Syfte och delmål för forskningsgruppen för same- och urfolksrätt - SamUr

Syfte

Syftet för forskningsgruppen för same- och urfolksrätt är att stärka och främja forskning inom same- och urfolksrätt på hög nationell och internationell nivå.

Ett samverkande syfte är att stärka och synliggöra samerätten som juridiskt ämne. 

Delmål 

 • Gruppen ska sträva efter att ha 2 internseminarium per år samt ett antal möten med forskningsbaserade teman där ansvaret för mötena går runt bland gruppens medlemmar.
 • Gruppen ska sträva efter att anordna en konferens per år, företrädelsvis i samband med Samisk vecka.
 • Gruppen ska verka för en aktiv rekrytering av masterstudenter och nya stipendiater innanför ämnet.
 • Gruppen ska arbeta för att studenter och kandidater med speciell kompetens från andra länder och som inte kan norska, ges möjlighet att doktorera vid fakulteten.
 • Gruppen ska främja en ökad internationalisering av forskningen bl.a. genom att publicera i internationellt ledande tidskrifter, delta aktivt i internationella nätverk och besöka universitet och forskningsinstitutioner i andra länder.
 • Gruppen ska även verka för att bjuda hit internationella gästforskare.
 • Gruppen och medlemmarna ska sträva efter att vidmakthålla existerande forskarnätverk, såsom det nordiska forskarnätverket NORSIL, och bidra till att skapa nya nätverk, regionalt, nationellt och internationellt. Gruppen stödjer etableringen av en särskild arbetsgrupp bestående av forskare inom urfolksrätt vid Tromsö och Arkhangelsk juridiska fakulteter, för att koordinera gemensamma forskningsintressen mm.
 • Gruppen kan vid behov skriva gemensamma remissvar (høringsuttalelser) och på andra sätt bevaka same- och urfolksrättsliga frågor inom bl.a. politiken.
 • Gruppen ska sträva efter att främja en ökad synlighet av same- och urfolksrätt i samhället. Detta kan ske på olika sätt, bla genom att arrangera och/eller delta i konferenser, skriva debattartiklar och populärvetenskapliga skrifter.
 • Gruppens hemsida bör hållas aktuell.
 • Gruppen ska sträva efter att göra en översyn och uppföljning av same- och urfolksrättsgruppens syfte och delmål varje år i samband med årsrapporten.