Vedtekter DigForsk AS

Vedtatt i generalforsamling 6. desember 2005, endret § 5 i generalforsamlinger 17.08.06, 16.04.07 og 05.01.10, endret § 6 i generalforsamling 16.05.08. Endret § 6 i generalforsamling 31.01.2012. Endret i generalforsamling 11.12.12


§ 1

Selskapets navn er DigForsk AS, som er forkortelse for Digitalisering av forskningsmateriale.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt. Økonomisk ansvar som selskapet pådrar seg kan ikke gjøres gjeldende mot UniRand AS eller Universitetet i Oslo, og selskapet kan ikke forplikte UniRand AS, eller Universitetet i Oslo ved sine disposisjoner.

§ 4

Selskapets formål er å tilrettelegge for historisk materiale for ny forskning gjennom digitalisering.

Selskapets oppgave er å tilgjengeliggjøre data fra arkiver og samlinger gjennom digitalisering, blant annet med tilrettelegging for kompetanseheving av arbeidssøkere i nært samarbeid med NAV.

Selskapet skal formidle arbeidskraft som skal digitalisere/konvertere arkiver og samlinger, med sikte på tilgjengelighet for forskning, undervisning og formidling.

§ 5

Selskapets aksjekapital er på NOK 1 650 000,- fordelt på 165 aksjer, hver pålydende NOK 10 000,- tegnet av stifteren UniRand AS. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 6

Selskapets aksjer kan ikke omsettes uten godkjennelse av selskapets generalforsamling.

§7

Selskapet kan ikke ta opp langsiktige lån.

§8

Sammensetning av styret i DigForsk AS skal gjenspeile selskapets profil, faglige behov og oppgaver. Styret består av 5 medlemmer. Ett styremedlem skal representere eksterne samarbeidspartnere, mens øvrige tre styremedlemmer velges fritt etter forslag fra Universitetet i Oslo. En representant og vararepresentant velges av de ansatte.

Medlemmene med varamedlem velges for en periode på 3 år.

§ 9

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

§ 10

Styreleder i UniRand AS er generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
  • Andre saker som etter aksjeloven, regnskapsloven, andre lover, forskrifter og avtaler hører under generalforsamlingen
  • Valg av selskapets styreleder, medlemmer og varamedlemmer

§11

Selskapet har ikke erverv til formål og skal ikke dele ut utbytte.

§ 12

I tilfelle oppløsning av selskapet skal eventuelle aktiva anvendes slik at selskapets formål realiseres. UniRand AS, etter forslag fra Universitetet i Oslo avgjør hvem selskapets eventuelle aktiva skal tilfalle.

§13

Endringer i vedtektene skal godkjennes av generalforsamlingen.

 

Vedtatt på generalforsamling 11.12.2012Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 25.09.2017 09:23