Prosjekter

1. Mikroalbuminuri; Betydning for atherosclerotisk karsykdom, atherosklerotiske catotis plakk , metabolsk syndrom og endring i nyrefunksjon (doktorgradsprosjekt for Jens Kornborg, disputas 14.10.08 og Marit Dahl Solbu, disputas 29.04.09).

Prosjektansvarlig: Ingrid Toft. Ansvarlig forsker: Trond Jenssen, Marit Solbu og Jens Kronborg. Tidsrom: 2005-2008

Kortfattet beskrivelse: Lavgradig, renal utskillelse av albumin (UAE) som prediktor for utvikling av nyresvikt og kardiovaskulær og totalmortalitet; betydning av det metabolske syndrom.


2.Mikroalbuminuri, endring i renal albuminutskilling fra perioden 1994/95 til 2007/08; Betydning for nyrefunksjon. 13 års follow up.

Prosjektansvarlig: Ingrid Toft. Ansvarlig forskere: Marit Dahl Solbu og Jens Kronborg. Tidsrom: 2010-2013.


3. kroalbuminuri og utvikling av demens og MR-verifisert endringer i hjernestrukturer.  13 års follow up.

Prosjektansvarlig: Ingrid Toft. Ansvarlig forskere: Sigbjørn Rogne, Marit Solbu og Henrik Schirmer. Tidsrom: 2010 -2013.


4. Glomerulær filtrasjons rate (GFR), blodtrykk og kardiovaskulære risikofaktorer i en generell populasjon (doktorgradsprosjekt, Ulla Dorte Mathisen, startet januar 2008).

Prosjektansvarlig: Bjørn Odvar Eriksen.  Ansvarlig forsker: Ulla Dorte Mathisen. Tidsrom: November 2007 tom juni 2011

Kortfattet beskrivelse: Sammenheng mellom nyrefunksjon i målt ved iohexol-clearance hos 1600 personer fra Tromsø 6-studien og kjente kardiovaskulære risikofaktorer (RENIS-T6 studien).


5.Kronisk nyresykdom og renal hyperfiltrasjon.

Prosjektansvarlig: Bjørn Odvar Eriksen. Ansvarlig forsker: Toralf Melsom (doktorgradsprosjekt) Tidsrom 2008-2011.

Kortfattet beskrivelse: Man antar at metabolsk syndrom, overvekt, hyperinsulinemi initialt kan føre til unormalt høy GFR, såkalt hyperfiltrasjon, som senere resulterer i redusert GFR. I hyperfiltrasjons- prosjektet, måles iohexol-clearance på 1600 deltagere fra Tromsø-6 studien, og patofysiologiske prosesser relatert til hyperfiltrasjon undersøkes (RENIS-T6 studien). 


6. Det metabolske hjertet.

Prosjektansvarlig: Ingrid Toft / Henrik Schirmer. Ansvarlig forsker: Benthe Bryhni.

Tidsrom: 2009-2011

Kortfattet beskrivelse: Betydning av metabolske forstyrrelser som endring i BMI, hyperproinsulinemi, høy proinsulin/insulin ratio, høy insulin/glukose ratio, HbA1c, for venstre ventrikkel masse, atriestørrelse og kardiovaskulær morbiditet og mortalitet. Prospektiv cohortestudie av personer som fikk utføre ekkokardiografi i Tromsø 4, 5 og 6-studiene.


7. Cystatin C-basert måling av  nyrefunksjon som prediktor for kardiovaskulær risk i en generell befolkning.

Prosjektansvarlig: Ingrid Toft.  Ansvarlig forsker: Ingrid Toft. Tidsrom 2008-2011

Kortfattet beskrivelse: Lavgradig renal dysfunksjon, er assosiert med økt kardiovaskulær risiko. Cystatin C er en mer sensitiv markør for tidlig nyreskade enn kreatinin. I prosjektet sammenlignes prediktiv verdi av cystatin C-basert vs kreatinin-basert måling av nyrefunksjon.


8. Validering av ulike formler for å beregne GFR basert på serum cystatin C konsentrasjon.

Prosjektansvarlig: Bjørn Odvar Eriksen. Ansvarlig forsker : Bjørn Odvar Eriksen. Tidsrom 2009 -2011.


 9. Urinsyre; betydning for hjerte- og nyresykdom.

Prosjektansvarlig: Trond Jenssen. Ansvarlig forsker: Hilde Storhaug / Svetlana Zykova, Kirsti Ytrehus / Monica Bivol / Sarah White (Sydney, Australia). Tidsrom: 2009 - 2015

Kortfattet beskrivelse: Betydning av urinsyre som risikofaktor for kardiovasculær sykdom, utvikling av hypertensjon, endring i nyrefunksjon og utvikling av myokardiell dysfunksjon. Longitudinale studer av cohorter fra Australia og Tromsø, samt i kliniske og dyreeksperimentelle studier.


