Hovedfag- og masteroppgaver/Master-theses

Anne Elise Eggen. Hva påvirker legemiddelbruk? Studie av brukermønster for legemidler. Master of Public Health, University of Tromsø (UiTø), 1989.

Reidun Therese Jensen og Steffen Jacobsen. Risikoidentifisering - på godt og vondt. Opplevelser knyttet til ultralydundersøkelse for hjerte- og karsykdommer. Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, 1998. (hovedoppgave 5. årsenhet)

Vibeke Fagernes. Legemiddelbruk hos diabetikere: Selvrapportert legemiddelbruk og helsetilstand hos diabetikere i Tromsø kommune. Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, 2001.

Anne-Lise Paulsen. Har kvinner dårligere psykisk helse enn menn? Selvrapportert psykisk helse og medikamentbruk i en generell befolkning. Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, 2001.

Dag Stokke. Medikamentell behandling av personer med diabetes: bruk av hjerte- og karlegemidler og etterlevelse av behandlingsmål. Tromsøundersøkelsen 1994-95. Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, 2002.

Maria Joelsson, Maria Boge. Kostholdets påvirkning av blodlipidnivå. En sammenlignende studie blant menn i Tromsø og Arkhangelsk. 5-årsoppgave, medisinerstudiet, 2002

Kåre Olav Holm. Lifestyle blues. On associations between glycosylated hemoglobin, BMI and selected blood lipids in women and men. The Tromsø IV survey. Kandidatoppgave til Folkehelse-utdanning (MPH),Universitetet i Tromsø, 2003.

Gyrd Thrane. "Times up and go test". Validitet i forhold til helserelaterte funksjons-problemer og fall. Avdeling for sykepleie og helsefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, 2004

Kristin Svanquist. Behandling med blodtrykksenkende legemidler - hvem er det vi behandler og hvordan behandles de? Hovedfagsoppgave i samfunnsfarmasi. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 2004.

Erin Mathiesen Hald. Insidens av atrieflimmer i Tromsø, 5-årsoppgave, medisinerstudiet, 2005.

Jakobsen, Janne.  Cognitive and emotional function in relation to gender, age, education, BMI, subjectly perceived health and blood pressure. 5-årsoppgave, medisinerstudiet, 2006

Robert Strand. Gir utdanning lavere diabetes-prevalens og lavere nivå av glykosylert hemoglobin (HbA1C)? En tverrsnittsstudie fra Tromsøundersøkelse IV 1994/ 95. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2008

Anne Winter. Fett eller muskler - ett fett for beinmassen? Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2009

Annika Brændeland. Er det forskjell i KMI og midjemål mellom personer med ulikt utdanningsnivå. Kan slike mulige ulikheter forklares av forskjeller i kostvaner og/eller nivå av fysisk aktivitet mellom personer med ulikt utdanningsnivå? Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2009

Karl Ottar Ottosen. Betydning av uførepensjon for livskvalitet hos personer som hadde søkt hjelp for psykiske plager i Tromsøundersøkelse – IV. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2009

Rebekka Hetland & Runa Mathiesen Hald. Opplysninger om diabetes mellitus i sykehusjournaler : kan diagnoseregistre fra sykehus brukes til å beregne forekomst? 5-årsoppgave, medisinerstudiet 2010

Sintayehu Asfaw.  Contribution of risk factors to socioeconomic variation in blood pressure : the Tromsø Study, Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2012.

Jon Anders Fjose. Samspill mellom Staphylococcus epidermidis og Staphylococcus aureus kolonisering i nese. Basert på data fra Fit futures (FF) : en del av Tromsøundersøkelsen. 5-årsoppgave, medisinerstudiet 2012

Birgitte Iversen. Active and passive smoking as risk factors for myocardial infarction in women and men. The Tromsø Study. 5-årsoppgave, medisinerstudiet 2012

Cian Krogstad. Sedentary behavior and metabolic risk factors in adolescence. 5-årsoppgave, medisinerstudiet 2013

Ranveig Odden. Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykisk helse. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2013.

Neoline Wouleghela Goos. Health care utilization among elderly accordng to body mass index and risk of malnutrition. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2013.

Elin Kristin Evensen. The prevalence and tracking of overweight and obesity in a cohort of youths. Natural development of body mass index from childhood to adolescence. A sub study of the Fit Future cohort. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2013.

Vårin Sandvær. Exploring physical activity and dietary choices among adolescents in Troms County, with focus on a potential association between the two health-related behaviors. A cross-sectional study based on Fit Futures - part of The Tromsø Study. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2013.

Anita Bhandari.  Changes in bone mineral density over time in patients with self-reported chronic diseases: The Tromsø Study. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2014

Nils Abel Aars. A longitudinal study of the changes in BMI, waist circumference, waist-to-height-ratio and desired BMI of the participants in the 4th, 5th and 6th survey of the Tromsø Study. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2014

Sunday Oluwafemi Oyeyemi. Relationship of Body Mass Index to Cancer Incidence in Young and Middle Aged Men and Women followed over 24 years: The Tromsø Study. Masteroppgave i folkehelsevitenskap, Universitetet i Tromsø, 2014