Fører økt forekomst av kreft ved høy alder til høyere risiko for blodpropp?

Forekomsten av venøs trombose (blodpropp) øker fra 1 per 100 000 hos ungdom til nærmere 1 % per år blant de eldre, og gjør høy alder til den viktigste risikofaktoren for venøs trombose i befolkningen. Årsaken til den økte blodproppfaren ved høy alder er imidlertid ikke kjent.

Vi ønsket å undersøke om økt forekomst av kreft ved høy alder kunne forklare den høye risikoen for blodpropp hos eldre.

Kreft er en viktig disponerende faktor for blodpropp og er til stede hos 15-25 % av alle pasienter med venøs trombose. Kreft er sjeldent ved ung alder, og gjennomsnittsalderen ved diagnose av de fleste kreftsykdommer er omkring 70 år.

Forekomsten av venøs trombose er registrert blant 26 094 personer i alderen 25-101 år som deltok i Tromsøundersøkelsen i 1994-95, og ble benyttet til å undersøke risikoen for blodpropp hos de som utviklet kreft og hos deltakere som var kreftfri gjennom studieperioden(1994-95 til 2010). Sammenliknet med deltakere uten kreft hadde unge kreftpasienter (< 50 år) hele 28 ganger økt risiko for venøs trombose, mens personer i alderen 50-69 år og ≥ 70 år hadde henholdsvis 9- og 3 ganger økt risiko for blodpropp ved kreftsykdom.

Videre undersøkte vi hvor stor andel av blodpropptilfellene som skyldtes kreft i populasjonen som helhet og i alderskategorier. Nærmere 24 % av alle tilfellene i befolkningen kunne tilskrives kreft. Til tross for betydelig høyere forekomst av kreft hos de ≥70 år, var andelen av tilfeller som skyldtes kreft høyest blant middelaldrende. I denne aldersgruppen var kreft årsak til nesten 30 % av tilfellene.

Til sammenlikning kunne kreft forklare 18 % av tilfellene hos personer ≥ 70 år og 14 % blant deltakere < 50 år. Våre funn tyder på at den økte forekomsten av venøs trombose ved høy alder ikke er forklart av mer kreftsykdom hos de eldste. Andre faktorer som aldersbetinget slitasje av blodkarene, alvorlige sykdommer og hyppige sykehusinnleggelser er trolig viktigere årsaker til sammenhengen mellom høy alder og venøs trombose.

 

Artikkelen er publisert i European Journal of Epidemiology

Referanse: Blix K, Braekkan SK, le Cessie S, Skjeldestad FE, Cannegieter SC, Hansen JB. The increased risk of venous thromboembolism by advancing age cannot be attributed to the higher incidence of cancer in the elderly: the Tromso study. European journal of epidemiology. Apr 19 2014.Ansvarlig for siden: Helle Jørgensen
Sist oppdatert: 18.06.2014 08:16