Medlemmer

Forskergruppen i samisk og urfolksforskning har en flerfaglig sammensetning, der både historie, samfunnsfag, språk, litteratur og kunstvitenskap er med. Harald Gaski er gruppeleder.

Gaski, Harald

Professor II i samisk kultur og litteratur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777644259
97191628

Hanna Horsberg Hansen

Professor i kunsthistorie
Kunstakademiet
Campus Tromsø

Mack-bygget
+4777660733
+4793446990