10.”Renal oromucosoid utskilling, en markør for glomerulær permeabilitet.

Prosjektansvarlig: Jens Kronborg

Ansvarlig forskere: Jens Kronborg / Erik Vitinghus (Randers, Danmark).  Tidsrom: 2011 -2015.

Kortfattet beskrivelse: Sammenheng mellom renal utskilling av orosomucoid, albumin, alfa-1-microglobulin, beta-2-microglobulin, transferrin samt IgG, - og nyrefunksjon / metabolske risikomarkører for hjerte-kar sykdom. 3 urinprøver fra 7000 personer fra Tromsø 6 undersøkelsen.


11. Renal utskilling av det intracellulære enzymet N-acetyl glucosaminidase (NAG), en markør for skade i nyretubulus-apparatet. Betydning  av økt NAG-utskilling for endring i nyrefunksjon over tid og assosiasjon med kardiovasculær sykdom.

Prosjektansvarlig: Ingrid Toft. Ansvarlig forskere: Ingrid Toft og Trond Jenssen.                     

 Tidsrom: 2009 – 2011.

Kortfattet beskrivelse: Ischemisk- eller annen skade av nyrenes tubulus-celler fører til lekkasje av det intracellulære enzymet NAG ut i urinen.  Tubuluscellene er svært følsomme for uheldig påvirkning, da disse er energikrevende celler med høy mitokondrietetthet og mange energi-krevende celleprosesser.  Tubuluscellene blir forsynt med oksygenfattig blod grunnet nefronets doble kapillærsystem. I dette prosjektet undersøkes sammenheng mellom NAG-utskilling i Tromsø 4 studien og endring i nyrefunksjon 5- og  13 år senere (Tromsø 5 og 6), samt assosiasjon med kardiovaskulær sykdom (data fra Tromsøundersøkelsens kardiovaskulære endepunktsregister).


 12. Tilhelning av diabetiske sår.

Prosjektansvarlig: Trond Jenssen. Ansvarlig forsker: Margrete Berdal. Tidsrom: 2010-2011

Kortfattet beskrivelse:  Eksperimentelle studier av diabetessår hos diabetiske db/db-mus, og effekt på  sårtilheling ved intervensjoner som insulinbehandling, makrofagstimmulering (β-1,3-D polyglucaner), og ulike vekstfaktorer.

 

Deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid

1. Øycelletransplantasjon hos nyretransplanterte diabetikere (Ansvarlig: Trond Jenssen) 

Kortfattet beskrivelse: Et fellenordisk prosjekt som på eksperimentell b basis transplanterer isolerte Langerhanske øyer fra pancreas fra humane nekrogivere. Langerhanske øyer transplanterer til personer med type 1-diabetes, som enten er tidligere nyretransplantert, eller som fortsatt har native nyrer intakt. Siden 1. oktober 2006 har Trond Jenssen fungert som diabetes-koordinator i dette Nordiske Øycellenettverket. Nettverket finansieres av National Institute of Health, USA.  


2. Insulin pulsatilitet hos pancreastransplanterte (Ansvarlig: Trond Jenssen)

Kortfattet beskrivelse: Normalt frigjøres insulin i pulser i fastesituasjonen. Sytti-åtti prosent av den totale insulinfrigjøring fra pancreas skjer i form av pulser hvert 10.-15. minutt. Avtagende hyppighet og irregularitet i disse pulsene er et av de første tegn på sviktende pancreasfunksjon. I samarbeid med Universitetet i Århus, undersøkes insulin pulsatilitet hos personer som er vellykket transplantert med bukspyttkjertler, og sammenligner dette med normale kontrollpersoner. Studien finansieres av egne midler.


3. Uric Acid in Heart and Kidney Disease (Trond Jenssen / Ingrid Toft)

Kortfattet beskrivelse:  Studier på urinsyre som en mediator som knytter tidlig nyresykdom til hjertesykdom. I dette epidemiologiske, kliniske og eksperimentelle prosjektet, har vi etablert et tett samarbeid med nøkkelpersoner i the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab). Vi vil sammenligne data fra AusDiab og Tromsø 4, 5 og 6. Dette vil gi oss mulighet til å undersøke sammenhengen mellom nyrefunksjon, urinsyre og hjerte/karsykdom i 2 store og uavhengige databaser.

Samarbeidspartnere: Professor Steve Chadban, Royal Prince Alfred Hospital, Sidney, Australia. Research fellow Sarah White, The George Institute for International Health, University of Sidney, Australia. Anders Hartmann, Rikshospitalet / UiO. Studien finansieres av Helse Nord og UiT.


4. Renal oromucosoid utskilling, en markør for glomerulær permeabilitet.

Kortfattet beskrivelse:  Beskrivelse; se over.

Samarbeidspartnere: Erik Vittinghus, ledende overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers, Danmark (Ansvarlig for urinanalysene fra Tromsø 6, fase 2)