Nettverk

Nasjonale nettverk

Lære og  lede i praksisfelleskap Et regionalt aksjonsretta FOU- prosjekt for skole- og barnehageledere. I nettverket inngår UiT, NTNU og Universitetet i Stavanger.

Nasjonalt nettverk for skoleledelse. I dette nettverket deltar alle universitet og høyskoler i Norge som tilbyr utdanning innen skoleledelse

PIL-prosjektet. Praksis som integrerende element i lærerutdanningen. Deltagerinstitusjoner  er Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Sogn- og Fjordane, Høgskolen i Vestfold, NTNU, Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø

Nettverkene har utviklet seg som et som resultat av tildeling av nasjonale forskningsmidler.

Nordisk nettverk

Aksjonsforskningsgruppa på tidligere IPLU har vært med på å bygge opp et nordisk nettverk sammen med forskere fra universitetene i Vasa, Göteborg og Stockholm. Nettverket startet i 2004.  Det har vært et aktivt og produktivt nettverk som har hatt jevnlige møter. Forskningen i det nordiske nettverket har hatt et todelt fokus. Det ene fokusområdet har vært skoleutvikling og aksjonsforskning som partnerskap mellom universitet og skole. Det andre området har vært skoleutvikling med spesielt fokus på praksis (praktikum) i lærerutdanningen. Den nordiske gruppa har også utviklet NORALF-konferansene  (Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning) (2005, 2006, 2008,2009,2010) som er et nyskapende møtested for nordiske forskere og lærere som er opptatt av aksjonsforskning og aksjonslæring. Den arrangeres annethvert år i Tromsø og annethvert år i Göteborg.

Forskergruppa har skrevet artikler og bokkapitler og deltatt på nordiske konferanser (NERA 2005, 2007, 2009, 2010), europeiske konferanser (CARN 2005, 2007 og ECCER 2009) og australske konferanser (Charles Sturt University 2007 og AARE 201099

Internasjonalt nettverk

Sammen med forskere fra Nederland (Utrecht University) og Australia (Charles Sturt University) har den nordiske gruppen dannet nettverket Pedagogy, Education & Praxis. Forskningsfokus for dette nettverket har vært å utforske og sammenligne utviklingen av den pedagogiske praksisen i de ulike land som inngår i forskernettverket. Resultatet av dette forskningsarbeidet er presentert i et spesialnummer av Pedagogy, Culture and Society (2010) og i en bokserie med tittelen Pedagogy, Education and Praxis som består av flere bøker, hvor det nordiske nettverket har bidratt med to. Forskere fra vår forskningsgruppe har bidratt i begge bøkene, og flere bøker og artikler er under utarbeiding/planlegging innafor dette nettverket.

For perioden 2010-2013 er nettverket organisert rundt fem hovedtema: Leading and learning, practicum and praxis, education for all,action research, bildung and education.

Det internasjonale nettverket skal ha forskningsseminar  i Australia høsten 2010 for å planlegge de nye forskningsområdene og den videre publiseringsvirksomheten. Dette skal kombineres med deltakelse/presentasjoner på forskerkonferansen AARE 2010. (Australian Association for Research in Education)

Et annet internasjonalt nettverk som vil videreutvikles er samarbeidet mot School of Education på Stanford University. Arild Wæraas vil fra høsten 2010 være postdoc på Stanford. I tillegg vil Lars Aage Rotvold videreføre sine kontakter som er etablert gjennom doktorgradsoppholdet i 2009/2010