Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sannhets- og forsoningskommisjonens mandatperiode forlenges

Stortingets presidentskap har besluttet å forlenge Sannhets- og forsoningskommisjonens frist for å overlevere sin rapport til Stortinget til 1. juni 2023.

For nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, kvensk og finsk informasjon - se nedenfor. 

FORSINKET: Det åpne møtet i Trondheim var et av de siste åpne møtene kommisjonen kunne gjennomføre uten restriksjoner. Nå har kommisjonen fått utsettelse. Foto: Inger Elin Utsi

Sannhets- og forsoningskommisjonens har, hovedsakelig på grunn av Covid-19 pandemien, blitt forsinket i sitt arbeid og har derfor bedt om utsettelse av leveringsfristen.

Bakgrunnen for forsinkelsen er den pågående pandemien. Sannhets- og forsoningskommisjonen har måtte legge om arbeidsmåten i form av hjemmekontor, telefonintervju og nettbaserte møter og arrangement. Kommisjonen har, med smitteverntiltak, likevel klart å gjennomføre en rekke åpne møter og deltatt på ulike arrangement.

-  Smittevernsrestriksjonene har uansett ført til at vi har flere møter og representasjoner som er utsatt. Mange venter på oss, og kommisjonen har en travel høst fremfor seg, sier sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad

Kommisjonen har fått inn omtrent 370 personlige historier, og mange venter fortsatt på å få dele sine erfaringer med fornorskning og urett.

- Kommisjonen opplever at det er større pågang med å få dele sin personlige historie muntlig gjennom intervju enn det vi forventet. Akkurat nå har vi venteliste, men vi skal få tatt imot alle på en god måte, sier Ramstad.

Mange arkiv og bibliotek har vært stengte under pandemien, og det har ført til at innhentingen av dette kildematerialet har blitt forsinket.

Sannhets- og forsoningskommisjonens opprinnelig frist var 1. september 2022

Nordsamisk versjon: 

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna mandáhtaáigodat guhkiduvvo:    

 

Stuoradiggi presideantagoddi lea mearridan guhkidit Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna áiggemeari geiget raportta Stuoradiggái geassemánu 1 beaivve 2023. Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna lea maŋŋonan iežas bargguin, eanemusat Covid-19 pandemiija geažil, ja lea dan dihte dáhtton guhkidit áiggemeari.    

 

Sivvan maŋideapmái lea dálá pandemiija. Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna lea rievdadan bargovugiid ruovttokantuvrii, telefonjearahallamiidda ja čoahkkimiid ja lágidemiid neahta bokte. Kommišuvdna lea, njoammuneastadanbijuiguin, nagodan čađahit olu rabas čoahkkimiid ja lea searvvan iešguđege lágidemiin.    


- Njoammunrestrikšuvnnat leat aŋkke dagahan ahte mis leat olu čoahkkimat ja oasálastimat mat lea maŋŋonan. Ollugat vurdet min, ja kommišuvnnas šaddá hušas čakča, lohká čállingoddijođiheaddji Liss-Ellen Ramstad.    

Kommišuvdna lea ožžon sullii 370 persovnnalaš historjá dássážii, ja ollugat leat ain vuordime juohkit iežaset vásáhusaid ja vearrivuođaid dáruiduhttima ektui.    

- Kommišuvdna vásiha ahte lea stuorát beroštupmi juohkit iežas persovnnalaš historjá njálmmálaččat go dan maid leimmet vuordán. Juste dál lea mis vuordinlisttu, muhto mii válddit vuostá buot buoremus vuogi mielde, lohká Ramstad.    

Máŋga arkiivvat ja girjerádjosat leat leamašan gitta pandemiija dihte, ja dat lea dagahan ahte gávdnat gáldomateriála lea maŋŋonan.    
 
Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna áiggemearri lei 1. beaivve čakčamánu 2022.    

