Temabank for masteroppgaver

1. Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

2.Tilleggspensjon for unge uføre etter reglene i folketrygdlovens § 3-21. Særlig om kriteriene "alvorlig og varig sykdom" og "klart dokumentert".

3.Kan legeerklæringer i visse sammenhenger være enkeltvedtak? For eksempel ved spørsmål om en person er helsemessig skikket til arbeid på oljeplattform, til å ha førerkort mv.

4.Rettssikkerhet i den kommunale behandling av saker som gjelder rusmiddelmisbrukere.

5.Samtykke til frivillig etablering av og behandling innen det psykiske helsevernet.

6.Elektroniske pasientjournaler - tilgangsstyring, taushetsplikt og etikk. Forholdet mellom personvernlovgivningen og helselovgivningen.

7.Helsehjelp eller helserådgivning "over nettet" - juridiske rammer og problemstillinger.

8.Kravene til forsvarlighet i helselovgivningen og i telemedisinsk praksis.

9.Juridiske rammer for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren.

10.Gyldighetsvurderingen etter fvl. § 41 i lys av Rt. 2009 s. 661.

12.Ugyldighetsvurderingen i lys av Rt. 2011 s. 111 (Tilbakekalt drosjeløyve).

13. Starttidspunktet for når saksbehandlingsfristen etter plbl. § 12-11 første punktum starter å løpe (frist for å behandle private reguleringsplanforslag).

 14. Forvaltningssanksjoner

15. Adgangen til å kreve at forvaltningen omgjør sitt vedtak etter forvaltningsloven § 35 når Sivilombudsmannen har anbefalt dette.

16. Grensen mellom forvaltningens veiledningsplikt og bindende forhåndsløfter.

17. Fylkesmannens lovlighetskontroll etter kommune loven § 59.

18. Redegjør for rettsregler som berører pasientens nærmeste pårørende.

19. Kvalifikasjonskravet ved tilsettinger i det offentlige.

20. Begrunnelsen for og innholdet i reglene om offentlig støtte til trossamfunn.

21. Rettskraftsvirkningene av enkeltvedtak.

22. Betydningen av forvaltningsloven § 34 andre ledd siste punktum for Fylkesmannens kompetanse til å overprøve enkeltvedtak.

23. Reglene om rett og legitimasjon for ulike statlige organer, statsselskaper og selvstendige rettssubjekter med høy offentlig eierandel.

24. Virkningstidspunkt for ugyldighet.