i granskningen. Kommisjonen samler inn individers og gruppers personlige historier knyttet til fornorskingspolitikk og urett fra personer som på eget initiativ ønsker å melde de inn. Kommisjonen kan i tillegg innhente personlige historier gjennom narrative intervju.

De personlige historiene har egenverdi som dokumentasjon. Informasjonen som gis gjør det mulig å foreta en første vurdering og systematisering (geografisk, tematisk, kjønnsmessig, aldersmessig, språklig etc.) av materialet. På den måten kan innsending av personlige historier både gi innsikt i personers egen forståelse av sin historie og fungere som et utgangspunkt for ytterligere arkivundersøkelser eller temaintervju i forbindelse med kommisjonens historiske kartlegging.

 

Intervju
Intervju er en metode for å innhente kunnskap og for å kartlegge, beskrive eller dokumentere bestemte tema. Intervjuene skal foretas av personer med god språk- og kulturkompetanse. Kommisjonen har utarbeidet en egen intervjuguide. Intervjuguiden ligger offentlig ute på kommisjonens nettside og kan benyttes av andre.

Kommisjonen benytter:

1) Narrativt intervju (personlig historie)

2) Temaintervju

 

Åpne møter og arrangement
Sannhets- og forsoningskommisjonen avholder åpne møter der alle er velkommen til å delta. Organisasjoner, institusjoner og foreninger kan invitere kommisjonen til møter og ulike arrangementer som festivaler, seminarer og konferanser. Kommisjonen tar sikte på at åpne møter i størst mulig grad spres geografisk.

 

Kommisjonen vil være tilgjengelig på forhåndsannonserte steder. På disse stedene kan personer få informasjon, levere sine personlige historier og ha mulighet til å snakke med kommisjonen personlig.

 

Se Plan for innhenting av kilder for utfyllende informasjon.

 

 

 

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 06.05.2020 12:48

    Poastačujuhus

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø