Aktiviteter

2019

Mars:
18.3 LIFT-møte

Tove Holmbukt: presenterer forskning som foregår på undervisningspraksis og studentaktive læringsformer

Astrid Unhjem: presenterer gruppen Begynneropplæring og tidlig innsats

April:
Karin Danielsen: presenterer forskning som hun gjennomfører med fokus på studentaktive læringsformer

Oda Hembre: informerer om kommende workshop og forelesning om ANT

Mai:
Aktør-Nettverksteori v/ Terrie-Lynn Thompson

Oda Hembre tar ansvar for å arrangere workshop for de som er interessert av våre medlemmer

August:
Shot up and write

September:
Jane Wilkinsson ved Monach university i Melbourne, Australia

Shot up and write

Oktober:
Tim Huijgen fra lærerutdanningen ved Rijksuniversiteit  i Groningen, Nederland

November:
Professor Joel Westerheimer og Heidi Biseth

Desember:
Liftmøte

Ideer til neste semester og skriveprosjektet i samarbeid med Proted

Erfaring med å skrive pedagogisk mappe (Line Husjord)

2018

Seminar 27.november:

Å forske på egen praksis – selv studier Professor Dr. Kari Smith, NTNU

Skriveseminar på Finnsnes 27.-28 oktober

«Å skrive om egen undervisning»: utvikling av egen pedagogisk kompetanse gjennom skriving. Merete Morken Andersen

Workshop 29. mai: 
Workshop om å skrive om sin egen undervisning, (i samarbeid med ProTed). Program kommer

Seminar 4. april:
“Forskning i og på lærerutdanning i forandringens tid – hvorfor og hvordan?” Førsteamanuensis Heidi Biseth, HSN

Workshop/seminar 7. februar:
Workshop/seminar  med utgangspunkt i tema «Analyse av kvalitative data».
Yngve Antonsen vil ha et innlegg om bruk av Nvivo, og vi vil  prøve ut og diskutere metodiske problemstillinger rundt dette. 

 

2017

LIFT-seminar 8. november:
Rachel Jakhelln, Gerd Stølen og Kristin  W. Bjørndal presenterer RELEMAST-studien: RELEMAST – relevant masterutdanning for grunnskolelærere. En longitudinell studie av betydningen av masterutdanning for grunnskolelærere og fortsettende profesjonskvalifisering i yrket.

LIFT-seminar 29. august: 
Tema: Education in indigenous areas; experiences from Labrador and Northern Norway.
Workshop i samarbeid med forskningsgruppen SKUVLLAS (Indigenous People and Minorities in Schools and Education), og gjester fra Labrador og Memorial University på New Foundland.  Målet er å dele erfaringer  knyttet til lærerutdanning og skole i nordlige områder, og med et spesielt fokus på etnisitet og urfolk

LIFT-seminar på Sommarøy 15.-16. mai: 
Tema:  Forskningsprosjekt på ny lærerutdanning

LIFT -seminar 5.april:
- Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte- et prosjekt i to førsteklasser ved to skoler" v/ Astrid Unhjem og Audhild Nedberg
- Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen: et samarbeidsprosjekt med ansatte i barnehager, studenter og universitetsansatte, v/Karin Danielsen

 

2016

LIFT-seminar 28. november:
Tema: Forskning på egen lærerutdanning.
Hvordan kan vi utvikle prosjektet vårt videre i samarbeid med ProTed.
Er følgeforskning er en aktuell metode for oss?
Innledning ved prodekan Turid Moldenæs.

LIFT-seminar 13. september:
Tema: Forskning på egen lærerutdanning.
I samarbeid med professor Hilde Sollid og ProTed, diskuterer vi etablering et følgeforskningsprosjekt knyttet til gode læringsprosesser i lærerutdanninga. 
Vi dedinerer felles mål, behov for faglig påfyll og inspirasjon, møtepunkt, og publiseringer framover på dette møtet.

LIFT-Workshop:  28. februar:
Tema: ”Å lage vitenskapelig poster”
Workshopen ledes av Eivind Harald Moe.

