Kommisjonens medlemmer

Foran fra venstre: Anne Julie Semb, Pia Lane, Anne Kalstad Mikkelsen, Dagfinn Høybråten, Marit Myrvoll, Liv Inger Somby. Bak fra venstre: Ketil Zachariassen, Aslak Syse, Ivar Bjørklund, Einar Niemi, Per Oskar Kjølaas, Håkon Hermanstrand. Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet
Dagfinn Høybråten
Leder
Nesodden

Dagfinn Høybråten er generalsekretær for Kirkens Nødhjelp. Høybråten har lang erfaring med oppgaver innen politikk og administrasjon, både som stortingsrepresentant, arbeids- og sosialminister, helseminister og som direktør i Rikstrygdeverket. Han er tidligere leder av Kristelig Folkeparti og har vært generalsekretær i Nordisk ministerråd.


Ivar Bjørklund
Professor
Tromsø
Ivar Bjørklund er professor i kulturvitenskap ved Norges arktiske universitetsmuseum. Han er sosialantropolog og har gjort feltarbeid i Nordvest-Russland og Nord-Norge. Hans hovedinteresse har vært interetniske relasjoner mellom samer, nordmenn og kvener og fremveksten av den læstadianske vekkelse. Han arbeider nå med samisk reindrift som pastoral tilpasningsform og dens økonomiske og politiske integrasjon i den norske nasjonalstat.

Håkon Hermanstrand
Stipendiat
Kolvereid
Håkon Hermanstrand er PhD-stipendiat i sørsamisk historie ved Nord Universitet, Levanger. Han har tidligere arbeidet med sørsamisk historie for Røyrvik kommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Saemien Sïjte.

Per Oskar Kjølaas
Biskop emeritus
Tromsø
Per Oskar Kjølaas er biskop emeritus. Han har hatt en rekke verv og oppgaver i Den norske kirke og vært sokneprest i Kautokeino og Karasjok, og prost i Indre Finnmark prosti. I nordsamisk bibeloversettelse har han vært teologisk konsulent og prosjektleder inntil han ble biskop.

Pia Lane
Professor
Oslo
Pia Lane er professor i flerspråklighet ved Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på språkpolitikk, flerspråklighet, språkskifte og språklig revitalisering i nordområdene, spesielt på hennes hjemsted Bugøynes.

Anne Kristin Gurák
Seniorrådgiver
Hamarøy
Anne Kristin Gurák er seniorrådgiver ved Árran – juleváme guovdásj / lulesamisk senter. Hun har over mange år hatt et stort engasjement for å dokumentere og formidle ubehagelige og ufortalte fortellinger i samfunnet. Hun har deltatt i ABM- utviklings / Norsk kulturråds BRUDD- prosjekt der målet var å skape debatt om tabubelagte, marginale og kontroversielle temaer. Hun er medlem av styringsgruppen for Jasska/Trygg – et oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord. Hennes masteroppgave i kultur og profesjon ved UiT Norges arktiske universitet, omhandler fornorskning og konsekvenser for relasjoner i pitesamisk område.

Marit Myrvoll
Forsker
Tromsø
Marit Myrvoll er forsker ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS), Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF. Hun er sosialantropolog (PhD) og har jobbet med perspektiver på kultur, identitet og samfunn, samt forvaltning av kulturminner, kulturhistorie og religiøs tro. Myrvoll har tidligere arbeidet i grunnskolen, Sametinget, hos Riksantikvaren, som museumsleder og som forsker.

Einar Niemi
Professor emeritus
Vadsø
Einar Niemi har siden 2013 vært professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og har vært lektor i gymnaset, fylkeskonservator i Finnmark og amanuensis og professor i historie ved UiT. Han har blant annet arbeidet med minoritetspolitikk, etnisitet, region- og lokalhistorie og forskningshistorie.

Anne Julie Semb
Professor
Oslo
Anne Julie Semb er professor i statsvitenskap og for tiden instituttleder ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Sembs forskningsinteresser er blant annet konflikter mellom stater og grupper, suverenitetsbegrensninger, statsborgerskap, medborgerskap, herunder urfolks- og minoriteters medborgerskap, og menneskerettigheter.

Liv Inger Somby
Høyskolelektor
Kautokeino
Liv Inger Somby er høgskolelektor og underviser i journalistikk, urfolksjournalistikk og samisk på Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu. Somby har jobbet i flere tiår som nyhetsjournalist, dokumentarjournalist, redaktør og prosjektleder. Hun har jobbet både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Somby har gjennomført et stort prosjekt, samlet inn viktige og tabubelagte livshistorier av eldre samiske kvinner. Sju år gammel ble hun sendt på internatskole.

Aslak Syse
Professor emeritus
Oslo
Aslak Syse er professor i juss ved Universitetet i Oslo, emeritus fra 2016. Syse var i 1971-1991 lege i Finnmark, og har vært overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Han har vært leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og for Institutt for offentlig rett. Fra 2013 har han vært Norges medlem av Europarådets Commission against Racism and Intolerance.

Ketil Zachariassen
Førsteamanuensis
Tromsø
Ketil Zachariassen er førsteamanuensis i moderne historie med særlig ansvar for urfolks- og minoritetshistorie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet. Zachariassen har i sin forskning arbeidet med et bredt spekter av tema innen moderne samisk, kvensk og nordnorsk historie.

    Postadresse

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø