Masteroppgavetema statsrett

(sist oppdatert 28.11.2018)

 • Presumpsjonsprinsippet og ikke inkorporerte menneskerettigheters gjennomslagskraft i norsk rett

 • Barnekonvensjonens rettslige status i norske domstoler – med særlig fokus på vekten av Barnekomiteens avgjørelser og uttalelser

 • FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter rettslige status i norske domstoler – med særlig fokus på Menneskerettskomiteens avgjørelser og uttalelser

 • Bruker Høyesterett «samme metode» som EMD når EMK anvendes i norske domstoler?

 • Adgangen til å gjøre unntak fra menneskerettsbestemmelsene i Grunnloven

 • Konstitusjonell sedvanerett
 • I hvilken grad har Stortinget adgang til å gi rettslig bindende instrukser til regjeringen?
 • Grunnlovstolkning – nye utviklingstrekk
 • Domstolskontroll med lover
 • Domstolskontroll med forvaltningsvedtak
 • Menneskerettighetenes (nye) stilling i grunnloven
 • Demokratisk legitimitet – betydning utenfor lovgivningsprosessen
 • Rettstatsbegrepet
 • Overføring av myndighet til internasjonale organisasjoner
 • Bruk av forrangsbestemmelser (menneskerettsloven/EØS-loven mv.)
 • Høyesteretts bruk av EMD-praksis
 • Sivilombudsmannens kompetanse
 • Forholdet mellom grunnloven § 105 og EMK P1-1
 • Forholdet mellom grunnloven § 97 og EMK P1-1
 • I hvilken grad kan EMK anvendes utenfor konvensjonstatenes egne grenser?
 • Kommunalt selvstyre
 • Forholdet mellom stat og kirke (i lys av nyere grunnlovsendringer)
 • Hensynet til proporsjonalitet ved rettighetsavgrensninger etter Grunnloven
 • Domstolsbegrepet etter ODA artikkel 34 og norske avgjørelsesorganer (Se nærmere EØS-rett (Haukeland/Mathisen, Bergen 2012) side 177 flg.)
 • Nasjonal budsjettdisiplin som saklig hensyn ved anvendelsen av EØS-avtalens statsstøtteregler. (Se nærmere European Union Law of State Aid (Kelyn Bacon m.fl., Oxford  2013) side 11 flg)
 • EØS-avtalen og statsstøtte til fiskerisektoren. (Se rapport #4 til Europautredningen: Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet (av Torben Foss) side 20 flg.)
 • Tolkning av EØS-avtalen i lys av fundamentale rettigheter, se blant annet E-10/14.