 

2015

LIFT-seminar 1. desember:
Tema: «Hva er kjønn her da? Om forsknings- og utviklingsarbeid på lærerutdanningen”.
Seminaret vil ledes av Postdoktor Marit Aure fra Kvinnforsk (UiT). Formålet med seminaret er å spørre om og eventuelt på hvilke måter kjønn kan være relevant i pågående forskning- og utviklingsarbeid

LIFT-seminar 14. september:
Tema: Lærerutdanning på New Foundland, Canada- likheter og forskjeller.
Seminaret er et samarbeid med  LIFT-gruppa og prosjektet «Place-based Teacher Education for Arctic and Northern Studies 

LIFT-seminar 22. april:
Vivi Nilssen og Torunn Klemp fra Høgskolen i Sør-Trøndelag innleder med bidrag og spørsmålsstillinger fra boken «Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis» 

LIFT  i samarbeid med arrangørgruppe: Seminar 17. mars:
 «Glød og glede; Tom Tiller 70 år»

 

2014

LIFT-seminar 19. august:
Professor II Eva Alerby fra Luleå Tekniske Universitet: Om fenomenologi.

LIFT-seminar på Sommarøy 5.-7. mai:
Tema: Arbeid med boka ”Forskerstudentene. Lærerstudenter i nye roller”

 

2013

LIFT-seminar 27. november: Professor Tony Ghaye
"USING POSITIVE AND STRENGTH-BASED APPROACHES TO DOING RESEARCH ON OUR PRACTICES AS TEACHER EDUCATORS"

8. mai:
Tema: Innlegg ved dosent Karin Rørnes "Lærerstudenten som forsker", Miniforelesning ved førstelektor Audhild Nedberg og universitetslektor Kari-Anne Sæther "Å forske med studentene"

Forskningsseminar 4. mars: 
Tema: Forskning i lærerutdanning med hovedfokus på praksis
- Miniforelesning ved stipendiat Yvonne Sørensen: "Jeg er, derfor tenker jeg"
- Miniforelesning ved stipendiat Annfrid Rosøy Steele: "Dialogkonferanser i lærerutdanninga som empiri. Noen refleksjoner"
- Forelesning ved Rachel Jakhelln, leder ProTed: "Nye forventninger til praksis; hvordan arbeider vi med dette?"

LIFT-seminar 23. januar:
Tema: "Samarbeid mellom LIFT-ProTed-Universitetsskoleprosjektet: Muligheter og grenseoppganger" v/ Rachel Jakhelln, ProTed, og Kristin Skaalvik, Universitetsskoleprosjektet. 

 

2012

LIFT-seminar 6. desember:
Miniforelesning ved førsteamanuensis Annelise Brox Larsen og universitetslektor Ingrid Jakobsen: "Teaching Literature to Young Adults: Identity, Ethnicity and the Reader"

LIFT-seminar 14. november: 
Forelesning ved professor Mads Hermansen: "Læringsledelse"

LIFT-seminar 2. oktober:
Miniforelesning ved universitetslektor Tove Holmbukt: "Tverrfaglighet i læringsarbeid"

LIFT-seminar 8. mai:
Miniforelesning ved førstelektor Karin Rørnes: "Dialogkonferanser"

"Mary-markering" - åpen fagdag og mottakelse 27. januar:
Åpen fagdag 

LIFT-seminar 13. mars: 
Miniforelesning ved professor Hilde Sollid: "Om intervju som egnet metode i klasseromsforskning"

LIFT-seminar 14. februar:
Miniforelesning ved professor May Britt Postholm: "Forskeren i møte med praksis" 

Forskningsseminar 27. januar:
Matts Mattsson “Det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskning i skolens hverdag” og Odd Arne Thunberg “Læringskafé som metode for datainnhenting”

LIFT-seminar 17. januar:
Miniforelesning ved professor Tom Tiller: "Tanker om og erfaringer fra forskende partnerskap i offentlig sektor"

 

2011

6. desember:
Tema: Miniforelesning ved professor Jens Ivar Nergård: “Klasserommets etnografi. Feltarbeid i eget praksisfelt”

8. november:
Tema: "Medforfatterskap" ved postdoktor Anne Grete Danielsen.

28. oktober:
Tema: "Känslans skärpa Tankens inlevelse - Om mötet mellan olika kunskapsformer".
Gjesteforelesning for praksislærere og alle på campus Mellomveien ved Professor Ingela Josefson. 

15. september: 
Første møte i forskergruppa. Møtet blir ledet av instituttleder Sonni Olsen.