Sørsamisk versjon: 

Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen mandaateboelhke jåarhka

Stoerredigkien åvtehkh leah nænnoestamme Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen aejkiemieriem guhkiedidh jïjtse reektemem Stoerredægkan geelkedh ruffien 1.b. 2023 raajan.  Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne lea, voestes iereste Covid-19 pandemijen gaavhtan, dan barkosne suajmanamme jïh dan gaavhtan gihtjeme jis guhkebe barkoeboelhkem åådtje.

Suajmanimmien våarome lea daan aejkiej pandemije. Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne tjoeri barkoevuekiem jarkelidh jïh hïejmekontovrem, telefovnegihtjedimmiem jïh digitaale tjåanghkoeh jïh öörnemh åtneme. Kommisjovne lea, laanestimmieråajvarimmiej mietie, læjhkan naan ræhpas tjåanghkojde åtneme jïh ovmessie öörneminie orreme.

- Laanestimmierestriksjovni mietie lea jïjnjh tjåanghkoeh jïh representasjovnh sirteme. Jïjnjh almetjh mijjiem vuertieminie, jïh kommisjovne barkoes tjaktje dan uvte, sekretariaateåvtehke Liss-Ellen Ramstad jeahta.

Kommisjovne leah medtie 370 persovneles soeth åådtjeme, jïh jïjnjh ennje vuertieminie dej dååjrehtsi juekedh daaroedehtemen jïh ovreaktaj bïjre.

- Kommisjovne dåårjehtalla jienebh sijhtieh dej soetem njaalmeldh juekedh enn ussjede. Daelie mijjen vuertemelæstoe, mohte edtjebe gaajhkem dåastoehtidh buerie vuekine, Ramstad jeahta.

Jïjnjh arkijvh jïh gærjagåetieh lin pandemijetïjjesne dahpeme, jïh dan gaavhtan aaj barkoe dejnie gaaltijematerijaaline suajmanamme.

Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen aejkiemierie lij skïereden 1.b. 2022.

Lulesamisk versjon: 

Duohtavuoda ja såbadimkommisjåvnå ájggudahka guhkeduvvá

Stuorradikke presidentatjoahkke li mierredam guhkedit Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå ájggemierev ietjas rappårtåv buktet Stuorradiggáj gitta biehtsemáno 1. bæjvváj 2023. Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnnå la, ienemusát Covid-19 pandemijja diehti, maŋŋunam ietjas bargon ja danen lip ádnum ájggemierev guhkedit.

Maŋŋunime sivva la pandemijja. Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnnå la hæhttum ietjas barggamvuogijt målssot sijddakontåvråjda, telefåvnnåságájdahttemijda ja tjåhkanimijda ja dáhpádusájda nehtan. Ajtu la kommisjåvnnå, njoammomhieredime dåjmaj baktu, ajtu nahkam tjadádit edna rabás tjåhkanimijt ja duon dán dáhpádusán oassálasstám.

-  Njoammomhieredime dåjmaj diehti li gåjt moadda tjåhkanime ja åvddånbuktema maŋŋunam. Moattes mijájt vuorddi, ja kommisjåvnån la råhtos tjaktja boahtemin, javllá dåjmadakoajvve Liss-Ellen Ramstad.

Kommisjåvnnå la oadtjum birrusij 370 persåvnålasj subttsasijt, ja moattes ájn vuorddi desik bessi ietjasa vásádusájt juogadit dárojduhttema ja verrudagá birra.

- Kommisjåvnnå vuojnná li ienebu gudi sihti ietjasa persåvnålasj subttsasav giehttot ságájdahttema baktu gå majt lijma vuorddám. Jur dálla l miján vuorddemlissta, valla galggap gájkajt vuosstáj válldet vuogas láhkáj, javllá Ramstad.

Moadda arkijva ja girjjevuorká li læhkám gitta pandemijja bále, ja danen li dáj gálldomateriálaj viettjadibme maŋŋunam.

