Bokprosjekt om faglig inkludering

Forskergruppen har fått napp på enda et bokprosjekt. Cappelen Damm Akademisk har sagt ja til en bok som tar utgangspunkt i tema inkludering, med hovedvekt på den faglige inkluderingen.

De tidligere masterstudentene Elisabeth Sjøblom og Alf Rune Planting Mathisen leverte i mai hver sin svært gode masteroppgave. Oppgavene dokumenterte et prosjekt de har arbeidet med sammen med Mirjam Harkestad Olsen om elevers opplevelse av faglig inkludering. Sjøblom har intervjuet tre ungdomsskoleelever som har en lav måloppnåelse i fagene norsk, matematikk og samfunnsfag om hvordan de opplever seg faglig inkludert i skolen. Tilsvarende har Mathisen intervjuet tre ungdomsskoleelever med høy måloppnåelse om det samme. Sjøblom og Mathisen fikk mange sammenfallende funn i sine undersøkelser.

Boken som nå er under arbeid skal rette seg mot lærerstudenter og lærerutdannere. Boken vil presentere både teori og empiri knyttet til tema som inkludering, tilpasset opplæring, læringsmiljø, vurdering, motivasjon... Vi ser med stor spenning fram til arbeidet og regner med at boken vil være på markedet september 2016.Ansvarlig for siden: Mirjam Harkestad Olsen
opprettet: 04.02.2016 16:33