Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)

TPS er når to eller flere profesjoner lærer av, med og om hverandre for å bedre kvalitet i tjenesten til det beste for pasient eller bruker (WHO 2010)​. Våren 2019 søkte vi DiKu om status som Senter for Fremragende Utdanning (SFU).

 


Det norske begrepet TPS ble første gang lansert i Samspillmeldingen (Meld.St. 13) og kan ses på som en samlebetegnelse for internasjonale begreper som IPE (Interprofessional education) og IPL (Interprofessional learning).

Ved det Helsevitenskapelige fakultet ser vi på TPS som «den prosessen der studenter fra to eller flere studieprogrammer lærer av, med og om hverandre gjennom studieforløpene med stigende kompleksitet og praksisnærhet, med mål om å oppnå tverrprofesjonell samhandlingskompetanse». 

Nasjonalt og internasjonalt er det økende erkjennelse av at helse- og sosialsektoren fungerer for fragmentert til å kunne møte pasientenes behov for sammenhengende og koordinerte tjenester. Det er nå mer fokus på studenters læring med, om og av hverandre for bedre samarbeid i helse- og sosialtjenesten for å svare på dagens og fremtidens utfordringer.

Helse- og sosialtjenestene rapporterer om behov for holdningsendring for å øke helhetsforståelsen, felleskunnskap og samarbeidskompetanse. Pasienten har behov for den samlede kompetansen som de ulike profesjoner har. Denne kompetansen kommer ikke av seg selv, den må trenes på.

Det forventes at tverrprofesjonelt samarbeid vi gi bedre og mer målrettede tjenester for pasientene, kortere liggetid og økt pasientsikkerhet. I følge WHO vil det å øve på tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning føre til  bedre samarbeidspraksis. 

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er implementert ved å bli lagt inn i alle studieplaner og arbeidsstedets årlige planer. 

Bilde av spirallæring

 

På campus

Inter-base, emnet HEL-0700
Inter-sim, Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS)

I praksis

Tromsø Helsehus

På Helsehuset har de i 2018 gjennomført 6 TPS-praksisperioder à 2 dager. Utgangspunktet er studenter som allerede er i praksis, i.h.h.t. den pragmatiske modell. Studenter fra andre studieprogram har også fått tilbud om å delta. Det har vært studenter fra sykepleien, medisin, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, tannpleier, tannlege og farmasi. De delte seg i grupper/team på 4-7 studenter der de jobber tverrfaglig med 1 pasient over to dager. Teamet har en TPS-veileder og sine egne fagspesifikke veiledere i bakhånd. Alle studenter i sitt siste år på bachelornivå og nest-siste eller siste år på masternivå får delta i TPS-praksis på Helsehuset.

UiT Norges arktiske universitet har et forskningssamarbeid med Linkøpings universitet.

Kvaløysletta sykehjem

I mai 2018 gjennomførte de en uke med studentdrevet sengepost som tverrprofesjonell praksis. Studenter som deltok kom fra utdanningen: farmasi, sykepleie, ergoterapi og fysioterapi. Det var et spennende prosjekt der både studenter, personell og pasienter hadde et godt utbytte. De har bestemt at denne type TPS-praksis skal inn som en årlig rutine som all annen praksis. Det er nå planlagt ny runde i uke 20/2019, også med muligheter til høsten.

  • Kontaktinformasjon (Til HelPed og til KUA/FUU)
  • Søke midler
  • Litteratur
  • Idebank
  • Masteremne TPS, HEL-6340
  • Seminar TPS-veileder (Lenke til seminartilbud)
  • Interesse for TPS-veiledning: Ta kontakt med HelPed

Studentene ved Helsefak bistår oss i utvikling, gjennomføring og evaluering av TPS-aktiviteter.

Vårt Student Advisory Board består av:

Laksha Ranshon (Medisin)
Susanne Solheim Kravik (Bioingeniør)
Anna Øien Sønslien (Ernæring)
Linn Nilsen (Master Public Health)
Iselin Caroline Finn (Master Public Health)
Tord Berge (Fysioterapi)
Isak Furu Krogstad (Medisin)
Marte Sandslett Seland (Master Public Health)


Studieaktiviteter

Emne HEL-0700 Felleskurs for 1.årsstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet

Emne HEL-6340 Understanding interprofessional education, learning and practice in health care and welfare/social care, 10 studiepoeng


 

HEL-6340 Tverrprofesjonell samarbeidslæring, perspektiver på teori og praksis i helse- og sosialfag

Emne 10 studiepoeng 

I det du har valgt å følge dette kurset, har du valgt å se fremover og skaffe deg de ferdighetene som trengs for fremtidig utdanning, arbeid og/eller forskning i helse og sosiale tjenester. Vi ønsker deg velkommen som student – og til å utvide din kunnskap om TPS sammen med oss og de andre studentene.

Forventet opptak 2019

- Informasjon om søknadsfrist kommer

Kort beskrivelse av studiet

Studieemnet er et resultat av et interprofesjonelt samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitetet i Norge og Linköpings Universitet (LiU) i Sverige. Emnet er organisert for å imøtekomme studenter både på masternivå og på PhD-nivå, og for å fremme samarbeid mellom studentene på tvers av kursene. Avhengig av hvilket kurs du er tatt opp til, vil du arbeide med ulike læringsutbytter, oppgaver og innleveringer. Studieemnet er strukturert med digitalt læringsinnhold i Canvas; Ph.d.emnet består av modulene 1-3 og Masteremnet består av modulene 1-4.

Læringsmål, kurskrav og vurdering

Master kurs (UiT): Understanding inter professional education, learning and practice in health care and welfare/social care, HEL-6340,10 credits

PhD kurs (LiU): Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration within Practices of Health Care and Social Services, 5 credits 

For mer informasjon: Ta kontakt med Institutt for vernepleie, Harstad UiT.


 

Tidligere prosjekter

Oversikt over tidligere prosjekter

 

 


 

Pågående prosjekter

Langsgående plan
 

KICK-OFF 2014

KICK-OFF 2013

Evalueringsrapport 2014 HEL-0700