Samtykke til oppbevaring av blodprøver og kobling av opplysninger til andre registre

Opplysningene fra Tromsøundersøkelsen blir behandlet strengt fortrolig og alle som arbeider med opplysningene har lovpålagt taushetsplikt. Tromsøundersøkelsen har konsesjon fra Datatilsynet og har fått tilrådning fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk.


Som det framgår av den informasjonen som fulgte med invitasjon til de ulike undersøkelsene, er et hovedsiktemål med Tromsøundersøkelsen å få ny kunnskap om hvorfor sykdom oppstår. For at dette skal være mulig, må opplysningene sammenholdes med andre opplysninger slik som fra samme helseundersøkelse, tidligere Tromsøundersøkelser, helseopplysninger fra UNN (f.eks. hvem som får hjerteinfarkt eller slag) eller nasjonale helseregistre (f.eks. kreftregistre og dødsårsaksregisteret). Hvis opplysninger slik sammenholdes, skjer dette med den samme store vekt på konfidensialitet.

Ved undersøkelsene som ble foretatt før 1994 (Tromsø 1-3) ble det ikke benyttet samtykkeerklæringer. Deltagere ved Tromsø 4 (1994/95) og Tromsø 5 (2001) undersøkelsene har undertegnet samtykkeerklæringer. Disse var litt ulike for Tromsø 4 og Tromsø 5 undersøkelsene.

Samtykkeerklæring for Tromsø 6

Samtykkeerklæring for Tromsø 7

Som det ble opplyst om, står man fritt til å senere å trekke tilbake dette samtykke. Hvis du vil trekke tilbake samtykke, ber vi deg kontakte oss på e-mail til Tromsøundersøkelsen.