Om forskningsgruppen

Strategiplan for forskningsgruppen senter for omsorgsforskning, nord (Sof nord) 2015 - 2020

 

Bakgrunn for forsknings- og utviklingsarbeidet

Forskningsgruppen bygger på føringer i Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet og strategiplan for Institutt for helse- og omsorgsfag (Helsefak 2014-2020), UiT Norges arktiske universitet.

Senter for omsorgsforskning, nord er eksternt finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR) og Helsedirektoratet og er del av en overordnet nasjonal strategi om å styrke FoU-arbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Strategiplanen bygger på ulike nasjonale planer og offentlige dokumenter, blant annet St.meld. 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening. Fremtidas omsorgsutfordringer», Meld.St. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og St.meld. 30 (2008-2009) «Klima for forskning».

Hovedutfordringen for kommunale helse- og omsorgstjenester er blant annet at morgendagens brukere vil bestå av nye generasjoner eldre og flere yngre tjenestemottakere som krever et mangfoldig tjenestetilbud.

Forsknings- og utviklingsarbeidet skal ha relevans for utdanningsvirksomheten og betydning for opplæring av helsepersonell. Videre skal et landsdelsperspektiv og flerkulturell kontekst ivaretas.

 

I strategiperioden 2015-2020 skal forskningsgruppen:

 • Utvikle ny kunnskap om og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, som kan bedre ytelsene for tjenestemottakere/nærstående og behandlings- og pleiepersonell.
 • Ha tematiske områder for forskningen innenfor omsorg, pleie og behandling, forebygging, brukermedvirkning, sosial ulikhet, habilitering og rehabilitering.
 • Styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til helse- omsorgstjenestene og eldres helse og levekår, med særlig vekt på demenssykdommer og sammensatte helseproblemer.

Forskningen er spesielt innrettet mot:

 • Mennesker med både langvarige, sammensatte og akutte hjelpe- eller bistandsbehov
 • Organisatoriske og samfunnsmessige forhold som har innvirkning på tjenestene som ytes, med spesiell fokus på samhandling og koordinering av tjenester

Videre skal forskningen:

 • Ha et flerfaglig perspektiv
 • Inkludere brukere av tjenester og deres kunnskaper i alle deler av forskningsprosessen
 • Ha et landsdelsperspektiv og oppmerksomhet rettet mot helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Nord-Norge, samt bidra til kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Ha særlig oppmerksomhet rettet mot helse- og omsorgstjenester i en flerkulturell kontekst
  • Samarbeide med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nord-Norge, og ha et særlig ansvar for forskningsfaglig bistand og veiledning overfor disse
  • Bidra med vitenskapelig, populærvitenskapelig og allmennrettet formidling til relevante aktører og miljøer, og på interne og eksterne konferanser
  • Videreføre og utvikle samarbeid med praksisfelt og relevante forskningsmiljø

 

Handlingsplan for Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenesten i kommunene/Sof Nord 2015 - 2020

 • Øke antallet større og flerfaglige forskningsprosjekter
 • Øke antallet søknader om ekstern finansiering til pågående og planlagte forskningsprosjekter
 • Øke antallet omfordelte stipendiat/post-doc - stillinger
 • Involvere mastergradsstudenter i forskningen
 • Øke formidlingen og publiseringen av forsknings- og utviklingsarbeid
 • Synliggjøre forsknings- og utviklingsarbeid gjennom allmennrettet formidling
 • Initiere og vedlikeholde regionale, nasjonale og internasjonale nettverk
 • Utvikle Omsorgsbiblioteket.no
 • Utvikle Tidsskrift for omsorgsforskning gjennom redaksjonsmedlem
 • Arrangere årlige seminarer
 • Jevnlig evaluering av virksomheten