Ulike typer av medlemsskap i forskningsgruppa

Forskningsgruppene er den operative forskningsenheten ved fakultetet og har som mål å samle og sikre faglig og strategisk ledelse av forskningsaktiviteten. Forskningsgruppene skal være robuste, dynamiske og tematisk orientert. Forventningene til forskningsgruppene og forskningsgruppeledere er tematisert i dokumentet "Rammer for forskningsgrupper og forskningsgruppeledere". Forskningsgruppa Senter for omsorgsforskning, nord sine tematiske satsningsområder er 1) Kommunale helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt perspektiv, og 2) Rehabiliteringsforløp, brukermedvirkning og tjenesteutvikling.

Å være medlem i en forskningsgruppe er frivillig, og skal også være et bevisst valg for forskere. Medlemskap innebærer både muligheter og forpliktelser. Mulighetene er blant annet knyttet til tilgang til ressurser og støtte for å gjennomføre forskningsprosjekt. Medlem i en forskningsgruppe har et solidarisk ansvar for gruppens produksjon og miljø. Forskningsgruppenes totale vitenskapelige produksjon og evne til ekstern finansiering har betydning for ressursfordeling fra instituttet. De fast vitenskapelige medlemmene i en forskningsgruppe kan være ansatt ved ulike institutt/ samarbeidende institusjoner, men har gjennom sitt medlemskap i en forskningsgruppe forpliktet seg til å bruke mesteparten (>50%) av sin forskningsinnsats i virksomheten til forskningsgruppen.

For å sikre at Forskningsgruppa Senter for omsorgsforskning, nord er robust, dynamisk og jobber strategisk med tematiske satsningsområder, er det hensiktsmessig å synliggjøre ulike kategorier av forskningsgruppemedlemskap.

Tilhørighet i Forskningsgruppa Senter for omsorgsforskning, nord defineres i tre ulike kategorier:


1. Fast medlemskap i forskningsgruppa:

Fast vitenskapelige ansatte i toppstilling, førstestilling eller lektorstillinger kan søke om fast medlemskap i forskningsgruppen. Fast medlemskap innebærer at man forsker systematisk og strategisk innenfor gruppas strategiske forskningstema.

2. Midlertidig ansatte med medlemsskap i forskningsgruppa:

Midlertidig vitenskapelige ansatte vil ha hele sin forskningsvirksomhet knyttet til en forskningsgruppe, og har ikke anledning til å skifte forskningsgruppe i ansettelsesforholdet med mindre særlige forhold tilsier det. Eksempel er midlertidig ansatte forskere og PhD stipendiater.

3. Nettverksmedlemskap i forskningsgruppa:

Personer som inngår i metodisk eller prosjektrelatert samarbeid ledet av og tilhørende forskningsgruppa kan søke om nettverksmedlemskap. Metodisk eller prosjektrelatert samarbeid med andre enkeltforskere eller forskninsgrupper defineres som et forskningsnettverk med en løsere struktur og er mindre forpliktende enn fast medlemskap i forskningsgruppen. Dette innebærer at en vitenskapelig ansatt ved fakultetet bare kan være medlem i en forskningsgruppe, men inngå i flere forskningsnettverk/ prosjekter. Eksempel er mastergradstudenter, medarbeidere i konkrete forskningsprosjekt (erfaringskonsulent/ medforskere eller andre) og biveiledere til stipendiater som er medlem i forskningsgruppa.