Hvordan søke om tilgang til data?

Alle forskere tilknyttet institusjoner med forskningskompetanse kan søke om adgang til å analysere data fra Tromsøundersøkelsen.

Tilgang til egen datafil kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en bestemt problemstilling i en tidsavgrenset periode, og til å publisere nærmere angitte artikler.

For hvert prosjekt må det vurderes om det omfattes av allerede eksisterende godkjenninger/konsesjon, eller om det er nødvendig med ny godkjenning i Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) og registrering hos Datatilsynet/personvernombudet.


Slik søker du tilgang til data

Prosjektleder må gjøre seg kjent med tilgjengelige variabler i Tromsøundersøkelsen og velge ut aktuelle variabler og befolkningsutvalg. 

Variabellisten må gjenspeile hypoteser og problemstillinger i protokollen. Navn på prosjektleder og prosjektmedarbeidere må gå fram av prosjektbeskrivelsen. Aktuelle samarbeidspartnere må være forespurt og omfang og tidsplan for prosjektet må være skissert. Godkjenning fra REK eller eventuell konsesjon fra Datatilsynet/kvittering fra Personvernombudet kan ettersendes. 

Søknader behandles i data- og publikasjonsutvalget (DPU). Søknader må være innsendt minst en uke før møte i DPU. Merk at søknaden må være komplett før den behandles.

Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Tromsøundersøkelsen 


Møteplan data- og publikasjonsutvalget (DPU) 2017

  • Torsdag 7. september

Det må påregnes inntil 2 ukers saksbehandlingstid etter hvert møte. Data blir utlevert når alle nødvendige dokumenter er oversendt Tromsøundersøkelsen, og signert avtale foreligger.


Priser for utlevering av datasett

  • Prisen for et datasett til et dr.gradsprosjekt (3-4 artikler) er foreløpig satt til kr. 80 000 ekskl.mva
  • Prisen for et datasett til et postdoktorprosjekt (3-4 artikler) er foreløpig satt til kr. 80 000 ekskl.mva
Prisfastsetting for utlevering av datasett er under revisjon. 

Kontakt oss

E-post:  tromsous@ism.uit.no
Telefon: 776 20 700


NESSTAR:  variabeloversikt


 

English version