Mer om forskningsgruppa

Forskningsgruppen Innovasjon i helsefaglig profesjonsutøvelse skal drive forskning som gir grunnlag for kvalitetsforbedringer i helsetjenestene. Forskningens fokus er utøvelse og organisering av helsefaglig behandling og omsorg. Sentralt er utfordringer i helsefaglig profesjonsutøvelser med henblikk på realisering av helsefaglige idealer, samt evaluering og utvikling av intervensjoner og teknologi. Målet er å fremskaffe kunnskap om etablerte og nye metoder for behandling og omsorg, medvirke til nyskapning og bidra til utviklingen av bedre og mer effektive helsetjenester.

Forskningsaktiviteten er orientert omkring to hovedprosjekter:

  • Evaluering, effekt og utvikling av terapeutiske og omsorgsfaglige intervensjoner og teknologi
  • Innhold og organisering av helsefaglig profesjonsutøvelse

Forskningen er fundert i naturvitenskaplige, humanistiske, samfunnsvitenskapelige teorier om sykdom, helse og profesjonell yrkesutøvelse. Det blir brukt kvantitative og kvalitative metoder. Forskningsgruppen er tverrfaglig, har teoretiske og metodiske bredde, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, og en portefølje av relevante forskningsprosjekter som undersøker ulike aspekter ved helsefaglig profesjonsutøvelse og innovasjon. 

Forskningsgruppen ønsker et aktivt samarbeid med praksisfeltet og andre relevante forskningsmiljø for å utvikle felles forskningsprosjekt om forskningsgruppens hovedprosjekter.

For mer informasjon om forskningsgruppen, ta kontakt med forskningsgruppeleder og postdoktor Ragnhild B. Håkstad (ragnhild.hakstad@uit.no) eller nestleder og professor Gunn Kristin Øberg (gunn.kristin.oeberg@uit.no).