Om forskergruppa

Forskergruppa ble etablert høsten 2013. Den ledes av professor Hilde Sollid ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), og den har medlemmer fra UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet og Dronning Mauds Minne Høgskole. Forskergruppa fungerer som et nettverk som samler fagpersoner som er opptatt av språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet fra barnehage, grunnskole og videregående skole til voksenopplæring og høyere utdanning.

 

Bakgrunn

I vårt samfunn er flerspråklighet og kulturelt mangfold en regel snarere enn et unntak, og i Nord-Norge har vi lang erfaring med å leve med flere språk og i et kulturelt mangfold. Sett fra et utdanningsperspektiv skaper denne språklige og kulturelle kompleksiteten mange muligheter samtidig som det finnes noen utfordringer og begrensninger. Vi må derfor kontinuerlig spørre oss hva det vil si å være flerspråklig og flerkulturell i det norske utdanningssystemet. Hvilke rammer for flerspråklig og flerkulturell opplæring ligger i  styringsdokumentene for utdanningsinstitusjonene? Hvordan møter barnehagen og skolen elever med for eksempel polsk eller samisk bakgrunn? Hva er god undervisning i en språklig og kulturelt sammensatt elevgruppe? Har utdanningspolitikken knytta til samene og kvenene relevans for utdanningspolitikken for nye migranter til Norge? Lista over aktuelle spørsmål er selvsagt mye lengre enn dette, men spørsmålene illustrerer at forskergruppa skal ha fokus både ny og gammel flerspråklighet og flerkulturalitet.

 

Nasjonal satsing på kompetanse for mangfold

Kunnskapsdepartementet har gjennom Utdanningsdirektorartet initiert et kompetanseløft for det flerkulturelle området i utdanningssektoren. Satsinga er forankra i Meld.St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Satsinga omfatter hele sektoren fra barnehage til høgskole og universitet, og skal gjennomføres i perioden 2013-2017. I første omgang skal barnehager og grunnskoler i Troms, Hordaland og Oslo/Akershus gjennomføre et virksomhetsbasert kompetanseløft. I neste omgang utvides prosjektet til flere fylker/kommuner og til resten av utdanningssektoren. ILP er nasjonal koordinator for satsinga. Etableringa av forskergruppa bidrar til et godt faglig fundament for kompetanseutvikling og også stimulere til FoU-arbeid knytta til satsinga.

I forbindelse med denne nasjonale satsinga ble konferansen Kompetanse for mangfold - kultur for læring arrangert 11. juni 2014, og her finner du program for konferansen.