Duohtavuoda ja såbadimkommisjåvnå ieme ájggemierre lij ragátmáno 1. biejve 2022

Kvensk versjon: 

Tottuuen ja sovinonkommisjuunin mandaattiperiuudi pitenee

Isontingan presidenttijoukko oon päättäny jatkaat Tottuuen- ja sovinonkommisjuunin raportin fristii 1. junikuuta 2023. Covid-19 pandemiin tähen oon kommisjuunin työ menny hiljemin etheenkäsin, ja kommisjuuni oon pyytäny pitemppää aikkaa mandaattiperiuudile.

Issoin syy pitemäle fristile oon pandemii. Tottuuen- ja sovinonkommisjuunin oon häytyny löyttäät uusi tappoi tehhä työtä; net oon olheet kotikontturi, telefuunipuhuttelut ja nettimöötit ja tapattumat. Kommisjuuni oon saattanu viä läpitte kuiten monet avvoimet möötit ja se ollu myötä monessa tapattumassa hyvviin koronatoimiin kans.

- Koronasuojelustoimet oon kuiten tehny sen, ette monet möötit ja osalistumiset oon häytyny siirttäät hiljemäksi. Monet ootethaan meitä paikale, ja meilä oon eessä hoppu nyt syksylä, sannoo sekretariaatinjohtaaja Liss-Ellen Ramstad.

Kommisjuuni oon ottanu vasthaan nuoin 370 persuunallista muistelusta, ja monet ootethaan ette het saahaan jakkaat heän kokemukset norjalaistamisesta ja epäoikkeuksista kommisjuunin kans.

- Kommisjuuni kokkee ette se oon monet kekkä haluthaan jakkaat heän oman histuurian norjalaistamisesta suulisesti – usseemat ko mitä ootethiin. Meilä oon just nyt pitkä ootuslista, ja met halluuma ette kaikki saahaan maholisuuen, sannoo Ramstad.

 

Monet arkiivit ja bibliuteekit oon olheet suljettu pandemiin aikana, ja se oon tehny kalttiitten noutamisen vaikkeeksi.

Tottuuen- ja sovinonkommisjuunin fristi oli alkupöräisesti 1. septemperikuuta 2022.

Finsk versjon: 

Totuus- ja sovintokomission mandaattiaikaa jatketaan

Suurkäräjien puheenjohtajisto on päättänyt siirtää Totuus- ja sovintokomission raportin jättämisen aikarajaa 1. kesäkuuta 2023 saakka. Totuus- ja sovintokomission työskentely on viivästynyt pääasiassa koronaviruspandemiasta johtuen, ja komissio on siksi pyytänyt raportin määräajan siirtämistä myöhemmäksi.

Viivästymisen taustalla on tämänhetkinen pandemia. Totuus- ja sovintokomissio on joutunut muuttamaan työskentelytapojaan ja siirtymään etätyöskentelyyn, puhelinhaastatteluihin ja verkkopohjaisiin tapaamisiin ja tapahtumiin. Tartuntoja ehkäiseviä varotoimia noudattamalla komissio on kuitenkin voinut järjestää useita avoimia tapaamisia ja osallistua erilaisiin tapahtumiin.

– Koronarajoitusten vuoksi olemme silti joutuneet lykkäämään useita tapaamisia ja edustustilaisuuksia. Monet odottavat meitä, joten komissiolla on edessään kiireinen syksy, kansliapäällikkö Liss-Ellen Ramstad kertoo.

Komissio on saanut kerättyä noin 370 henkilökohtaista kertomusta, ja moni odottaa edelleen pääsevänsä jakamaan kokemuksensa norjalaistamisesta ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.

– Komission kokemus on, että odotettua useampi haluaa kertoa kokemuksensa suullisesti haastattelussa. Juuri nyt meillä on jonoa, mutta kaikkien kokemukset tulevat kyllä kuulluksi, Ramstad kertoo.

Monet arkistot ja kirjastot ovat olleet suljettuna pandemian aikana, mikä on viivästyttänyt lähdemateriaalien hankkimista.

Totuus- ja sovintokomission alkuperäinen määräaika oli 1. syyskuuta 2022.

Sørsamisk versjon (kommer): Ansvarlig for siden: Inger Elin Kristina Utsi
Sist oppdatert: 07.02.2022 13:38

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø