Forskningsfokus og bakgrunn

 BAKGRUNN OG FORSKNINGSFOKUS

Ved Universitetet i Tromsø ble det høsten 2010 satt i gang et forsøk med 5-årige grunnskolelærerutdanninger med master som fikk navnet Pilot i Nord. Pilotprosjektet representerte en videreutvikling av allmennlærerutdanningen og vektla forskningsbaserte grunnskolelærerutdanninger i samarbeid med praksisfeltet. Piloten knyttet seg også til universitetsskoler, gjennom Universitetsskoleprosjektet. Dette som et ledd i å løfte praksisdelen ved lærerutdanningen.  Studentenes utvikling av lærerprofesjonalitet har vært en sentral målsetting i utdanningene. I 2015 gjennomførte det første kullet sine masterutdanninger, og 5-årig utdanning skal implementeres nasjonalt fra 2017. Medlemmer i LIFT-gruppa har i stor grad hatt FoU-prosjekter som har hatt fokus på lærerutdanninga, og innehar kompetanse på feltet. Overordnet handler LIFT-prosjektene om å bidra til kvalitetsutvikling i de nye lærerutdanningene, men også i andre lærerutdanninger. Sentralt står forskning på utvikling av profesjonell lærerkompetanse gjennom samarbeidet mellom utdanningsarenaen og praksisarenaen som to likeverdige læringsarenaer.

LIFT har samarbeider tett med norAforsk, Nordisk Senter for Aksjonsforskning og professor Tom Tiller. LIFT har også sammen med norAforsk tilsatt en professor II, Eva Alerby fra Luleå tekniske Universitet. Vi har også gode kontakter med forskergruppen til Eva Alerby i Luleå. Vi har også et viktig samarbeide med Senter for fremragende lærerutdanning, ProTed. LIFT-gruppa har flere aktiviteter gjennom året i form av seminarer og kurs. En viktig del av LIFT sitt arbeide er å bidra til at medlemmene kan kvalifisere seg akademisk, gjennom å støtte opp om aktiviteter som er meritterende i en opprykks-søknad eller som en del av et doktorgradsarbeid. Medlemmer i LIFT-gruppa  har for eksempel bidratt  i boka ”Forskerstudentene- Lærerstudenter i nye roller” som kom ut i 2016.

Den faglige bakgrunnen til LIFT-medlemmer er svært variert og gjenspeiler det mangfoldet som skole og barnehage representerer, bl.a. Kroppsøving, Kunst og Håndverk, Norsk, Pedagogikk, Samfunnsfag, Engelsk. Vi har også 3 medlemmer fra Campus Alta. Alle medlemmene har egne FoU-prosjekter knyttet til lærerutdanning.

LIFT fungerer også som et nettverk for mindre grupper som har funnet sammen ut fra faglige fellesskap. Derfor har mange LIFT-medlemmer også medlemskap i andre grupper. Eksempler på slike grupper som har sitt utspring i LIFT, og som er kommet litt ulikt i fasen med å søke status som forskningsgrupper: «Tidlig innsats» (TILT), språkdidaktiske grupper innenfor både Norsk og Engelsk, Kroppsøvingsfaget/Universitet-skoleprosjektet.