Publikasjoner

Solheim, Stig H., Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler, i Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 323-344

Frostad, Magne. Noen konstitusjonelle rammer for bruk av militærmakt, i Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s 123 - 149.

Frostad, Magne. Naval Blockade. Arctic Review on Law and Politics 2018; Volum 9 (1). ISSN 1891-6252. s 195 - 225.

Rui, Jorun I. Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess. Tidsskrift for strafferett 2017 (4). ISSN 1502-685X. s 329 - 344

Solheim, Stig H. Fra bot til bedring - Høyesteretts behandling av EMK P1-1, i Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091.s 387 - 418

Arntzen, Svein Kristian. Tidsuavgrensede fisketillatelser i kystfiskeflåten?. Kritisk juss 2017; Volum 53 (02). ISSN 0804-7375.s 61 - 83.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-02

Arntzen, Svein Kristian. Minsteprisfastsetting på førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser - en sak for jevnbyrdige parter?. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 163 - 176

Arntzen, Svein Kristian. Volstad-saken - et fyr langs leden?. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 98 - 117.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-02

Wigum, Tor Aamodt, «Religion in Norwegian Legal Order», i Giuseppe Franco Ferrari (red.), Two centuries of Norwegian constitution: Between tradition and innovation, Eleven International Publishing 2015 (ISBN 978-94-6236-578-0) s. 137-145

Arntzen, Svein K. "Just let sleeping dogs lie?" -Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven § 98. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2015; Volum 54.(3) s. 133-153.


Frostad, Magne. Anti-Piracy and the Use of Force: The Cohabitation of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the European Convention on Human Rights, i Marta Ribiero Chantal og Erik Jaap Molenaar (red.), Maritime Safety and Environmental Protection in Europe. Multiple Layers in Regulation and Compliance. Coimbra: Gráfica Ediliber 2015 (ISBN 978-989-20-5774-3). s. 205-237


Frostad, Magne. Kan liv tas til vern av annet enn menneskelig liv og helse?. Nordisk politiforskning 2015; Volum 2.(1) s. 75-108


Frostad, Magne. The Norwegian Coastal Steamer and the Pan American Airways Corporation: Military Objectives and Direct Civilian Participation in Hostilities during World War II?, i Christian Calliess (red.) Herausforderungen an Staat und Verfassung, Völkerrecht - Europarecht - Menschenrechte: Liber Amicorum für Torsten Stein zum 70. Geburtstag. Nomos Verlagsgesellschaft 2015 (ISBN 978-3-8487-1347-9). s. 78-97


Frostad, Magne. The Role of Constitutional Customary Law, I Giuseppe Franco Ferrari (red.), Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation. Eleven International Publishing 2015 (ISBN 978-94-6236-578-0). s. 7-16


Skogvang, Susann Funderud. Legal Questions Regarding Mineral Exploration and Exploitation in Indigenous Areas. Michigan State International Law Review 2014; Volum 22. s 321 - 345.


Skogvang, Susann Funderud. Judicial Independence and the Rights of Indigenous Peoples, i Nils A. Engstad, Astrid Lærdal Frøseth and Bård Tønder, The Independence of Judges, Eleven International Publishing 2014 (ISBN 978‐94‐6236‐116‐4). s 293 - 306.


Solheim, Stig H. Domstolskontroll med lover på det økonomiske området - lovgivers vurdering av lovens grunnlovsmessighet. Tidsskrift for rettsvitenskap 2014; Volum 127 (1/2014) s. 1 - 48.


Solheim, Stig H. EMDs avgjørelse i tomtefestesaken: revolusjonerende eller justerende? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2013; Volum 52 (4) s. 295 - 310.


Frostad, Magne. The “Colonial Clause” and Extraterritorial Application of Human Rights: The European Convention on Human Rights Article 56 and its Relationship to Article 1. Arctic Review on Law and Politics 2013 (1) s. 21 - 42.


Frostad, Magne. Benådningsinstituttet i Grunnloven § 20. Tidsskrift for strafferett 2013; Volum 13 (3) s. 341 - 376.


Wigum, Tor Aamodt. Forbud mot burka og niqab i det offentlige rom. Kritisk juss 2012; Volum 38 (2). s 88 - 107.


Frostad, Magne. The Responsibility of Sending States for Human Rights Violations during Peace Support Operations and the Issue of Detention. Military Law and the Law of War Review / Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre 2012; Volum 50 s. 127 - 188.


Frostad, Magne. Military activities north of the 60°N latitude, I Tore Henriksen og Øyvind Ravna, Juss i nord: Hav, fisk og urfolk: En hyllest til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsøs 25-årsjubileum. Gyldendal Juridisk 2012 (ISBN 9788205431744) s. 251 - 271.


Lie, Markus Hoel. Mellom rettsstat og demokrati - En analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2007 s. 1573 (Krekardommen). Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2012 (5). s 285 - 300.


Solheim, Stig H. Eiendomsbegrepet i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Cappelen Damm Akademisk 2010 (ISBN 978-82-02-34365-1) 376 s.


Frostad, Magne. Folkerettens krigsbegrep. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2010; Volum 49 (6) s. 344 - 362.