Formuerett

Nedenfor finner du aktuelle tema for masteroppgaver innenfor formuesrett. Enkelte tema har oppført en kontaktperson som du kan ta kontakt med dersom du har noen spørsmål angående dette (eksempelvis i forhold til aktuelle veiledere).

 

 1. Når har et krav oppstått før boåpning, jf. dekningsloven § 6-1 :: Jussi Pedersen

 2. Forholdet mellom force majeure og hardshipklausuler (klausuler om reforhandling)

 3. Forbrukervern kontra andre samfunnsinteresser illustrert ved noen eksempler :
  (Her må man bestemme seg for hvilke eksempler det i tilfelle skal være og innta dette i tittelen. Det kan for eksempel være miljøvern (støvlettdommen), force majeure og kansellering av flyavganger i forbindelse med askeutbruddet eller forbrukerdefinisjonen i EUs betalingstjenestedirektiv)

 4. Forholdet mellom foreldelse, reklamasjon, passivitet og hevd som grunnlag for tap av rettigheter (evt. mellom et par av disse) :: Harald Benestad Anderssen.

 5. Den utvidede motregningsadgang ved konnekse krav.

 6. Ordinærreservasjonen i dekningsloven § 5-5 (liten)

 7. Panthavers lojalitetsplikt

 8. Negotiorum gestio

 9. Hvilke rettsvirkninger har en utenlandsk konkurs i Norge? Muligens kan emnet også snus:

 10. Hvilke rettsviskninger har norsk konkurs i utlandet? Disse emnene bør vel fortrinnsvis besvares på engelsk for å gi maksimalt utbytte av prosjektene. Merk at konkursrådet vil gi studentstipend til oppgaver innenfor dette emnet.

 11. Grensen mellom internkontroll og compliance i forsikringsmeglingsforetak

 12. Utendørs arealsvikt.      Veileder: Stig H. Solheim

 13. ICSID-konvensjonen (International Centre for Settlement of Investment Disputes)     Veileder: Stig H. Solheim

 14. Avståelsesbegrepet i EMK P1-1 (eiendomsvernet)        Veileder: Stig H. Solheim

 15. Kan selger kreve å få heve avtalen dersom omlevering etter fkjl. § 29 blir svært kostbart? - Kontakt Markus Hoel Lie

 16. Forholdet mellom håndverktjenesteloven § 9 (om tilleggsarbeid) og berikelsesgrunnsetningen - Kontakt Markus Hoel Lie

 17. Hevingsoppgjør når kravet er rettet mot tidligere salgsledd – forbrukerkjøpsloven § 35 femte ledd (springende regress) jf. kjøpsloven § 84 første ledd (subrogasjon). - Kontakt Markus Hoel Lie

 18. Reklamasjonsfrist: Forbrukertvistutvalgets avgjørelse 14/990 i lys av Rt. 2013 s. 865
  (Rustskadedommen) – omfatter reklamasjon på mangel også skader som avdekkes senere som har nær sammenheng med den opprinnelige mangelen, men som ikke utgjøre samme mangel?  (liten)

 19. Hva innebærer kravet om at forbrukeren må gi selgeren «tilleggsfrist» for å kunne heve etter forbrukerkjøpsloven § 23 første ledd (bestemmelsen trådte i kraft 20. juni 2014 og erstatter det tidligere kravet om at forbruker kunne heve ved vesentlig forsinkelse)? (liten)

 20. Forbrukerkjøpslovens mangel- og hevingsvurdering i lys av Høyesteretts dom HR-2015-601-A (Liten avhandling). Kontaktperson Markus Hoel Lie

 21. Bilverkstedets ansvar for biler som ikke hentes til avtalt tid. En analyse av verkstedets omsorgsplikt, jf. håndverktjenesteloven § 47, opp mot forbrukers henteplikt, jf. samme lovs § 38 (b). - Kontaktperson Markus Hoel Lie

 22. Leveringstidspunkt ved nybilkjøp, jf. fkjl. § 6 (slik den lyder etter lovendringen i 2014). Hva innebærer det at tingen skal leveres "uten unødig opphold", jf. bestemmelsens første ledd? Hvor spesifikk må angivelsen av tidspunkt for levering være, for at man ikke skal falle tilbake på hovedregelen om levering senest etter 30 dager? - Kontaktperson Markus Hoel Lie

 23. Forsikringsmeglernes godtgjørelse - provisjon og honorar (dette er kanskje tatt av den første)

 24. Vilkår for å være forsikringsmegler

 25. Tilbakekall av retten til å være forsikringsmegler

 26. Grensen mellom agent og forsikringsmegler, særlig for affinity produkter

 27. Forsikringsmeglers rolle ved skadebehandling

 28. En sammenligning mellom mellommennene i verdipapirhandel, eiendomsmegling og forsikringsmegling, herunder bl.a. rollen som mellommann (eiendomsmegler engasjeres oftest selgersiden mens forsikringsmegler har oppdrag fra kjøpersiden), lojalitet og objektivitet, god meglerskikk

 29. Forsikringsmeglers rolle ved det offentliges anskaffelse av forsikringstjenester. Stikkord i denne forbindelse: Forsikringsmegler kan opptre som megler og deretter som rådgiver mv. ved skadebehandling. Gjenspeiler anbudsregler og praksis dette?

 30. Beslagsretten til konkursboet til sikkerhetsagenter (rettssubjekter som mottar renter og avdrag – samt formelt holder panterettigheter – på vegne av långiverne i syndikerte finansieringer og/eller obligasjonsfinansieringer) (passer best som tema for stor masteroppgave) Kontaktperson: Bjørn Løtveit.

 31. Notifikasjon som rettsvernsakt – Er dette en rettsvernsakt som er moden for videreutvikling eller utskifting? Kontaktperson: Bjørn Løtveit.

 32. Sikkerhetsstillelse fra datterselskap til fordel for morselskap og forholdet til utdelingsreglene i aksjeloven. Kontaktperson: Bjørn Løtveit.