Prosjekter

Vår vitenskapelige aktivitet er i hovedsak relatert til tre hovedområder:

  • Sjømat og helse
  • Kvalitet av sjømat
  • Kvalitetsorientert foredling av marine råstoffer

Prosjekter

                        

Sjømat og helse 

Innen sjømat og helse fokuseres det på forskning som kan bidra til å forklare mekanismene bak helseeffektene, og hvordan disse kan optimaliseres. Fokus har vært på blodtrykksregulerende og antioksidative egenskaper til peptider som dannes under fordøyelsen av sjømat, samt taurin (en aminosyre) som det fins mye av i sjømat. Både kjemiske analyser, prekliniske forsøk (dyremodeller) og til en viss grad kliniske studier, gjennomføres.
I tillegg studerer vi biotilgjengelighet av omega-3 fettsyrer og hvordan ulike stoffer i mat, inkludert omega-3 fettsyrer, påvirker fettinnhold og fettavleiring (antiatherogene effekter) i blodårer.                             

Kvalitet av sjømat
Et overordnet mål i norsk sjømatnæring er å øke foredlingsgraden før produkter eksporteres. Et viktig arbeidsfelt er derfor studier av hvordan filetering av fisk før dødsstivheten inntrer påvirker kvalitetsegenskaper til filetprodukter. Kvalitet av marine oljer og andre lipider er også sentrale forskningsfelt. Andre studier fokuserer på endogene enzymatiske mekanismer ansvarlig for muskelnedbrytning i fisk etter slakting. Arbeidet med sjømatkvalitet omfatter også hvordan foredlings- og tilberedningsprosesser påvirker innholdet av næringsstoffer i sjømaten som spises.
            

 

Lite utnyttede marine ressurser
Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser som i dag ikke høstes, og forbedret bruk av restråstoffer fra foredling av vill og oppdrettet fisk, er overordnede mål i norsk fiskeripolitikk. Dokumentasjon av egenskaper og nye anvendelsesmuligheter er derfor viktige forskningsområder for Sjømatgruppa. Stikkord kan være lipid sammensetning, fettoksidasjon, antioksidanter og bioaktive peptider. Både fiskeråstoff, virvelløse dyr som reker, zooplankton og pigghuder, samt marine alger blir studert.

Finansieringskilder 
Viktige eksterne finansieringskilder for forskningsgruppa er:

Forskningsrådet 
EU`s rammeprogram
RUBIN stiftelsen
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Innovasjon Norge
MABIT programmet